Dato for udgivelse
6. oktober 2000
SKM-nummer
Ikke nummereret
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/99-4314-000515
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Resumé
En investeringsforening ansøgte Ligningsrådet om tilladelse til skattefri grenspaltning i henhold til FUL § 15a. Investeringsforeningen ønskede at opdele afdelingernes aktieporte føljer i 4 seperate afdelingsporteføljer. Grenspaltningen gav anledning til drøftelser omhandlende hvorvidt grenkravet ansås for opfyldt. Under hensyntagen til de krav som investeringsforeningen er underlagt efter lov om investeringsforeninger, fandt Ligningsrådet, at der kunne meddeles tilladelse til det ansøgte. Afgørelsen indebærer ikke i øvrigt en ændring af praksis for grenafgrænsningen.
Redaktionelle noter
FUL § 15a LV 1999 S.D.2

Investeringsforeningen A har anmodet om tilladelse til skattefri grenspaltning, således at afdelingernes aktieporteføljer opdeles i fire seperate afdelingsporteføljer.

Afdeling B og afdeling C i Investeringsforeningen A er begge certifikatudstedende, udloddende, aktiebaserede afdelinger, der investerer i henholdsvis en international- og global aktieportefølje.

I forbindelse med spaltningen ændres vedtægterne, således at afdelingerne for fremtiden skal investere i aktier inden for bestemte regioner. Der stiftes to nye regioner, afdeling D og E, der modtager fraspaltede aktier fra afdeling B og afdeling C.

Fra afdeling B overføres den del af porteføljen, der består af europæiske, japanske og fjernøstlige aktier til afdelingerne C, D og E, således at medlemmerne modtager andele i disse modsvarende værdien af de overdragne aktiver.

Fra afdeling C overføres på tilsvarende måde den del af porteføljen, der består af henholdsvis amerikanske, canadiske, japanske og fjernøstlige aktier til afdelingerne B, D og E mod vederlæggelse med andele i disse afdelinger modsvarende værdien af de overførte aktiver.

Det er oplyst, at man i forbindelse med spaltningen vil fordele afdelingernes kontante likviditet mellem de fremtidige afdelinger med aktiebeholdningerne som fordelingsnøgle.

Efter spaltningen vil medlemmerne i stedet for udelukkende have beviser i afdeling B og/eller afdeling C have beviser i henholdsvis:

  • afdeling B, der for fremtiden vil investere i aktier i USA og Canada,
  • afdeling C, der for fremtiden vil investere i aktier i Europa,
  • afdeling D, der for fremtiden vil investere i aktier i Japan, og
  • afdeling E, der for fremtiden vil investere i aktier i Fjernøsten, Australien og New Zealand.

Medlemmerne af en afdeling vederlægges i forbindelse med spaltningen udelukkende med investeringsbeviser i de modtagende afdelinger. Der vil blive udstedt delbeviser i det omfang aktiebeholdningen ikke berettiger til udstedelse af yderligere andele i de modtagende afdelinger - som følge af, at beviserne bliver på under kr. 100.000.

Formålet med spaltningen er at imødekomme et ønske fra investor-side om at kunne sammensætte de internationale aktieporteføljer efter individuelle vurderinger af afkastmuligheder i de forskellige geografiske regioner. Spaltningen ønskes gennemført for både at tilgodese varierende ønsker til den porteføljemæssige fordeling såvel som til timingen af eventuelle justeringer heri.

Investeringsforeninger adskiller sig væsentligt fra aktieselskaber både ved deres opbygning, formål samt ved deres administrationsform.

Det bemærkes, at organisationen af investeringsforeninger i meget høj grad er reguleret i lov om investeringsforeninger, og der er således kun meget begrænsede muligheder for at ændre organisationsform.

Derfor må reglerne om spaltning administreres under skyldig hensyntagen til disse særlige forhold. I cirkulære nr. 145 af 12. august 1998 er der åbnet mulighed for, at der kan ske grenspaltning efter en individuel vurdering af de konkrete omstændigheder i den forelagte ansøgning.

På grund af investeringsforeningernes særpræg i forhold til aktieselskaber vil argumenterne for at acceptere grenkravet som opfyldt i denne sag, ikke kunne overføres til selskaber eller andre juridiske personer.

Investeringsforeningen A har efter det oplyste en organisatorisk opbygning, som genfindes i de fleste investeringsforeninger. Man har generelt i branchen indrettet sig således, at ét selskab foretager administrationen for alle foreningens investeringsafdelinger.

Da der ikke i selve de afdelinger af investeringsforeningen man ønsker at spalte foregår egentlig aktivitet , er det tilsvarende vanskeligt at identificere "grene af virksomheden", sådan som begrebet sædvanligvis må forstås. Så selvom der er hjemmel til spaltning af investeringsforeningsafdelinger, vil det formentlig generelt på grund af investeringsforeningens typiske struktur være meget vanskeligt for afdelinger i en investeringsforening at opfylde grenkravet hvis en traditionel målestok lægges til grund.

Ligningsrådet har således lagt til grund, at der er tale om, at en selvstændig gren af de indskydende afdelinger fraspaltes, og overføres til de modtagende afdelinger. De modtagende afdelinger vil kunne fungere ved hjælp af egne midler.

Efter § 58 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger skal Finanstilsynet tillade spaltningen af Investeringsforeningen A, afdeling B og C. Finanstilsynet har meddelt, at man er indstillet på at tillade det ansøgte under visse nærmere forudsætninger.

Ligningsrådets tilladelse indebærer ikke en ændring af praksis. Der er alene tale om, at man har tilladt det ansøgte ud fra, at der er meget begrænsede muligheder for at ændre organisationsform, og dette beror udelukkende på lov om investeringsforeninger.

Derfor må reglerne om spaltning administreres under skyldig hensyntagen til disse særlige forhold.

Ligningsrådet tilsluttede sig Told- og Skattestyrelsen's opfattelse og gav tilladelse til at gennemføre den skattefri grenspaltning uden fastsættelse af særlige vilkår.