Nedenfor er opremset de traktater, konventioner, love, lovbekendtgørelser, bekendtgørelser, forordninger og direktiver der er omtalt i denne vejledning med angivelse af seneste nummer.
Traktater og konventioner
EF-traktaten = Konsoliderede traktater - Traktat om den Europæiske Union og Traktat om oprettelsen af det Europæiske Fællesskab 1997
EF-voldgiftskonventionen = Konvention om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud af 23. juni 1990, EF-Tidende nr. L 225 af 20. august 1990 side 10-24
OECD's modelkonvention = The OECD Model Tax Convention on Income and on Capital June 1998
Love og lovbekendtgørelser
Afskrivningsloven = lovbekendtgørelse nr. 845 af 4. september 2000 om skattemæssige afskrivninger
Aktieavancebeskatningsloven = lovbekendtgørelse nr. 844 af 4. september 2000 om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v.
Arbejdsmarkedsfondsloven = lovbekendtgørelse nr. 917 af 4. oktober 2000 om en arbejdsmarkedsfond
ATP-loven = lovbekendtgørelse nr. 914 af 4. oktober 2000 om Arbejdsmarkedets Tillægspension
Boafgiftsloven = lovbekendtgørelse nr. 843 af 4. september 2000 om afgift af dødsboer og gaver
Ejendomsavancebeskatningsloven = lovbekendtgørelse nr. 855 af 11. september 2000 om beskatning af fortjeneste ved afstårelse af fast ejendom
Etableringskontoloven = lovbekendtgørelse nr. 115 af 24. feburar 1999 om indskud på etableringskonto
Fondsbeskatningsloven = lovbekendtgørelse nr. 755 af 20. oktober 1998 om beskatning af fonde og visse foreninger
Fusionsskatteloven = lovbekendtgørelse nr. 954 af 5. november 1996 om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v.
Gevinstgivende spilleautomater = lov nr. 462 af 31. maj 2000 om gevinstgivende spilleautomater
Husdyrbesætningsloven = lovbekendtgørelse nr. 919 af 2. december 1993 om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger
Investeringsfondsloven = lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. oktober 1996 om investeringsfonds
Kildeskatteloven = lovbekendtgørelse nr. 916 af 4. oktober 2000 om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v.
Kommunal indkomstskat = lovbekendtgørelse nr. 770 af 13. oktober 1999 om kommunal indkomstskat
Ligningsloven = lovbekendtgørelse nr. 775 af 16. august 2000 om påligningen af indkomstskat til staten
Lov nr. 489 af 19. september 1984 om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte eller afgiftssag
Lov nr. 1098 af 29. december 1997 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove
Lov nr. 381 af 2. juni 1999 om ændring af skattestyrelsesloven og andre love
Lov nr. 417 af 31. maj 2000 om elektronisk signatur
Momsloven = lovbekendtgørelse nr. 804 af 16. august 2000 om merværdiafgift
Offentlighedsloven = lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen
Ombudsmandsloven = lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand
Opkrævningsloven = lov nr. 169 af 5. marts 2000 om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
Pensionsafkastbeskatningsloven = lovbekendtgørelse nr. 16 af 6. januar 2000 om beskatning af visse pensionskapitaler m.v.
Pensionsbeskatningsloven = lovbekendtgørelse nr. 666 af 5. juli 2000 om beskatning af pensionsordninger m.v.
Persondataloven = lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger
Personskattelov = lovbekendtgørelse nr. 918 af 4. oktober 2000 om indkomstskat for personer m.v.
Retsplejelov = lovbekendtgørelse nr. 857 af 12. september 2000 om rettens pleje
Skattekontrolloven = lovbekendtgørelse nr. 858 af 13. september 2000 om skattekontrolloven
Skattestyrelsesloven = lovbekendtgørelse nr. 859 af 27. april 2000 om skattestyrelsesloven
Statsskatteloven = lov nr. 149 af 10. april 1922 om Indkomst- og Formueskat til Staten
Straffeloven = lovbekendtgørelse nr. 849 af 6. september 2000 om straffeloven
Selskabsskattelov = lovbekendtgørelse nr. 299 af 27. april 2000 om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.
Toldloven = lovbekendtgørelse nr. 113 af 27. feburar 1996 om toldloven
Varelagerloven = lovbekendtgørelse nr. 918 af 2. december 1993 om den skattemæssige opgørelse af varelagre m.v.
Vurderingsloven = lovbekendtgørelse nr. 776 af 16. august 2000 om vurdering af landets faste ejendomme
1908-loven = lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse forordninger
Forordninger og direktiver m.v.
Bistandsforordningen = Rådets forordning nr. 515/97/EØF af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejdet mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne
Kombinerede Nomenklatur = Rådets forordning nr. 2658/87/EØF af 23. juli 1987 om told- og statestiknomenklaturen og den fælles toldtarif
Toldkodeks = Rådets forordning nr. 2913/92/EØF af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Europa-parlamentets og Rådets forordning nr. 82/97EØF af 19. december 1996
Europa-parlamentets og Rådets direktiv nr. 95/46/EØF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger
Bekendtgørelser
Forretningsorden for skyldråd = bekendtgørelse nr. 973 af 1. december 1994 af forretningsorden for skyldråd Forretningsorden for Landsskatteretten = bekendtgørelse nr. 563 af 2. juli 1999 af forretningsorden for Landsskatteretten
Forretningsorden for Ligningsrådet = bekendtgørelse nr. 201 af 23. marts 1990 af forretningsorden for Ligningrådet
Forretningsorden for skatteankenævn = bekendtgørelse nr. 528 af 17. juni 1996 af forretningsorden for skatteankenævn
Arbejdsmarkedsfondslovbekendtgørelsen = bekendtgørelse nr. 1153 af 14. december 2000 om arbejdsmarkedsbidrag
Kildeskattebekendtgørelsen = bekendtgørelse nr. 1154 af 14. december 2000 om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v.
Sagsudlægningsbekendtgørelsen = bekendtgørelse nr. 1107 af 13. december 2000 om sagsudlægning
Bekendtgørelse nr. 1176 af 22. december 1994 om den kommunale skattemyndigheds adgang til at foretage skatteansættelser efter udløbet af ligningsfristen
Bekendtgørelse nr. 302 af 17. maj 1999 om ikrafttræden af bestemmelser om klageadgang til Landsskatteretten i afgørelser på toldområdet
Bekendtgørelse nr. 1095 af 11. december 2000 om offentlig retshjælp ved advokater
Bekendtgørelse nr. 1072 af 5. december 2000 om vurdering af landets faste ejendomme
Bekendtgørelse nr. 196 af 21. marts 2000 om landets inddeling i told- og skatteregioner og toldcentre
Bekendtgørelse nr. 533 af 15. juni 2000 om betaling for private dataansvarliges skriftlige meddelelser om indsigt
Bekendtgørelse nr. 664 af 5. juli 2000 om dokumentation af udgifter til sagkyndig bistand 
Bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 om gevinstgivende spilleautomater