Dato for udgivelse
29. november 2000
SKM-nummer
Ikke nummereret
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/99-4312-00117
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Resumé
Et selskab (A) havde ved fusion med selskabet (B) overtaget B's aktier i nogle datterselskaber. Da fusionen var gennemført med tilbagevirkende, fandt den skatteansættende myndighed, at betingelsen i sambeskatningscirkulærets pkt. 1.2 ikke var opfyldt, hvorfor der meddeltes afslag på A's anmodning om tilladelse til sambeskatning med datterselskaberne. Afgørelsen blev påklaget til Ligningsrådet, der gav tilladelse til den ønskede sambeskatning, idet det modtagende selskab (A) på fusionens virkningstidspunkt ansås for at være succederet i det indskydende selskab (B)'s aktiebesiddelser.
Redaktionelle noter
SEL § 31 - LV 1999 S.D.4, S.D.4.5 - TSSCIR 1999-46 af 23/12 1999
A A/S og B A/S fusionerede i 1998 i henhold til fusionsskattelovens regler med A A/S som det modtagende selskab. Fusionen blev gennemført med tilbagevirkende kraft og havde således virkning pr. 1. januar 1998.
 
A A/S anmodede herefter om tilladelse til med virkning fra og med indkomståret 1998 at indgå i sambeskatning med 4 datterselskaber, hvis aktiekapital A A/S havde erhvervet ved fusionen med B A/S.
 
Skatteforvaltningen gav afslag på sambeskatningsanmodningen, idet fusionen var sket i løbet af 1998, og A A/S derfor ikke havde ejet aktierne i datterselskaberne fra indkomstårets begyndelse. Da succession som følge af fusion efter kommunens opfattelse ikke gjaldt i relation til ejertidsvilkåret i sambeskatningscirkulæret (vilkår 1.2), ansås sambeskatningsbetingelserne ikke for opfyldt.
 
Heroverfor havde selskabets repræsentant gjort gældende, at A A/S i kraft af successionsreglerne i fusionsskatteloven måtte anses for at have erhvervet aktierne i ovennævnte datterselskaber på tidspunktet for det indskydende selskabs, B A/S, erhvervelse af disse aktier.
 
Det var endvidere anført, at successionen gjaldt i enhver skattemæssig sammenhæng, hvorfor den i relation til sambeskatning opstillede ejertidsbetingelse var opfyldt for indkomståret 1998. Der var endvidere henvist til TfS 1991, 269 (LSR).
 
Told- og Skattestyrelsen bemærkede i sin indstilling til Ligningsrådet, at fusion med tilbagevirkende kraft i medfør af fusionsskattelovensregler bevirker, at det modtagende selskab pr. fusionens virkningstidspunkt skattemæssigt anses for at være succederet i det indskydende selskabs aktiebesiddelser.
 
I overensstemmelse hermed ansås sambeskatningscirkulærets betingelse 1.2. for opfyldt i den konkrete sag, således at der pr. 1. januar 1999 kunne etableres en ny, selvstændig sambeskatning mellem A A/S og datterselskaberne.
 
Det bemærkedes i tilknytning hertil, at A A/S ikke ville kunne succedere i en indtil fusionsdatoen eksisterende sambeskatning mellem B A/S og nævnte datterselskaber.
 
Ligningsrådet tiltrådte Told- og Skattestyrelsens indstilling.