Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Gældsstyrelsen er ansvarlig for afsnit G.A. Inddrivelse.

Læs mere om opkrævning i afsnit A.D. Opkrævning, som Skattestyrelsen er ansvarlig for.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Skatteforvaltningen som inddrivelsesmyndighed (G.A.1)
 • Regler for restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelsesværktøjer (G.A.2)
 • Værktøjer (opdelt på person/virksomhed) (G.A.3).
Tema(er)
Gældsstyrelsen som inddrivelsesmyndighed Klager Afdragsordninger Lønindeholdelse Modregning Dødsboer og dødsboskifte Eftergivelse Udlæg International inddrivelse Ægtefællehæftelse Konkurs og rekonstruktion Gældssanering
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med den nyeste lovgivning og praksis m.v.:  

 Ny lovgivning Titel  Relevant for afsnit

Lov nr. 331 af 28. marts 2023

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister

G.A.3.1.6 Afskrivning og bortfald af fordringer

Lov nr. 1565 af 12. december 2023

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteforvaltningsloven

G.A.1.1.3 Restanceinddrivelsesmyndigheden og inddrivelsesgrundlaget

G.A.2.3.4 Korrektionspulje i inddrivelsessystemet DMI

G.A.2.4.1 Udskydelse af forældelse

G.A.2.5 Retskraftvurderingsrækkefølgen efter § 50

G.A.3.1.6 Afskrivning og bortfald af fordringer

G.A.3.1.6.5 Ekstraordinær afskrivning

Ny afgørelse Titel Relevant for afsnit

U.2010.2756V

Der kan ikke ske udlæg efter dødsboskiftelovens § 22 til samlever, der skulle arve afdøde som ægtefælle efter arvelovens § 87.

G.A.3.4.6.2.5 Udlæg til længstlevende ægtefælle

SKM2023.560.LSR

Afslag på anmodning om eftergivelse af gæld til det offentlige.

G.A.3.4.7.3.2 Forhold, der kan udelukke eftergivelse

SKM2023.499.LSR

Afslag på eftergivelse af gæld til det offentlige - Statsgaranterede studielån og renter.

G.A.3.4.7.3.3 Sociale eller andre forhold der i særlig grad taler for eftergivelse.

SKM2023.556ØLR

Gældsstyrelsens inddrivelse af et kommunalt krav ikke en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 13 allerede fordi, at sagsøger havde mulighed for at få afklaret spørgsmålet om fordringens eksistens og størrelse ved et søgsmål mod den pågældende kommune.

G.A.1.3.1 Indsigelser om kravets eksistens og størrelse

UfR 2024.440 VLR

Stiftelse af ny momsgæld over en periode på ca. 2,5 år var ikke i sig selv til hinder for gældssanering, da skyldneren havde afdraget ældre momsgæld af nogenlunde samme størrelse i perioden.

G.A.3.4.5.2.2 Forhold, der kan udelukke gældssanering.

G.A.3.4.7.3.2 Forhold, der kan udelukke eftergivelse.

UfR 2024.318 VLR

Et krav, som Gældsstyrelsen ikke havde anmeldt i en gældssanering, bl.a. fordi det måske var forældet, indgik i vurderingen af, om skyldneren var insolvent.

G.A.3.4.5.2.1 De økonomiske betingelser.


SKM2023.357.BR

Retskraftig gæld

G.A.2.4.4.1.3 Afbrydelse af forældelse ved udlæg

SKM2023.579.BR

Afvisning, da påstandene ikke kunne indgå i en domskonklusion

G.A.2.4.4.1.2 Afbrydelse af forældelse ved lønindeholdelse

Andre nyheder i afsnittet

 • I afsnit G.A.2.4.1. Udskydelsen af forældelse er forældelsesudskydelse for fordringer i et andet system end PSRM tilføjet.
 • Afsnit G.A.2.4.4.1.3 Forældelse ved udlæg, der tidligere var et indholdsfortegnelsesafsnit, har fået ændret titel til Afbrydelse ved forældelse og fået tilføjet indholdet fra det tidligere afsnit G.A.2.4.4.1.3.1 Afbrydelse af forældelse ved udlæg.
 • Afsnit G.A.2.4.4.1.3.2 Bortfald af udlæg - forskellige sikkerheder er rykket ned til afsnit G.A.3.2.2.1.6.2 Forældelse af udlæg.
 • Afsnit G.A.2.4.2 har fået ny overskrift, samt fået tilføjet at reglerne om fordringskomplekser pr. 1. januar 2024 er trådt i kraft for fordringer i inddrivelsessystemet DMI.
 • Afsnit G.A.2.4.3 Forældelsesfristen for fordringer under inddrivelse har fået ny overskrift samt fået tilføjet at reglerne om den 3-årige forældelsesfristen for fordringer under inddrivelse er trådt i kraft for fordringer i DMI.
 • Afsnit G.A.2.4.4.2.1 og G.A.2.4.4.2.2 er blevet tilpasset med de justeringer, der trådt i kraft 1. januar ifm. lov nr. 1565 af 12. december 2023.
 • Afsnit G.A.3.1.2 om lønindeholdelse, samt underafsnit, er blevet opdateret med de nye regler om styrket lønindeholdelse, der trådte i kraft den 1. oktober 2023.
 • I afsnit G.A.1.1.3 Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelsesgrundlag er der blevet tilføjet, at loven nu gælder for grundskyld og dækningsafgift efter ejendomsskatteloven §§ 4 og 11 samt visse krav på efterbetaling af grundskyld og dækningsafgift
 • Afsnit G.A.3.1.3.1 Reglerne om inddrivelsesmæssig henstand er blevet ændret som følge af de nye regler om styrket lønindeholdelse. Derudover er SKM2023.388.LSR, der omhandler berostillelse af inddrivelsen indarbejdet i afsnittet.
 • I afsnit G.A.1.3.3 Flere skyldnere og skyldnerskifte er der tilføjet, at reglerne i gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 5, finder anvendelse for fordringer i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelsessystem PSRM, samt specificeret, at en fordring ikke kan være både til opkrævning og inddrivelse samtidig.
 • Afsnit G.A.3.1.6.1 er opdateret ift. de nye regler. 
 • I afsnit G.A.3.1.6.5 Ekstraordinær afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft er der sket indholdsmæssige ændringer relateret til ændringerne af gældsinddrivelseslovens § 18 H.
 • Afsnit G.A.3.2.2.1.6 Udlæggets bortfald er blevet tilføjet to underafsnit, afsnit G.A.3.2.2.1.6.1 Almindelige regler om bortfald af udlæg og G.A.3.2.2.1.6.2 Forældelse af udlæg.
 • Afsnit G.A.3.4.4.6 Erstatning var tidligere et henvisningsafsnit. Titel og indhold er nu ændret, således afsnittet hedder G.A.3.4.4.6 Restanceinddrivelsesmyndighedens sikkerhedsstillelse for konkursboets forfølgelse af aktiver.
 • Afsnit G.A.3.4.4.4.9 - G.A.3.4.4.4.9.4 er blevet sammenskrevet under en overskrift. Afsnittet hedder nu G.A.3.4.4.4.9 Generelt om omstødelse.
 • Afsnit G.A.3.4.4.4.9.5 Særligt om restanceinddrivelsesmyndigheden er blevet slettet. Indholdet af afsnittet er skrevet ind i det nye afsnit G.A.3.4.4.6 Restanceinddrivelsesmyndighedens sikkerhedsstillelse for konkursboets forfølgelse af aktiver.
 • I afsnit G.A.3.4.5.2.1 De økonomiske betingelser er der sket tilføjelser ift. kravet om kvalificeret insolvens, samt kravet om varig forbedring.
 • I afsnit G.A.3.4.7.2.1 Fordringstyper der kan eftergives, er afsnittet om hvornår beboerindskudslån kan eftergives, slettet, da det er vurderet, at det ikke er en betingelse for eftergivelse, at gælden er forfalden.
 • Afsnit G.A.3.4.7.3.4 Eftergivelse af gæld opstået ved strafbare forhold er blevet tilføjet et afsnit om særskilt mulighed for eftergivelse af bøder i militære straffesager.
 • Afsnit G.A.3.7.2 Ejendomsskatter andre fortrinsberettigede krav er blevet tilføjet de nye regler i ejendomsskatteloven, samt de nødvendige ændringer forbundet hermed.
 • Afsnit G.A.3.7.4 Underholdsbidrag er ændret ift. reglerne om forældelse af bidrag.
 • I afsnit G.A.3.6.2.3 er ændret titlen ændret til "Inddrivelse af danske bødefordringer mv. i Norden
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "G.A Inddrivelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.