Dokumentets dato
04 jan 2001
Dato for offentliggørelse
5. januar 2001
Cirkulærets nummer
2001-02
Ansvarlig fagkontor
Personafdelingen; Personskat
Sagsnummer
99/99-419-00122
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010000309-regl

I henhold til ligningslovens § 7 K, jf lovbekendtgørelse nr. 775 af 16. august 2000.
 
1. Udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet
 
Efter ligningslovens § 7 K, stk. 1, er legater, der er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, skattefri for modtageren, i det omfang de anvendes til dækning af sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet.
 
Der er skattefrihed for legater svarende til de dokumenterede, faktiske udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet.
 
Hvis der rejses i egen bil eller på motorcykel beregnes beløbet for sædvanlige udgifter til rejse på grundlag af satsen i ligningslovens § 9 C, stk. 1. Satsen er i 2001 fastsat til 1,58 kr. pr. km jf. TSS-cirkulære 2000-39.
 
2. Udgifter til logi, kost og småfornødenheder
 
Legater, bortset fra stipendium og legater m.v. efter ligningslovens § 7 K, stk. 3 og 4, som er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, er skattefri for modtageren, i det omfang de anvendes til dækning af sædvanlige udgifter til logi, kost og småfornødenheder på studiestedet.
 
Legatmodtageren kan ved beregningen af sædvanlige udgifter til logi, kost og småfornødenheder anvende standardsatserne i ligningslovens § 9 A, stk. 2 eller de dokumenterede, faktiske udgifter.
 
Satsen for kost og småfornødenheder er 363 kr. pr. døgn, for Japan dog 477 kr. pr. døgn.
 
Satsen for logi er 156 kr.
 
Standardsatsen i ligningslovens § 9 A, stk. 2, til dækning af omkostninger til kost og småfornødenheder kan kun benyttes i de første 12 måneder af opholdet på studiestedet. Herefter kan de dokumenterede, faktiske udgifter anvendes. Logisatsen kan fortsat anvendes.
 
3. SU-Ph.d-studerende
 
Ved lov nr. 133 af 25. februar 1998 blev der vedtaget en ændring af lov nr. 305 af 24. april 1996 (ligningsloven). Lovændringen indebar en midlertidig forlængelse af de indtil udgangen af 1997 gældende særregler for ph.d.-studerendes studierejser i udlandet m.v., jf. ligningslovens § 7 K, stk. 3, stk. 4, stk. 9, 3. og 4. pkt., og stk. 10.
 
Ph.d.-studerende, som kan overgå til lønmodtagerstatus, men vælger at forblive på ph.d.-stipendium efter lov om statens uddannelsesstøtte, kan således fortsat anvende særreglerne frem til og med 2001. Forlængelsen gælder alene beløbsmodtagere, som den 31. december 1997 havde ph.d.-stipendium efter afsnit II i lov om statens uddannelsesstøtte, og som senest den 28. februar 1998 havde opnået kandidatgrad.
 
4. Stipendium efter lov om statens uddannelsesstøtte, afsnit II, som en ph.d.-studerende oppebærer under studieophold i udlandet, Færøerne eller Grønland er indkomstskattefri for modtageren for den dels vedkommende, der ikke overstiger 12.400 kr. pr. måned (414 kr. pr. døgn) for 2001. Det er en betingelse, at studierne sker som led i en ph.d.-uddannelse. Indkomstskattefrihed i samme omfang gælder for legater til nævnte ph.d.-studerende, når legaterne er bestemt til studier i udlandet, Færøerne eller Grønland. Skattefrihedsgrænsen gælder under et for stipendier og legater.
 
Herudover kan en ph.d.-studerende, der modtager stipendium fra statens uddannelsesstøtte, skattefrit fra den pågældendes uddannelsesinstitution modtage yderligere et beløb til dækning af udgifter til studieophold i udlandet. Beløbet kan ikke overstige standardsatsen for sædvanlige omkostninger til logi, kost og småfornødenheder, jf. ligningslovens § 9 A, stk. 2, reduceret med den indkomstskattefri del af stipendiet. Alternativt kan de dokumenterede, faktiske udgifter anvendes, reduceret med den indkomstskattefri del af stipendiet.
 
5. Cirkulæret har virkning fra den 1. januar 2001 og afløser TSS-cirkulære 2000-01 af 4. januar 2000.
 
Told- og Skattestyrelsen, den 4. januar 2001
 
Frantz Howitz  
  / Finn Thrysøe