Dato for offentliggørelse
19 jan 2010 12:59
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé

SKAT udgiver 2 gange årligt en momsvejledning, der er en samling af de gældende momsregler. Vejledningen er opbygget efter momslovens systematik. Dvs., at vejledningen følger paragrafferne i momsloven.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med momsreglerne, herunder også en hjælp for de ca. 430.000 momsregistrerede virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt momsafregning.

Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af momsreglerne, og der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for momsloven. Såvel momsloven som momsbekendtgørelsen er medtaget som bilag.

Hvad er nyt?

Ved lov nr. 1134 af 4. december 2009 (momspakken mv.) er der sket ændring af reglerne om køb og salg af ydelser fra og til andre lande. Der indføres en ny hovedregel i momslovens § 16, stk. 1, for leveringsstedet af ydelser, der handles mellem to afgiftspligtige personer. Ændringen medfører, at ydelserne omfattes af omvendt betalingspligt. Det er obligatorisk for medlemslandene at indføre omvendt betalingspligt for disse ydelser. Samtidig udvides listesystemet til også at omfatte ydelserne. Derimod omfatter listesystemet fortsat ikke de ydelser, som er omfattet af omvendt betalingspligt, fordi den nationale lovgiver har valgt at udnytte mulighederne i Momssystemdirektivet for også at indføre omvendt betalingspligt på de pågældende ydelser. Momsangivelsen ændres, således rubrikken for afgift af køb af varer og ydelser deles i to ny rubrikker: én for varer og én for ydelser. Til gengæld afskaffes den særlige konto for køb af byggeydelser og arbejdsudleje. Endvidere udvides momsangivelseangivelsen, således at den fremover indeholder to A-rubrikker og to B-rubrikker for henholdsvis varer og ydelser. Ændringen har virkning fra 1. januar 2010.

Der er udstedt en ny bekendtgørelse (nr. 1497 af af 15. december 2009) om ændring af bekendtgørelsen om momsloven. Heri der bl.a. sket en liberalisering af kravene i §§ 45 og 45a til elektronisk fakturering, således at der ved indenlandsk fakturering ikke længere stilles krav om en elektronisk signatur eller elektronisk dataudveksling (EDI). Kravene er dog fortsat uændret, når der faktureres elektronisk til virksomheder i andre EU-lande. Endvidere er det særlige regnskabshæfte, som kunne fås hos SKAT, afskaffet, jf. bekendtgørelsens § 50, stk. 2, hvorefter afgiftsregnskabet skal føres i det almindelige forretningsregnskab.

Der er udstedt en ny særskilt bekendtgørelse (nr. 1492 af 15. december 2009) om godtgørelse til danske virksomheder af moms i andre EU-lande, godtgørelse til EU-virksomheder af dansk moms samt godtgørelse af dansk moms til tredjelandsvirksomheder. For så vidt angår tilbagesøgning mellem EU-lande indføres der et nyt elektronisk system, hvor virksomhederne søger tilbage gennem deres eget lands myndigheders hjemmeside.

Se E.3, L.1.2, M.4, N, P.1.1 og P.9.

Momslovens nye regler om leverancer af og til fly, jf. lov nr. 524 af 17. juni 2008 og lov nr. 1134 af 4. december 2009, § 1, nr. 11, trådte i kraft den 1. januar 2010. Se I.1.

EF-domstolen har i sag C-29/08 (AB SKF) udtalt sig om momsfradragsret for ydelser, som et selskab har indkøbt til brug for salg af aktier i datterselskaber. Skatteministeriets overvejelser om dommens konsekvenser for praksis var endnu ikke afsluttet ved redaktionens slutning.

EF-domstolen har i sag C-174/08 (NCC Construktion Danmark A/S) slået fast, at en byggevirksomheds salg af faste ejendomme, som den har opført for egen regning, ikke kan kvalificeres som "bitransaktioner vedrørende fast ejendom", når denne aktivitet ligger i direkte, permanent og nødvendig forlængelse af selskabets afgiftspligtige aktivitet. Domstolen slår endvidere fast, at princippet om afgiftsneutralitet ikke kan være til hinder for, at en byggevirksomhed, som erlægger moms af byggeydelser, som den opfører for egen regning, ikke fuldt ud kan fradrage momsen vedrørende de generalomkostninger, der er afholdt i forbindelse med disse ydelser, når den omsætning, der følger af salget af de således opførte byggeri, er fritaget for moms.

Højesteret har i SKM2009.544.HR udtalt, at momslovens § 6, stk. 1, 3. pkt., efter en naturlig sproglig forståelse omfatter det samlede reparations- eller vedligeholdelsesarbejde, som en afgiftspligtig efter § 6, stk. 1, 1. pkt., årligt udfører på de i 1. pkt. angivne bygninger, uanset om reparations- eller vedligeholdelsesarbejdet er fordelt på flere bygninger.

Østre Landsret fandt i SKM2009.803.ØLR under henvisning til EU-retten, det forhold, at udlejning af værelser i hoteller samt servering i restaurationer og hoteller havde været momspligtige ydelser helt tilbage fra den oprindelige momslov fra 1967, og i overensstemmelse med en naturlig sproglig forståelse af udtrykket "rejsebureauvirksomhed", at de af sagsøgeren udbudte pakkerejser ikke i deres helhed var omfattet af bestemmelsen om afgiftsfritagelse l momslovens § 13, stk. 1, nr. 16. De ydelser, som sagsøgeren selv leverede, var således momspligtige på lige fod med andre hotellers udlejning af hotelværelser og servering af mad og drikke.

Landsskatteretten fandt i SKM2009.664.LSR, at der ikke forelå et fjernsalg omfattet af momslovens § 14, nr. 2, 2. pkt. De forudsætninger, der er opregnet i bestemmelsen, blev anset for kunstigt skabt, da der ikke var nogen reel forretningsmæssig begrundelse for, at leveringsstedet blev flyttet fra Danmark til Tyskland. Den eneste begrundelse for flytningen af leveringsstedet synedes udelukkende at være af opnå en afgiftsfordel.

Landsskatteretten fandt i SKM2009.808.LSR, at en produktionsskoles salg af landbrugsprodukter ikke kunne anses for momsfritaget levering af varer og ydelser "i nær tilknytning" til undervisning, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

SKAT har udsendt styresignal (SKM2009.517.SKAT) om sondringen mellem udlejning af fast ejendom og salg af adgang til sportsfaciliteter.

Der er derudover indarbejdet en række domme og kendelser i vejledningen.

Se oversigt over indarbejdede afgørelser mv.

 

 

ISBN-nummer
978-87-7059-768-5
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Momsvejledningen 2010-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.