Dato for offentliggørelse
17 jul 2007 08:11
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé


 udgiver 4 gange årligt en momsvejledning, der er en samling af de gældende momsregler. Vejledningen er opbygget efter momslovens systematik. Dvs., at vejledningen følger paragrafferne i momsloven.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med momsreglerne, herunder også  en hjælp for de ca. 430.000 momsregistrerede virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt momsafregning.

Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af momsreglerne, og der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for momsloven. Såvel momsloven som momsbekendtgørelsen er medtaget som bilag.

Hvad er nyt?

EF-domstolen har taget stilling til den momsmæssige behandling af de nationale tilsynsmyndigheders tildeling af UMTS-Licenser, se C.1.4. Landsskatteretten har fundet, at ombygning af lejede lokaler kunne anses for et investeringsgode omfattet af reguleringsreglerne, se J.4.1.3.4. Skatterådet har truffet afgørelse om, at ydelser overfor ledige udført efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke er social forsorg og bistand, se D.11.2.2. Skatterådet har ligeledes taget stilling til den momsmæssige behandling af projekttilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, se G.1.1.2. SKAT har lempet praksis vedrørende momsfritagelse for akupunkturbehandlinger, se D.11.1.4. SKAT har præciseret reglerne for momsfritagelse for velgørende arrangementer i forbindelse med afholdelse af koncerter, se D.11.18.

Der er derudover indarbejdet en række afgørelser mv. i vejledningen, se oversigt.

ISBN-nummer
978-87-7059-172-5
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Momsvejledningen 2007-3" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.