Dato for offentliggørelse
15 jan 2009 14:50
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé

SKAT udgiver ►2◄ gange årligt en momsvejledning, der er en samling af de gældende momsregler. Vejledningen er opbygget efter momslovens systematik. Dvs., at vejledningen følger paragrafferne i momsloven.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med momsreglerne, herunder også en hjælp for de ca. 430.000 momsregistrerede virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt momsafregning.

Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af momsreglerne, og der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for momsloven. Såvel momsloven som momsbekendtgørelsen er medtaget som bilag.

Hvad er nyt?

Momslovens nye regler om omvendt betalingspligt trådte i kraft den 1. januar 2009. Se L.1.2. Momsbekendtgørelsens regler om fakturaer, regnskab og angivelse er i den anledning ændret. Se N.2.3.6N.5.2 og P.1.1.

Momslovens nye regler om momsgrundlaget ved handel mellem interesseforbundne parter, herunder kantineydelser i arbejdsgiverdrevne kantiner, trådte ligeledes i kraft den 1. januar 2009. Se G.3. Der er samtidigt indført forenklede ordninger for kantiner.

Momsreglerne om byttehandel findes i vejledningen nu i afsnit G.1.1.4.

Pr. 1. januar 2009 er alle virksomheder blevet tilmeldt TastSelv og kan via www.skat.dk indberette moms for de perioder, der er åbne. Tilmelding sker automatisk for alle nyregistrerede virksomheder. Alternativt skal der via telefonen (70 10 10 70) bestilles et særligt girokort. Girokortet skal bestilles hver gang virksomheden nærmer sig fristen for angivelse af moms. Virksomheder, der skal angive "Moms af køb af byggeydelser og arbejdsudleje med omvendt betalingspligt" og som ikke anvender TastSelvErhverv kan hos SKAT bestille en særlig blanket, der skal anvendes ved angivelsen. Se P.1.1.

Folketinget har vedtaget nye regler om dagsbeviser ved privat benyttelse af varebiler. Reglerne er dog endnu ikke trådt i kraft, da de nye regler endnu ikke er godkendt af EU. Se J.2.4.

Folketinget har vedtaget, at det oprindeligt foretagne fradrag kan reguleres fra delvis fradragsret til fuld fradragsret, hvis indkøbet af varer er foretaget til blandet momspligtigt og momsfrit formål, men varerne efter købet udelukkende anvendes til momspligtige formål (dvs. med fuld fradragsret efter § 37, stk. 1). Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for reguleringen. Ministeren har dog endnu ikke fastsat reglerne. Se evt. J.1.4.

EF-domstolen har afsagt dom om, at virksomhedernes køb af ydelser til brug for deres ikke-økonomiske aktiviteter er omfattet af reglerne om leveringsstedet for virksomhedernes køb af rådgivningsydelser mv. Se E.3.

EF-domstolen har endvidere afsagt dom om, at Danmark som følge af den gamle, afskaffede kantinemomsordning ikke kan opretholde fradragsbegrænsningen for virksomhedskantiners gratis bespisning af forretningsforbindelser og personale under møder i forbindelse med arbejdet. Skatteministeriet overvejer dommens betydning. Se f.eks. D.4.2.2.

Landsskatteretten har afsagt kendelse om, at en kiosks tjenesteydelser i forbindelse med momsfritagne spil ikke var omfattet af momsfritagelsen for spil. SKAT overvejer kendelsens betydning for praksis. Se D.11.12.

Landsskatteretten har afsagt kendelse om, at registreringsafgift godtgjort ved udførsel af brugte biler ikke skal medregnes til salgsprisen ved beregning af moms efter brugtmomsreglerne. Retten finder ligeledes ikke, at klagers indkøbspris skal reduceres med den godtgjorte registreringsafgift. Skatteministeriet overvejer, om sagen skal indbringes for domstolene. Se f.eks. Q.2.7.

SKAT og Skatteministeriet har udtalt, at til og med 31. december 2009 har Danmark ikke til hensigt at udnytte beskatningsretten til restaurationsydelser leveret i lande og områder uden for EU af virksomheder med hjemsted i Danmark. SKAT har samtidigt udtalt sig om incomingbureauers og deres kunders fradragsret i forbindelse med formidling i eget navn af restaurationsydelser. Se E.3 og J.3.2.

SKAT har ændret de tidligere udmeldte retningslinier for opgørelsen af omsætningen i forsikringsvirksomheder. Forsikringsvirksomhederne kan dog vælge at anvende den oprindelige udgave af retningslinierne for årene til og med 2008 set under ét. Se evt. J.2.1.1.2.

Forsikringsvirksomheder, der ikke måtte anse deres ejendomme - omfattet af frivillig registrering for udlejning af fast ejendom med særskilt SE-nr. - for at være delregistrerede kan rette henvendelse til SKAT. SKAT vil anerkende de særskilte SE-nr. for alene at udgøre administrative momsnumre, medmindre SKAT på baggrund af en konkret vurdering finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at virksomheden har anmodet om en delregistrering. Anerkendte administrative momsnumre skal afvikles inden 1. januar 2010. Se evt. M.5.1.

Teksten i afsnit X er slettet. I stedet henvises der til Inddrivelsesvejledningens afsnit om henstand og eftergivelse.

ISBN-nummer
978-87-7059-572-8
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Momsvejledningen 2009-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.