Dato for offentliggørelse
20 jul 2010 07:44
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé

SKAT udgiver 2 gange årligt en momsvejledning, der er en samling af de gældende momsregler. Vejledningen er opbygget efter momslovens systematik. Dvs., at vejledningen følger paragrafferne i momsloven.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med momsreglerne, herunder også en hjælp for de ca. 430.000 momsregistrerede virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt momsafregning.

Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af momsreglerne, og der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for momsloven. Såvel momsloven som momsbekendtgørelsen er medtaget som bilag.

Hvad er nyt?

Reglerne om omvendt betalingspligt ved handel med CO2-kvoter og -kreditter trådte i kraft den 9. april 2010, jf. bekendtgørelse nr. 357 af 7. april 2010. Se L.1.2.6.

Momsbekendtgørelsens bestemmelser om godtgørelse, fakturaer, bogføring og listeindberetning er ændret ved bekendtgørelse nr. 434 af 23. april 2010, bl.a. som følge af reglerne om omvendt betalingspligt ved handel med CO2-kvoter. Se N.2.3.7, N.4.1, N.5.2 og S.2.3.3.

Skatteministeren har udstedt bekendtgørelse nr. 685 af 21. juni 2010 om ændring af momsbekendtgørelsen. Ændringsbekendtgørelsen indeholder faktura- og regnskabsregler i forbindelse med ophævelsen af momsfritagelsen for rejsebureauvirksomhed i momslovens § 13, stk. 1, nr. 16, den 1. januar 2011 og anvendelsen i Danmark af EU's særordning for rejsebureauer. Se Q.3.

Skatteministeren har udstedt bekendtgørelse nr. 812 af 28. juni 2010 om momsgodtgørelse for ambassader mv., internationale organisationer og tilknyttet personale. Se K.1.2.1.

EU-Domstolen har i sag C-262/08 (Copygene) truffet afgørelse om, at et selskabs virksomhed med at indsamle, transportere, analysere og opbevare nyfødtes navlestrengsblod med henblik på anvendelse af stamcellerne i blodet til behandling af barnet ved eventuelle senere livstruende sygdomme ikke kan anses for at være omfattet af momsfritagelsen som ydelser "i nær tilknytning til" hospitalsbehandling.

EF-domstolen har i de forenede sager C-536/08 og C-539/08 udtalt, at der ikke er fradragsret for momsen, hvis en erhvervelsen pålægges moms i etableringsmedlemsstaten, fordi erhvervelsen er sket under benyttelse af virksomhedens momsregistreringsnummer i denne stat.

EF-domstolen har i sag C-88/09 taget stilling til sondringen mellem varer og ydelser i forbindelse med kopieringsvirksomhed.

Højesteret fandt i SKM2010.396.HR, at de danske kunders købsaftaler er indgået med den danske virksomhed og ikke den tyske samarbejdspart, som alene måtte anses for at have fungeret som et uselvstændigt mellemled i forbindelse med bådens udlevering og købesummens betaling. Den danske virksomheds levering var således sket til den danske kunde. Da båden befandt sig i Danmark på det tidspunkt, hvor transporten til den danske kunde begyndte, skulle der derfor betales moms i Danmark.

Vestre Landsret gav i SKM2010.382.VLR en skole medhold i, at skolens kommercielt tilrettelagte kursusvirksomhed blev drevet med gevinst for øje i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.'s forstand. Det var ikke efter lovens ordlyd og forarbejder et krav, at skolen som sådan som organ tilstræber at opnå overskud fra den samlede drift.

Skatterådet har efter indstilling fra Skatteministeriet (SKM2010.393.SKAT) besluttet at ændre praksis, hvorefter der sker en harmonisering af moms- og skattereglerne således, at der for fordringer uden for konkurs og akkord m.v. fremover gives mulighed for at foretage regulering af momsgrundlaget, når fordringen efter en konkret vurdering skønnes at være tabt.

SKAT har i SKM2010.137.SKAT præciseret, at spillehaller og andre virksomheder, der har spilleautomater opstillet, under nærmere omstændigheder kan anses for at formidler af ydelser i eget navn, jf. momslovens § 4, stk. 4.

SKAT har i SKM2010.173.SKAT præciseret, at skal en ydelse anses for momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, skal der været tale om en behandling, og ydelsen skal udføres som led i udøvelsen af lægegerning eller dertil knyttede erhverv. Begge betingelser skal være opfyldt samtidig.

SKAT har i SKM2010.228.SKAT på baggrund af en kendelse fra Landsskatteretten ændret SKM2006.395.SKAT. Praksisændringen har virkning fra 1. januar 2011. Ændringen betyder, at formidlingsydelser leveret af rejsebureauer, der handler i den rejsendes navn og for dennes regning, skal anses for momspligtige, uanset om vederlaget for formidlingsydelsen betales af den rejsende eller af tjenesteyderen (flyselskabet, hotellet m.fl.). Rejsebureauerne har adgang til ekstraordinær genoptagelse.

SKAT har i SKM2010.407.SKAT meddelt, at praksis om, at produktionsskolers salg af varer og ydelser er momsfritaget i nær tilknytning til den momsfri undervisning, som følge af SKM2009.808.LSR ikke længere kan opretholdes. Produktionsskolerne skal derfor fremover betale moms af salget. Praksisændringen har virkning fra den 1. januar 2011.

Der er derudover indarbejdet en række domme og kendelser i vejledningen.

Se oversigt over indarbejdede afgørelser mv.

ISBN-nummer
978-87-7059-904-7
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Momsvejledningen 2010-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.