Dato for udgivelse
18. oktober 2000
SKM-nummer
Ikke nummereret
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/00-4217-00010
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Resumé
Ligningsrådet fandt, at der er fradragsret for bidragsyders støtte til etablering af et klække-og opdrætsanlæg under forudsætning af, at der sættes en fast pris på de reklameydelser, der gives som modydelse for bidraget, svarende til værdien af reklameydelsen.
Redaktionelle noter
LL § 8, stk. 1.
SpørgsmålSpørgsmål>
Kan firmaer/erhvervsvirksomheder fratrække beløb i den skattepligtige indkomst, når firmaet yder bidrag i form af kontante beløb som medfinansierende til byggeri af et klække-og opdrætsanlæg?

Svar
Se sagsfremstilling og begrundelse.

Sagsfremstilling og begrundelse:

Produktionsskolen er en selvejende institution. Skolen er oprettet efter lov om produktionsskoler. Skolen er underlagt tilsyn fra Undervisningsministeriet. Skolens målgruppe er unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Skolens opgave er gennem produktion, praktisk arbejde og teoretisk undervisning, at motivere de unge til uddannelse og større selvstændighed.

Produktionsskolen vil etablere et nyt og tidssvarende anlæg, til erstatning af et gammelt klække- og opdrætsanlæg.

I følge præsentationsbrochuren for klække-og opdrætsanlægget omsætter udenlandske havørredturister for 50 millioner kr. om året i området. Amtet har et erhvervsprojekt, som skal forbedre indtjeningen i turisterhvervet og detailhandlen. Amtet støtter som led i dette projekt det nye klække-og opdrætsanlæg.

Der er en forventning om, at mange vil besøge klække-og opdrætsanlægget enten som almindeligt fiskeinteresseret eller i erhvervsøjemed.

Etablering af anlægget finansieres ved forskellige tilskud blandt andet fra det offentlige.

Restfinansieringen skal sikres enten ved erhvervsstøtte/bidrag eller optagelse af lån.

For at sikre et bæredygtigt driftsresultat, når anlægget står færdigt, er det vigtig for skolen, at låneoptagelsen mindskes.

Der er udarbejdet en brochure om klække-og opdrætsanlægget til brug for præsentation af projektet for erhvervslivet med det formål at få erhvervslivet til at støtte byggeriet økonomisk.

De virksomheder, som yder bidrag, vil afhængig af bidragenes størrelse være berettiget til følgende modydelser:
  • Der vil i anlægsfasen blive orienteret med skiltning om bidragsydelser til klække-og opdrætsanlægget.
  • Ligeledes vil der i presseomtaler blive nævnt, hvilke virksomheder der har bidraget med finansiering af byggeriet.
  • Når anlægget står færdigt, vil der blive udgivet publikationer til beskrivelse af byggeriet og dets forløb samt en fortegnelse over bidragsydere. Publikationerne udsendes bl.a. til den samlede dag-og fagpresse og udleveres af Produktionsskolen til bl.a. landets biblioteker og sportsfiskerforeninger.
  • Det samme vil ske på en sponsortavle, der er opsat i anlægget, hvor publikum færdes dagligt.
  • De virksomheder, som yder bidrag vil være berettiget til reklamer i form af brochurereklamer, portalreklamer, tavlereklamer samt presseomtale af byggeri og bidragsydere.
Prisen for annoncering og/ eller portal-og tavlereklamer påregnes fastsat til kr. 10.000 - 25.000, dog således at større bidrag kan andrage op til kr. 100.000.

Det er oplyst, at prisfastsættelsen vil ske under hensyn til værdien af annonceringen og skiltningen.

Der er således ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvad de enkelte former for reklamer, jf. ovenfor, skal koste.

Kommunen har i anledning af sagen udtalt følgende: "På grundlag af de foreliggende oplysninger, jf. Told-og Skattestyrelsens fremsendte sagsfremstilling, er det Skatteafdelingens opfattelse, at det stillede spørgsmål kan besvares bekræftende, idet sponsoraterne fra de enkelte virksomheder for disse må betragtes som en reklameudgift.

Denne opfattelse støttes dels på de to offtentliggjorte bindende forhåndsbeskeder fra Ligningsrådet i næsten identiske sager (TfS 1988.439 og TfS 1988.289) samt Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende 1999, navnlig side 125 og 126."

Told-og Skattestyrelsen skal udtale: Der er fradragsret for udgifter til reklame i henhold til Ligningslovens § 8, stk. 1. Ved reklameudgifter forstås udgifter som afholdes af en virksomhed med henblik på at opretholde virksomhedens almindelig omdømme eller fremme dens interesse ved at gøre virksomheden kendt eller fordelagtigt bemærket for derved at skabe en større omsætning. Reklameudgifter afholdes normalt over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder (Den kommenterede Ligningslov, 1. udg. 2000).

En forudsætning for at anerkende et sponsorbidrag som en fradragsberettiget reklameudgift er, at bidragsyderens formål med at give bidraget er at erhverve, sikre og vedligeholde virksomhedens indkomst, jf. Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det vil sige, at formålet med at afholde udgiften til sponsorbidraget ene og alene skal være at opnå reklame for virksomheden med henblik på at opnå et mersalg. Reklameværdien af det ydede sponsorbidrag skal med andre ord står i rimeligt forhold til det ydede bidrag. I modsat fald er der ikke en direkte sammenhæng mellem udgiftens afholdelse og virksomhedens indkomsterhvervelse.

Det er oplyst, at de virksomheder, som yder sponsorstøtte til klække-og opdrætsanlægget, opnår forskellige former for reklameydelser afhængig af bidragets størrelse.

Efter Told-og Skattestyrelsens vurdering vil der være fradragsret for de ydede bidrag i henhold til Ligningslovens § 8, stk. 1 under forudsætning af, at der sættes en fast pris på de enkelte reklameydelser, som svarer til værdien af reklameydelsen, jf. den bindende forhåndsbesked offentliggjort i TfS 1988.289, hvor Ligningsrådet alene anerkender fradragsretten for et beløb svarende til de fastsatte mindstepriser.

Ligningsrådet tilsluttede sig Told-og Skattestyrelsens indstilling.