►Med virkning fra 14. april 2000 har Ligningsrådet i medfør af skattestyrelseslovens § 18, jf. § 13 ved TSS cirkulære 2000-09 godkendt vejledende anvisning om værdifastsættelse af aktier og anparter. Told- og Skattestyrelsen har samtidig besluttet, at hjælpereglen skal finde anvendelse ved de skatteansættende myndigheders ligning af juridiske personer bortset fra dødsboer.
 
Anvisningen finder anvendelse på overdragelser mellem interesseforbundne parter, hvor overdragelsen ikke er omfattet af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.v. og ved gaveafgiftsberegning.
◄