åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Overdragelse af samlet virksomhedDe skattemæssige konsekvenser af en aftale om afståelse af en virksomhed indtræder i det år, hvori der er indgået en bindende aftale om overdragelsen, selv om køberen først overtager virksomheden i et følgende indkomstår.

SKM2006.641.HR: Sagen drejede sig om, hvorvidt appellanten var berettiget til at afskrive på goodwill i indkomståret 2000. Afgørende for spørgsmålet var, om der var indgået en endelig og bindende aftale om appellantens køb af en revisionsvirksomhed i dette indkomstår eller først i 2001, da overdragelsesaftale blev underskrevet. Højesteret fandt under henvisning til to hensigtserklæringer samt en af samtlige partnere hos appellanten underskrevet pressemeddelelse om overdragelse af revisonsvirksomheden, at endelig og bindende aftale herom blev indgået inden udgangen af 2000.

Såfremt køber og sælgers indkomstår er sammenfaldende, og overtagelsen af virksomheden først finder sted i året efter aftaleåret, kan hverken sælger eller køber afskrive på afskrivningsberettigede aktiver i aftaleåret, da betingelserne i AL om ejerforholdet og anvendelsen ikke er opfyldte. Dette gælder for købers vedkommende dog ikke aktiver omfattet af AL § 40, stk. 1 og 2. 

Overdragelse af enkelte aktiverVedrørende overdragelse af enkelte aktiver er det, i modsætning til situationen hvor hele virksomheden overdrages, leveringstidspunktet, der er afgørende for, hvem der har ret til afskrivningen på aktivet i det enkelte indkomstår, jf. afsnit E.C.2.2.

OmsætningsaktiverFor omsætningsaktivers vedkommende gælder dog, at værdien som regel først kan opgøres i overtagelsesåret, ved køberens overtagelse af aktiverne pr. overtagelsesdagen. Disse omsætningsaktiver anses således først for afstået pr. overtagelsesdatoen.

Se i øvrigt afsnit E.I.3.1, om hvornår en virksomhed kan anses for ophørt/solgt, herunder hvornår en virksomhed kan anses for ophørt efter AL § 9, der indeholder reglerne om opgørelse af fortjeneste og tab i relation til virksomhedens afskrivningssaldo, når virksomheden ophører/sælges, jf. herom også afsnit E.C.2.4.9. Overdrages der alene enkelte driftsmidler, således at det ikke er hele virksomheden, der overdrages, sker korrektionen af afskrivningssaldoen efter reglerne i AL § 5, stk. 2.

AfgrænsningstilfældeEt selskab påstod principalt, at der ved en aftale med selskabets moderselskab om varetagelse af en række af dettes aktiviteter  ikke var sket en virksomhedsoverdragelse. Selskabet påstod subsidiært, at der først var sket en virksomhedsoverdragelse 1½ år senere, hvor moderselskabet overdrog en del af sine driftsmidler til selskabet. Landsretten fandt, at der allerede ved indgåelsen af aftalen om varetagelse af en række af moderselskabets aktiviteteter var sket en overdragelse af en selvstændig del af den virksomhed, som hidtil var drevet af moderselskabet, TfS 1997, 700 ØLD. Se også SKM2003.157.VLR.