åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.B.8.2 Bidragspligten" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Efter AMBL § 1, skal alle personer, der er skattepligtige her til landet, betale skat i form af arbejdsmarkedsbidrag.

Dette indebærer, at såvel fuldt skattepligtige som begrænset skattepligtige er omfattet af bidragspligten.

Således skal enhver person, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark, betale arbejdsmarkedsbidrag.

Ligeledes skal der betales arbejdsmarkedsbidrag af indkomst realiseret af

  • fuldt skattepligtige personer med indkomst hidrørende fra udlandet, og
  • begrænset skattepligtige personer med indkomst her fra landet

såfremt indkomsten kan kvalificeres som erhvervsmæssig og vedrører

  • frit erhverv,
  • fast driftssted,
  • fast ejendom.

Således er der med den nye AMBL ændret i retstilstanden, idet det nu er afgørende, om den faste ejendom, det faste driftssted eller det frie erhverv er drevet erhvervsmæssigt. Tidligere var det afgørende, om indkomsten kunne kvalificeres som hidrørende fra et fast driftssted i Danmark.

Baggrunden for denne ændring er, at arbejdsmarkedsbidraget er en skat, hvorfor det også er de skattemæssige betragtninger, der skal anvendes i vurderingen af, hvorvidt et frit erhverv, et fast driftssted eller en fast ejendom er drevet erhvervsmæssigt.

I TfS 1994, 402 TSS udtalte Told- og Skattestyrelsen, at en begrænset skattepligtig persons udlejning af et enkelt sommerhus blev anset for erhvervsmæssigt, men at det imidlertid ikke kunne kvalificeres som fast driftssted, hvorefter der ikke skulle betales arbejdsmarkedsbidrag af lejeindtægten. Med den nye AMBL vil der i et sådant tilfælde skulle betales arbejdsmarkedsbidrag fra og med indkomståret 2011.

I SKM2003.431.LSR blev en dobbeltdomicileret person, der var anset for skattemæssigt hjemmehørende i USA, ikke anset for omfattet af den tidligere AMBL, da den selvstændige erhvervsvirksomhed ved udlejning af to udlejningsejendomme i Danmark ikke kunne anses for udøvet fra et fast driftssted i Danmark. Med den nye AMBL vil der også i sådant et tilfælde skulle betales arbejdsmarkedsbidrag, da kvalifikationen som erhvervsmæssig indkomst er opfyldt.

Som følge af at arbejdsmarkedsbidraget er en indkomstskat, skal den behandles på samme måde som øvrige skatter i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Dette indebærer, at den kun kan opkræves, når Danmark har fået tillagt beskatningsretten til den pågældende indkomst.

Endvidere vil arbejdsmarkedsbidraget indgå som en skat ved beregningen af lempelse efter dobbeltbeskatningsoverenskomsterne eller efter ligningslovens lempelsesregler.

Efter AMBL § 1, udgør bidraget 8 pct. af bidragsgrundlaget.

Arbejdsmarkedsbidraget er efter LL § 8 M, stk. 1, fradragsberettiget i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, som bidraget vedrører. Bidraget fratrækkes i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 7.

Bestemmelserne i kildeskatteloven og opkrævningsloven om indeholdelse, opkrævning, hæftelse mv. finder tilsvarende anvendelse ved indeholdelse og opkrævning, jf. AMBL § 7.