Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Gældsstyrelsen er ansvarlig for afsnit G.A. Inddrivelse.

Læs mere om opkrævning i afsnit A.D. Opkrævning, som Skattestyrelsen er ansvarlig for.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Skatteforvaltningen som inddrivelsesmyndighed (G.A.1)
 • Regler for restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelsesværktøjer (G.A.2)
 • Værktøjer (opdelt på person/virksomhed) (G.A.3).
Tema(er)
Gældsstyrelsen som inddrivelsesmyndighed Klager Afdragsordninger Lønindeholdelse Modregning Dødsboer og dødsboskifte Eftergivelse Udlæg International inddrivelse Ægtefællehæftelse Konkurs og rekonstruktion Gældssanering
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med den nyeste lovgivning og praksis m.v.:  

Ny afgørelse Titel Relevant for afsnit
UfR 2023.1373 H Efter en konkret vurdering blev advokat ikke fundet inhabil som rekonstruktør i den pågældende sag.

G.A.3.4.1.2 Særlige bestemmelser om bobehandlingens aktører

UfR 2023.1967 HR Gebyr fra private ankenævn er omfattet af gældsinddrivelseslovens anvendelsesområde.

G.A.1.1.3 Restanceinddrivelsesmyndigheden og inddrivelsesgrundlaget

UfR 2023.2158 HR Tandskadeankenævnet blev vurderet til at være omfattet af begrebet “det offentlige" på baggrund af karakteren af opgaver, samt at nævnet var omfattet af forvaltningsloven. Fordring skulle derfor inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden.

G.A.1.1.3 Restanceinddrivelsesmyndigheden og inddrivelsesgrundlaget

SKM 2023.169.LSR Bestemmelsen i gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 2, nr. 4 skelner ikke mellem afdrag på privat og offentlig gæld, ligesom den ikke skelner mellem frivillige afdrag og afdrag ved tvangsinddrivelse. 

G.A.3.4.7.3.2 De subjektive betingelser

 Ny lovgivning Titel  Relevant for afsnit
 Lov nr. 331 af 28. marts 2023  Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister

G.A.2.1 Inddrivelsesrenten, gebyrer, retsafgifter ved udlæg og andre retsafgifter og omkostninger

G.A.2.3.4 Korrektionspuljen i inddrivelsessystemet DMI

G.A.2.3.7 Korrektionspuljen i inddrivelsessystemet PSRM

G.A.2.6 Udbetalinger, renter og frister

G.A.2.7 Rentegodtgørelse

G.A.3.1.6.1 Afskrivning af fordringer

G.A.3.4.7.7 Ret- og pligtordningen

Andre nyheder i afsnittet

 • Afsnit G.A.1.1.1 Oversigt over love er blevet opdateret med seneste lovændring samt bekendtgørelse for ikrafttræden.
 • Afsnit G.A.1.1.3 Restanceinddrivelsesmyndigheden og inddrivelsesgrundlaget er blevet opdateret med to kendelser fra Højesteret. 
 • Afsnit G.A.2.1 Inddrivelsesrenten, gebyrer, retsafgifter ved udlæg og andre retsafgifter og omkostninger, G.A.2.3.4 Korrektionspuljen i inddrivelsessystemet DMI, G.A.2.3.7 Korrektionspuljen i inddrivelsessystemet PSRM samt G.A.2.7 Rentegodtgørelse er blevet opdateret som følge af, at en række ændringer i lov nr. 331 af 28. marts 2023 trådte i kraft 1. juli 2023. Det drejer sig om nedsættelse af inddrivelsesrenten med 4 pct. og ændring af reglerne om rentegodtgørelse.
 • Afsnit G.A.2.5 Virksomhedsformer og deres hæftelse slettes. Afsnittets eneste funktion var at henvise til A.D.4.1 Virksomhedsformer og deres hæftelse.
 • Afsnit G.A.2.6 retskraftsvurderingsrækkefølgen efter § 50 b får nr. G.A.2.5. Der er tale om en konsekvensændring som følge af sletningen af G.A.2.5 Virksomhedsformer og deres hæftelse. 
 • Afsnit G.A.2.7 rentegodtgørelse får nr. G.A.2.6. Der er tale om en konsekvensændring som følge af sletningen af G.A.2.5 Virksomhedsformer og deres hæftelse. 
 • Afsnit G.A.3.1.3.1 Reglerne om inddrivelsesmæssig henstand er udvidet med et afsnit om forældelsesberegning i forbindelse med henstand. 
 • Afsnit G.A.3.1.6.1 Afskrivning af fordringer er opdateret som følge af ændringen af gældsinddrivelseslovens § 16. 
 • Afsnit G.A.3.2.2.1.8 Forældelse ved udlæg slettes. Der var tale om et henvisningsafsnit.   
 • Afsnit G.A.3.4.7.7 Ret- og pligtordningen med underpunkterne G.A.3.4.7.1 til G.A.3.4.7.4 er tilføjet til afsnit G.A.3.4 Insolvens- og bobehandling. Afsnittet omhandler den nye objektive ordning for eftergivelse af gæld til det offentlige, der fremgår af gældsinddrivelseslovens § 15 a. 
 • Afsnit G.A.3.6.2.2.3.2 Den nordiske trækaftale og G.A.3.6.2.2.3.7 EU's håndhævelsesdirektiv slettes. De relevante dele af afsnittet om Den nordiske trækaftale er indarbejdet i afsnit G.A.3.6.2.2.3.1 Den nordiske bistandsaftale. Sletningerne medfører en række konsekvensændringer af numrene på de øvrige afsnit i G.A.3.6.1.1.3.
 • Afsnit G.A.3.6.2.2.3.5 EU's konkurrencedirektiv (ECN+) er oprettet. 

 

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "G.A Inddrivelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.