Dato for udgivelse
20. december 2000
SKM-nummer
Ikke nummereret
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/99-4339-00183
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Resumé
Aktionærerne i Novo Nordisk A/S har vedtaget en skattefri spaltning pr. 1. januar 2000 uden ophør af det indskydende selskab. Told- og Skattestyrelsen orienterer her om fordelingen af aktiernes anskaffelsessum og om indgivelse af opgørelse over aktiernes anskaffelsessum til skattemyndighederne.
Reference(r)
FUL § 15 b, stk. 4 og 5 - LV 1999 S.D.2.10. og 2.10.2
Novo Nordisk A/S spaltes med virkning fra den 1. januar 2000. Spaltningen er gennemført som en skattefri spaltning efter FUL kap. 4. Det modtagende selskab hedder Novozymes A/S.
 
Fordeling af aktiernes anskaffelsessum
Ifølge FUL § 15 b, stk. 4, 7. pkt. anses selskabsdeltagerne i Novo Nordisk A/S for at have anskaffet aktierne i Novozymes A/S på samme tidspunkt som aktierne i Novo Nordisk A/S. Ifølge samme bestemmelses 8. pkt. skal anskaffelsessummen for aktierne i Novo Nordisk A/S før spaltningen fordeles på de aktier, aktionærerne efterfølgende ejer i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S. Fordelingen foretages efter forholdet mellem kursværdien af aktierne i Novo Nordisk A/S og aktierne i Novozymes A/S og den samlede kursværdi af disse aktier på spaltningsdatoen.
 
Om fordeling af aktiernes anskaffelsessum har skatteministeren i et svar af 9. december 1991 til Folketingets Skatteudvalg udtalt, at den skattemæssige succession betyder, at anskaffelsessummen for de ombyttede aktier skal fordeles på aktier, der erhverves i de modtagende selskaber. Denne fordeling skal ske på grundlag af kursværdien af aktierne i de modtagende selskaber på spaltningsdatoen. Svaret angår alene spaltninger med ophør af det indskydende selskab. Det beror på, at svaret er afgivet på et tidspunkt, hvor det ikke var muligt at gennemføre spaltninger uden ophør af det indskydende selskab. Princippet anvendes tilsvarende ved spaltninger uden ophør af det indskydende selskab.
 
Novo Nordisk A/S anmoder om, at fordelingen af aktiernes anskaffelssessum finder sted på baggrund af den gennemsnitlige børsværdi af aktierne i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S de første 20 dage, hvor selskaberne er noteret på Københavns Fondsbørs.
 
Ligningsrådet udtalte, at fordelingen af den oprindelige anskaffelsessum for aktierne i Novo Nordisk A/S på det indskydende selskab (Novo Nordisk A/S) og det modtagende selskab (Novozymes A/S) efter spaltningen skulle ske på baggrund af handelsværdien af aktierne i de to selskaber. Der findes ingen fastlagte regler for, hvorledes handelsværdien fastsættes. Fastlæggelsen sker efter en konkret bedømmelse i hver enkelt sag.
 
Ligningsrådet havde ingen indvendinger mod, at fordelingen af den oprindelige anskaffelsessum i det konkrete tilfælde sker efter den af Novo Nordisk A/S ønskede fordelingsmetode.

Opgørelse og indsendelse af aktiernes anskaffelsessum
Told- og Skattestyrelsen henleder opmærksomheden på FUL § 15 b, stk. 5. Ifølge denne bestemmelse påhviler det selskabsdeltagerne i Novo Nordisk A/S i forbindelse med indgivelsen af selvangivelsen for 2000 at indsende en opgørelse af anskaffelsessummen for aktierne i Novozymes A/S. Den skatteansættende myndighed foretager en ansættelse af anskaffelsessummen.