Afnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.22.4.3 Særligt om bilforhandlere, biludlejere og køreskoler ML § 42, stk. 6.

x

x

Købsmoms Momslovens § 42, stk. 6 er en undtagelse til § 42, stk. 1, nr. 7. Ifølge bestemmelsen har bilforhandlere, biludlejere samt køreskoler fradragsret efter de almindelige regler, jf. §§ 37 og 38, for købsmomsen vedrørende anskaffelse og drift af personmotorkøretøjer, der købes med henblik på videresalg eller til brug for den momspligtige udlejning, eller når motorkøretøjet er bestemt til køreundervisning.

Landsskatteretten fandt i SKM2002.41.LSR, at en bilimportør, ikke havde fradragsret for biler, der blev lejet hos et andet firma med henblik på at blive stillet vederlagsfrit til rådighed for importørens forhandleres kunder, hvis biler var på værksted.

Driftsomkostninger I vurderingen af fradragsretten vedrørende driften af et personmotorkøretøj, kan den af ligningsmyndigheden godkendte kørselsfordeling lægges til grund, hvis der ikke føres kørselsregnskab. Det samme gælder for virksomheder, der har flere motorkøretøjer.

Anskaffelsesomkostninger I vurderingen af fradragsretten vedrørende anskaffelsen af et personmotorkøretøj, er det afgørende, om det udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for moms efter momslovens § 13, hvis der skal anerkendes fuld fradragsret. Hvis det derimod anvendes både til fradragsberettigede formål efter § 37 og til andre formål i virksomheden, kan der foretages fradrag for den del af momsen, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden, jf. § 38, stk. 1.

Benyttes personmotorkøretøjet både til fradragsberettigede formål efter momslovens § 37 og til virksomheden uvedkommende formål, kan der udelukkende foretages fradrag for den del af momsen, der skønsmæssigt svarer til de pågældende personmotorkøretøjers fradragsberettigede brug i den registreringspligtige virksomhed, jf. § 38, stk. 2.

Der henvises i øvrigt til afsnit J vedrørende en nærmere gennemgang af beregning af fradraget i henhold til momslovens kap. 9.

xx

xx