åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Et af hovedprincipperne i momslovens regnskabsbestemmelser er en generel pligt til at udstede faktura over leverancer af varer og momspligtige ydelser, uanset om kunden er en anden erhvervsdrivende eller en privatperson. Ved en faktura forstås her det dokument, der af leverandøren og modtageren betragtes som anmodning om betaling af leverancen. I de efterfølgende afsnit gennemgås endvidere fravigelserne til den generelle faktureringspligt (forenklede fakturaer, kasseboner mv).

Fakturaen danner grundlag for opgørelse og kontrol af salgsmomsen hos leverandøren og udgør dokumentation for fradrag som købsmoms hos køberen.

Som et generelt formkrav kan det udledes af § 52a, stk. 1, at fakturaer, kreditnotaer og afregningsbilag skal udstedes i 2 eksemplarer; 1 til fakturamodtager og 1 til opbevaring hos fakturaudsteder.

Faktureringsbestemmelserne fremgår nærmere af bekendtgørelsens §§ 40-49.

Dispensation I bekendtgørelsens § 49 er det anført, at SKAT for enkelte virksomheder eller for grupper af virksomheder kan dispensere fra pligten til at opfylde bestemmelserne om fakturering efter bekendtgørelsen. Dispensation skal dog - før den gives - forelægges det i Rådets direktiv 2006/112 (momssystemdirektivet), artikel 238, rådgivende udvalg, når dispensationen angår handel mellem registrerede virksomheder.

Det er vurderingen, at der skal fremlægges væsentlige argumenter, som kan begrunde en eventuel dispensation.