åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.D.2 Etableringskonto og iværksætterkonto" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Reglerne om etableringskonti findes i lovbekendtgørelse nr. 1012 af 5. oktober 2006 om indskud på etableringskonto (ETBL) med senere ændringer ved bl.a. lov nr. 1580 af 20. december 2006 og lov nr. 1587 af 20. december 2006. Ved sidstnævnte lovændring er lovens titel ændret til lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto.

►Ved lov nr. 174 af 4. marts 2011 er lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto ændret på følgende punkter med virkning fra og med indkomståret 2010:◄

  • ►Maksimumgrænsen for, hvad der kan indskydes på etableringskonto og iværksætterkonto, forhøjes fra 40 pct. til 60 pct. af nettolønindtægten i indkomståret. Der har dog hidtil altid kunnet indskydes 100.000 kr. Dette beløb forhøjes til 250.000 kr. (E.D.2.2).◄ 
  • ►Etableringsgrænsen, dvs. kravet til, hvad der skal hæves fra etableringskonti og iværksætterkonti ved etableringen af virksomhed, nedsættes fra 113.900 kr. til 80.000 kr. (E.D.2.5.1.1 og E.D.2.5.1.2).◄ 
  • ►Etablerings- og iværksætterkontomidler skal kunne anvendes til at afholde alle driftsomkostninger, der er fradragsberettigede efter SL § 6, stk. 1, litra a. Det betyder, at midlerne også kan anvendes til at afholde udgifter til f.eks. leasing af driftsmidler (E.D.2.6).◄ 
  • ►Restafskrivningerne ved anvendelse af etableringskontomidler forhøjes fra 42 pct. til 50 pct. af aktivet (E.D.2.6).◄ 
  • ►Afgiften ved efterbeskatning af ikke hævede iværksætterkontomidler nedsættes fra 60 pct. til 52,50 pct. (E.D.2.8).◄ 

►Ved lov nr. 174 af 4. marts 2011 er lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto også ændret på følgende punkter med virkning fra og med den 15. marts 2011:◄

  • ►Der gives adgang til at placere etablerings- og iværksætterkontoindskud i alle slags obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked, bortset fra strukturerede obligationer, præmieobligationer og konvertible obligationer (E.D.2.3).◄ 
  • ►Kontohaveren kan få henstand med skatten af ikke hævede etablerings- og iværksætterkontomidler ved flytning til udlandet med ophør af fuld skattepligt her til landet (E.D.2.8).◄ 
  • ►Kontohaveren må ikke efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst være skattemæssigt hjemmehørende i et andet land (E.D.2.1).◄ 

Reglerne om indskud på iværksætterkonto er et supplement til etableringskontoordningen, der tilsigter at forbedre denne for kontohaverne på den måde, at indskud på iværksætterkonto kan fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst og dermed få en større fradragsværdi. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2009. Etableringskontoordningen fortsatte sideløbende med den nye iværksætterkontoordning.

Den fulde skattemæssige fradragsværdi i iværksætterkontoordningen modsvares af, at det i modsætning til etableringskontoordningen ikke vil være muligt at afskrive yderligere på de anskaffede aktiver. Hvis iværksætterkontomidler benyttes til dækning af driftsudgifter, vil der heller ikke i denne situation kunne opnås yderligere fradrag. Benyttes iværksætterkontomidlerne til erhvervelse af aktier, skal der ske fuld genbeskatning ved anvendelse af indskuddene hertil. Den fulde skattemæssige fradragsværdi modsvares desuden af, at indskudsbeløb, der hæves uden at gå til dækning af udgifter mv. i forbindelse med etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed, afgiftsbelægges med 60 pct. ►Ved lov nr. 174 af 4. marts 2011 er afgiften sat ned til 52,50 pct. med virkning for beløb, der er indskudt på en iværksætterkonto for indkomståret 2010 eller senere indkomstår.◄ Iværksætterkontoordningen blev etableret som en overbygning på etableringskontoordningen. Bortset fra de ovennævnte principper for fradrag og beskatning blev de gældende principper for etableringskontoindskud udstrakt til iværksætterkontoindskud. Eksempelvis er reglerne for, hvornår etablering kan anses for at være sket, fælles for iværksætter- og etableringskontomidler, ligesom reglerne for, hvad midlerne kan anvendes til, er fælles.

Til etableringskontoloven knytter sig bekendtgørelse nr. 430 af 27. maj 2009 om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto.

Ved lov nr. 151 af 15. marts 2004 blev etableringskontoordningen udvidet. For det første etableringskontoindskud herefter anvendes til etablering af virksomhed i selskabsform. For det andet etableringsgrænsen , og endeligt blev området for de udgifter, som etableringskontoindskud kan anvendes til dækning af udvidet. Ændringen  virkning fra den 1. juli 2004.

Ved lov nr. 1580 af 20. december 2006 ændredes grænsen for, hvornår en virksomhed i overvejende grad anses for at bestå i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende efter ETBL § 7, stk. 2, nr. 2. Ændringen er beskrevet under afsnit E.D.2.5.1.2. Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2007.

Ved lov nr. 1587 af 20. december 2006 ændredes aldersgrænsen for hvem, der er berettiget til at foretage indskud på en etableringskonto i ETBL § 2. Ændringen er beskevet under afsnit E.D.2.1. Ligeledes ændredes aldersgrænsen for hvornår etablering skal være sket i henhold til ETBL § 8, stk. 1. Ændringen er beskrevet under afsnit E.D.2.5.6. Samtidigt ændredes aldersgrænsen for, hvornår der skal ske genbeskatning, jf. ETBL § 10, stk. 1. Ændringen er beskrevet under afsnit E.D.2.5.5. Ændringerne følger af en gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen mv., og ændringerne trådte i kraft den 1. juli 2009, jf. lovens § 19.

Ved lov nr. 90 af 20. februar 2008 blev satserne for afskrivning og fradrag forøget med henblik på at forbedre forholdene for iværksættere. Loven  trådte i kraft den 30. januar 2008 og har virkning fra og med indkomståret 2007, jf. lovens § 2. Ændringerne er indskrevet i afsnit E.D.2.5.1.2 og i afsnit E.D.2.6.