Dato for offentliggørelse
16 Jul 2012 07:28
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé

xSkatteministerietx har 2 gange årligt udgivet en momsvejledning, der er en samling af de gældende momsregler. Vejledningen har været opbygget efter momslovens systematik. Dvs., at vejledningen følger paragrafferne i momsloven.

Vejledningens formål har været at være en hjælp i det praktiske arbejde med momsreglerne, herunder også en hjælp for de ca. 430.000 momsregistrerede virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt momsafregning.

Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af momsreglerne, og der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for momsloven. Såvel momsloven som momsbekendtgørelsen er medtaget som bilag.

►De fleste afsnit er nu omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning, A.B, A.C og D.A. Indeværende udgave forventes derfor at blive den sidste udgave af Momsvejledningen.◄

Hvad er nyt?

Lov nr. 277 af 27. marts 2012 indeholder med virkning fra den 1. april 2012 en ændring fra momsgodtgørelse til momsfradrag i forbindelse med personbefordring til og fra udlandet og visse finansielle ydelser leveret til aftagere uden for EU. Loven indebærer en styrket indsats mod uregistreret virksomhed og manglende regelefterlevelse samt ændrede strafbestemmelser. Endelig indeholder loven diverse tekniske ændringer og præciseringer.

Lov nr. 590 af 18. juni 2012 indfører med virkning fra den 1. juli 2012 omvendt betalingspligt ved indenlandske køb af metalskrot. Loven betyder en styrket indsats mod sort arbejde i form af solidarisk hæftelse, hvis betaling for varer og ydelser ikke sker elektronisk eller indberettes til SKAT, og i form af øgede kontrolbeføjelser til SKAT.

Bekendtgørelse nr. 745 af 28. juni 2012 indeholder med virkning fra 1. juli 2012 diverse tekniske ændringer og præciseringer i momsbekendtgørelsen.

Se de relevante afsnit i Den juridiske vejledning (A.B.4.2.1.2, A.B.4.2.2.1, A.C.2.2.1, A.C.2.2.2, D.A.5.15, D.A.7.2.7, D.A.7.4, D.A.10.1.1.7, D.A.10.1.2.2D.A.10.3.1, D.A.10.3.3D.A.12.4, D.A.12.7D.A.13.2.2.4, D.A.13.2.2.7, D.A.13.10, D.A.14.1.1, D.A.14.1.4) og i Momsvejledningen (J.1.7 og J.1.8).

Lov nr. 277 af 27. marts 2012 indeholder med virkning fra den 1. januar 2013 ændrede periodiseringsbestemmelser ved løbende vareleverancer i forbindelse med EU-handel og betyder nye fakturabestemmelser.

Lov nr. 590 af 18. juni 2012 medfører med virkning fra den 1. januar 2013 en pligt for byggevirksomheder til ved tydelig skiltning at oplyse, hvem der udfører byggearbejdet mv.

Bekendtgørelse nr. 745 af 28. juni 2012 indeholder med virkning fra 1. januar 2013 ligeledes nye fakturabestemmelser. Derudover indeholder bekendtgørelsen nye regnskabsbestemmelser, en pligt for virksomhederne til at sørge for overensstemmelse mellem oplysningerne om EU-handel i EU-Salgsangivelsen og i momsangivelsen, samt regler om, at virksomheder kan blive mærket som økonomisk inaktive i det fælles EU-system for udveksling af information om moms - VIES.

Ændringerne pr. 1. januar 2013 vil blive beskrevet i Den juridiske vejledning, 2013-1.

Skatteministeriet har udsendt SKM2012.155.SKAT om uddannelseskrav til alternative behandlere og krav til dokumentation for uddannelsen. Styresignalet skærper SKATs administrative praksis på området.

Skatteministeriets har udsendt en kommentar (SKM2012.297.SKAT) til EU-domstolens dom i de forenede sager C-180/10 og C-181/10 og et styresignal (SKM2012.298.SKAT) om ændring af praksis for privates salg af grundarealer. Skatterådet har afgivet en række bindende svar om momsfritagelse og momspligt i forbindelse med salg af "ny" fast ejendom. Se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.3.1.4.2.1.

Se evt. Oversigt over indarbejdede afgørelser mv.

ISBN-nummer
978-87-7121-504-5
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Momsvejledningen 2012-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.