Dato for offentliggørelse
17 jul 2006 08:58
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé


 udgiver 4 gange årligt en momsvejledning, der er en samling af de gældende momsregler. Vejledningen er opbygget efter momslovens systematik. Dvs., at vejledningen følger paragrafferne i momsloven.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med momsreglerne, herunder også  en hjælp for de ca. 430.000 momsregistrerede virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt momsafregning.

Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af momsreglerne, og der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for momsloven. Såvel momsloven som momsbekendtgørelsen er medtaget som bilag.

Hvad er nyt?

Momsloven blev på en række punkter ændret den 1. juli 2006.

Der er indført regler om solidarisk hæftelse i visse situationer i forbindelse med momskarruseller. Der indføres momspligt på visse hjemmeplejeydelser betalt af kommunerne. Definitionen af kunstgenstande udvides til at omfatte visse fotografier.

Rådets forordning (EF) nr. 1777/2005 om gennemførelsesbestemmelser til 6. momsdirektiv trådte i kraft den 1. juli 2006. Forordningens artikel 13 anvendes dog allerede fra 1. januar 2006. Forordningen er bindende og gælder i alle medlemslande. Formålet med gennemførelsesbestemmelserne er at gøre en række vejledende retningslinier fra EU's momskomité retligt bindende og derved bidrage til en ensartet praksis i alle EU-lande.

Særordningen for tredjelandsleverandører af elektroniske tjenesteydelser er forlænget til udgangen af 2006.

EF-domstolen har i en dom anerkendt, at det danske afgiftssystem kan indrettes sådan, at der skal betales registreringsafgift af momsen (i stedet for omvendt moms af registreringsafgiften).

Fra 1. januar 2007 ændres praksis sådan, at formidling i sælgers navn af billetter mv. til persontransport ikke længere er momsfri. For flybilletter har praksisændringen virkning fra 31. august 2005. For rejsebureauer har praksisændringen virkning for formidling af alle typer persontransport fra 31. august 2005. Praksisændringen omfatter ikke pakkerejser. Ændringen skyldes en kendelse fra Landsskatteretten offentliggjort den 31. august 2005.

Der er derudover indarbejdet en række domme, kendelser og afgørelser i Momsvejledningen 2006-3, se oversigt over indarbejdede afgørelser mv.

Skatterådets afgørelser om grænsehandel vil blive indarbejdet i Momsvejledningen 2006-4. Se evt. pressemeddelelse.

ISBN-nummer
978-87-7552-958-0
Pdf-udgave
Momsvejl_2006_3.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Momsvejledningen 2006-3" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.