åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.11.9 Levering af fast ejendom § 13, stk. 1, nr. 9" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Bestemmelsen fritager levering af fast ejendom for moms.

Ved lov nr. 520 af 12. juni 2009 indskrænkes fritagelsen med virkning fra 1. januar 2011, idet fritagelsen ophæves for følgende transaktioner:

  • Levering af nye bygninger eller nye bygninger med tilhørende jord.
  • Levering af byggegrunde, uanset om de er byggemodnede, og særskilt levering af bebyggede grunde.

Fast ejendom

Som fast ejendom anses såvel bygninger som selve grundstykket samt træer, avl på roden, hegn, brønde, anlæg og bygningstilbehør, så længe det er anbragt på grunden eller bygningen.

Som fast anbragt tilbehør anses sædvanligt bygningstilbehør, der må antages at følge med ved salg af bygninger, herunder varmeanlæg til almindelig rumopvarmning, olietanke til varmeanlæg, faste ventilatorer i forbindelse med rumventilation og sprinkleranlæg. Der lægges vægt på om bygningstilbehøret er omfattet af pant i fast ejendom, jf. tinglysningslovens § 38.    

Det er kun selve leveringen af den faste ejendom, der er fritaget. Der skal således betales moms af både de materialer og de arbejdsydelser, som medgår ved opførelsen af bygninger. Der skal også svares afgift af formidlingsydelser i forbindelse med salg af fast ejendom, se D.3.3.

Opfører en virksomhed byggeri for egen regning, skal virksomheden derfor betale moms, jf. §§ 6 og 7, se D.5 og Q.1. Hvis byggeriet efterfølgende sælges, skal der derimod efter bestemmelsen ikke betales moms af salgsprisen.

Salg af timeshare lejligheder er omfattet af fritagelsen, når salget må anses for at indebære en overdragelse af fast ejendom. Det kræver, at salget af brugsretten fremgår af tinglyst skøde.

Ved salg af fast ejendom vil der ikke være fradragsret for momsen af udgifter, der afholdes i forbindelse med et sådant salg, jf. J.1.

Se SKM2009.732.LSR, hvor Landsskatteretten fandt, at salg af en tidsubegrænsede brugsret til en parkeringsplads i en parkeringskælder må sidestilles med ejendomsret, og at der således er tale om levering af fast ejendom, omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

I SKM2009.783.SR kunne Skatterådet ikke bekræfte, at en grund og et golfbaneanlæg placeret på samme grund, kan betragtes som to selvstændige investeringsgoder, og at man dermed kan overdrage momsreguleringsforpligtelser for hvert investeringsgode uafhængigt. I momsmæssig henseende omfatter den faste ejendom golfbanen betående af grunden og det på grunden etablerede baneanlæg.

►I SKM2010.326.VLR ansås et byggefirma for at have opført en række andelsboligprojekter for fremmed regning, hvorfor leverancen var omfattet af momslovens § 4 (entreprenørydelser) og ikke momslovens § 6 om opførelse af byggeri for egen regning (byggemomsreglen"). Landsretten fandt herved, at der ud fra de i sagen foreliggende oplysninger om salget af andelsboliger til de enkelte andelshavere i hvert af de omhandlede byggeprojekter var indgået endelige og bindende handler med en eller flere andelshavere inden støbningen af soklerne i byggerierne, hvilket efter fast praksis er det afgørende skæringspunkt for sondringen mellem byggeri for egen eller fremmed regning. Byggefirmaet skulle derfor opkræve moms af byggeleverancerne efter momslovens almindelige regler, og leverancerne var ikke momsfritaget efter reglen i lovens § 13, stk. 1, nr. 9, om afgiftsfritagelse for levering af fast ejendom.◄

Visse rettigheder over fast ejendom

En virksomhed rejste i SKM2007.376.SR spørgsmål om den momsmæssige behandling af vederlag for forlængelse af en optionsaftale på en køberet til fast ejendom og vederlag for videresalg af denne køberet. Skatterådet fandt, at disse vederlag momsmæssigt skal behandles på samme måde som vederlaget for selve optionsaftalen.

Skatterådet traf således afgørelse om, at en optionsaftale på en køberet til fast ejendom, hvor ejeren fraskriver sig retten til at sælge denne i aftaleperioden, er omfattet af momsfritagelsen for levering af fast ejendom. Vederlag for  forlængelse og videresalg heraf, er på samme måde momsfritaget som salg af fast ejendom.

Nye eller gamle regler ►Skatterådet tager i SKM2010.297.SR stilling til, hvornår nyopførte bygninger anses for at være omfattet af de nugældende bestemmelser i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, om momsfri levering af fast ejendom, eller om de er omfattet af de nye bestemmelser i Lov nr. 520 om ændring af lov om merværdiafgift mv., § 13, stk. 1, nr. 9, lita a, om momspligt på førstegangssalg af nyopførte bygninger.◄

►Skatterådet svarer nej til, at anden del af et byggeprojekt er omfattet af de nugældende bestemmelser om momsfri levering af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, når hele projektet opføres på én og samme matrikel og støbning af fundament til den første del af projektet påbegyndes før den 1. januar 2011, mens støbning af fundamentet til anden del af projektet påbegyndes efter den 1. januar 2011.◄

►Skatterådet svarer ja til, at et byggeri med henblik på salg er omfattet af de nugældende bestemmelser om momsfri levering af fast ejendom, når påbegyndelsen af støbningen af fundamentet sker før 1. januar 2011, men hvor byggeriet i perioder ligger stille inden det færdiggøres.◄

►Skatterådet tager i SKM2010.298.SR stilling til, hvornår et boligbyggeri anses for at være omfattet af de nugældende bestemmelser i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, om momsfri levering af fast ejendom, eller om det er omfattet af de nye bestemmelser i Lov nr. 520 om ændring af lov om merværdiafgift mv., jf. § 13, stk. 1, nr. 9, litra a, om momspligt på førstegangssalg af nyopførte bygninger.◄

►Skatterådet svarer nej til, at alle boliger i et boligbyggeri med flere boligenheder på samme matrikelnummer kan være omfattet af de nuværende momsregler, når blot støbningen af fundamentet til én af boligerne er påbegyndt før den 1. januar 2011.◄