Dato for udgivelse
6. oktober 2000
SKM-nummer
Ikke nummereret
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/00-482-00111
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt + Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme
Resumé
Ligningsrådet har afgivet bindende forhåndsbesked om, at en del af et grundareal fra en 01 ejendom kunne sælges skattefrit til en nabolandmand (parcelhusreglen).
Reference(r)
EBL § 8, stk. 1, nr. 2
LV 2000 E.J.1.6.2
Redaktionelle noter
EBL § 8, stk. 1, nr. 2 LV 2000 E.J.1.6.2
Spørgsmål
Vil salget af en del af en del af et grundareal være fritaget for beskatning i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 2?
 
Svar
Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.
 
Sagsfremstilling og begrundelse
Skatteyderen planlægger at frasælge 7.350 m2 af sin ejendom til sin nabo, der ønsker at sammenlægge dette areal med sin landbrugsejendom med det ene formål at foretage en skeludretning af hensyn til at forbedre arbejdsgangen og dermed spare traktorbrændstof.
 
Ejendommen er vurderet som en 01 ejendom (enfamilieshus) og har et samlet areal på 28.070 m2.
 
Hjørring Kommunes tekniske forvaltning har vedrørende en eventuel udstykning fra ejendommen til selvstændig bebyggelse oplyst følgende:
 
Ejendommen er beliggende i landzone. Der er ikke i kommunens planlægning nogen intentioner om at udstykke denne eller omliggende ejendomme til byggegrunde. Amtet administrerer planlovens § 35 vedrørende landzonebestemmelser. Udgangspunktet for en vurdering af en ansøgning om udstykning er følgende: Der vil ikke kunne tillades udstykning til selvstændig bebyggelse i henhold til landzonebestem melserne, med mindre der foreligger særlige omstændigheder. Vejledningen til planloven anfører bl.a., at enligt beliggende enfamilieshuse som hovedregel ikke bør tillades opført i det åbne land, og det fremgår af regionsplanen, at boligbebyggelse i landzone kun må finde sted ved eksisterende bysamfund.
 
Skatteyderen har i sin anmodning anført, at den samlede ejendom vil kunne sælges skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 2. Det formodes derfor, at også det påtænkte jordsalg vil være skattefrit.
 
Styrelsen bemærker:
 
Den samlede ejendom kan sælges skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk 1, nr. 2, da der ikke kan frastykkes grund til selvstændig bebyggelse.
 
Såfremt en del af en sådan ejendom frasælges, kan dette efter styrelsens opfattelse ligeledes ske skattefrit.
Det er en forudsætning, at arealet overdrages efter reglerne om arealoverførsel, eller at aftalen er betinget af udstykning, men at udstykning endnu ikke er sket. Er der gennemført en udstykning, hvorefter den udstykkede del sælges, er der tale om salg af en selvstændig ejendom, hvorfor salget ikke kan ske skattefrit.
 
Det indstilles at besvare spørgsmålet bekræftende.
 
Ligningsrådet tiltræder det af styrelsen indstillede, således at salg kan ske skattefrit under de af styrelsen nævnte betingelser.