åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Fritagelsen er ved lov nr. 520 af 12. juni 2009 ophævet med virkning fra 1. januar 2011.

Om den ophævede fritagelse, se evt. Momsvejledning 2010-2, D.11.16.

Overgangsordning-godtgørelse

I forbindelse med ophævelsen af fritagelsen for rejsebureauvirksomhed mv. gælder en overgangordning. Se § 3, stk 4, i lov nr. 520 af 12. juni 2009, som ændret ved § 7, nr. 3, i lov nr. 1361 af 8. december 2010 (ændret nummerering).

Virksomheder omfattet af momspligten efter ophævelsen af den tidligere § 13, stk. 1, nr. 16, kan anmode om godtgørelse af købsmoms på nødvendige udgifter til indkøb til tilpasning af it-udstyr og software, rådgivning m.v., som er afholdt inden den 1. januar 2011, når leveringerne er afgiftspligtige.

Godtgørelsen omfatter fradragsberettigede udgifter, der ikke tidligere er fradraget.

Anmodning om godtgørelse kan tidligst indsendes den 1. januar 2011 og kan senest indsendes samtidig med angivelsen for den afgiftsperiode, som udløber den 30. juni 2011. Udgifterne skal kunne dokumenteres på anmodning af SKAT, og dokumentationen skal opbevares i 5 år efter anmodningstidspunktet.