Dato for offentliggørelse
16 Apr 2007 09:12
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé


 udgiver 4 gange årligt en momsvejledning, der er en samling af de gældende momsregler. Vejledningen er opbygget efter momslovens systematik. Dvs., at vejledningen følger paragrafferne i momsloven.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med momsreglerne, herunder også  en hjælp for de ca. 430.000 momsregistrerede virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt momsafregning.

Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af momsreglerne, og der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for momsloven. Såvel momsloven som momsbekendtgørelsen er medtaget som bilag.

Hvad er nyt?

Der er indarbejdet en række afgørelser, kendelser og domme i vejledningen. F.eks. om tolkeydelser til døve og hørehæmmede, om varer og ydelser i nær tilknytning til social forsorg og bistand og til undervisning, om fagforeninger og selvstændige grupper af personer, forsikringsvirksomhed, frivillig registrering for udlejning af fast ejendom, samt fritagelse for udlejning af hotelejerlejligheder i tilfælde, der kan sidestilles med udlejning af sommerhuse.

Se ligeledes oversigten over indarbejdede afgørelser mv.

ISBN-nummer
978-87-7059-117-2
Pdf-udgave
09_momsvejl.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Momsvejledningen 2007-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.