Dato for udgivelse
6. januar 2000
Til
Til rederier med bil- og personfærger i indenrigsfart
Sagsnummer
-
Resumé
Om hvordan rederierne beregner moms ved salg af billetter, som dækker transport af både biler og et antal personer

Moms af færgebilletter
 
Told- og Skattestyrelsen har undersøgt, hvordan rederierne beregner moms ved salg af billetter, som dækker transport af både biler og et antal personer.
 
Det har vist sig, at nogle rederier har en særskilt pris på hver enhed, der transporteres, f.eks. personer, cykler, personbiler, varebiler, lastbiler over/under en vis størrelse. Disse rederier har således et konkret grundlag at opgøre den momspligtige og den momsfrie omsætning på.
 
Andre rederier sælger kombinationsbilletter, dvs. billetter, der dækker transport af såvel bilen som medfølgende personer. Billetprisen er således den samme, uanset om der er 1, 2, 3, 4 eller 5 personer i bilen.
 
Når den momspligtige andel af sådanne kombinationsbilletter opgøres, fratrækker rederierne typisk en andel af prisen, der svarer til det gennemsnitligt overførte antal personer pr. køretøj (persongennemsnittet). Persongennemsnittet varierer i undersøgelsen fra 2,05 til 2,6 personer. Når rederiet opgør den momsbelagte del af billetprisen, reduceres billetprisen med prisen for en ordinær personbillet ganget med persongennemsnittet.
 
Retningslinier for salg af kombinationsbilletter
Da en kombinationsbillet dækker både en momspligtig ydelse (biltransport) og en momsfri ydelse (personbefordring), skal rederierne opdele billetprisen på disse delydelser.
 
Fordelingen kan f.eks. ske på grundlag af et persongennemsnit, sådan som det typisk sker i dag. Opgørelsen sker i disse tilfælde på følgende måde:
  1. hvis billetten dækker transport af et køretøj inkl. fører, udgør momsen 20 pct. af billetprisen inkl. moms fratrukket prisen på en ordinær personbillet.
  2. hvis billetten dækker transport af et køretøj med op til 5 personer, beregnes et persongennemsnit på baggrund af antallet af overførte køretøjer og antallet af personer. Der skal beregnes et særskilt persongennemsnit for henholdsvis person- biler og varebiler, da persongennemsnittet er lavere for varebiler end for personbiler.
 
Momsen udgør 20 pct. af billetprisen inkl. moms fratrukket prisen på en ordinær personbillet ganget med persongennemsnittet.
 
Momsen på fakturaen/billetten
Generelt:
Momsregistrerede virksomheder skal udstede en faktura over momspligtigt salg. Fakturering kan dog undlades ved salg til private forbrugere. Tilsvarende kan faktu- rering undlades, når salget overvejende sker til private forbrugere, medmindre den enkelte køber anmoder om en faktura.
 
Når en leverance består af både momspligtige og momsfrie ydelser, skal de enkelte ydelser specificeres på fakturaen, således at det fremgår hvilke ydelser, der er pålagt moms.
 
Færgebilletter:
I stedet for en egentlig faktura kan færgebilletten gøre det ud for en faktura. Dog skal billetten indeholde de oplysninger, som kræves af en faktura. Det er bl.a. oplysninger om udstedelsesdato, sælgers navn, adresse og SE.nr. samt leverancens art, omfang og pris. Endvidere skal momsbeløbet oplyses, enten som et konkret beløb eller som værende 20 % af et konkret beløb.
 
Ved salg til private kan specifikation undlades. Men kunder, som får overført vare- eller lastbiler som led i deres virksomhed, har brug for en faktura til deres regnskab. Som nævnt ovenfor kan billetten gøre det ud for en faktura, men kun hvis billetten indeholder de oplysninger, som kræves af en faktura.
 
Kundens momsfradrag
Kunden har mulighed for at opnå fradrag for momsen, når færgetransporten vedrører en vare- eller lastbil (køretøj på gule nummerplader). For at kunne opnå dette fradrag, skal udgiften dokumenteres af en behørig faktura. Når færgebilletten gør det ud for en faktura, kan oplysning om købers navn og adresse undlades, når rederiets salg overvejende sker til private kunder.
 
Det er ikke muligt for kunden at få momsfradrag for en færgebillet, som vedrører en personbil (hvidpladebil), uanset om udgiften afholdes i forbindelse med erhvervsmæssig aktivitet.
 
Med venlig hilsen
 
Skatteministeriet
Told- og Skattestyrelsen