Dato for udgivelse
19. september 2000
SKM-nummer
Ikke nummereret
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
37/00-4286-00043
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Resumé
En skatteyder spurgte, om hun ville blive beskattet af en affindelsessum på 86.000 kr. der består af 72.000 kr., der afløser et månedligt ægtefællebidrag, der indtil videre udgør 0 kr. og 14.400 kr., som udgør halvdelen af værdien af et pantebrev. I forbindelse med skilsmissdommen i 1995 blev skatteyderens ægtefælle pålagt bidragspligt i 10 år. I 1997 fastsatte statsamtet bidraget til 0 kr. Pantebrevet stammede fra bodelingen, hvor skatteyderens ægtefælle ved en fejl havde fået tillagt hele pantebrevet. Ligningsrådet udtalte, at for at et modtaget engangsbeløb kan betragtes som en indkomstskattefri affindelsessum for afkald på en bidragsret, forudsættes det, at beløbet er fremkommet som en egentlig kapitalisering af det fastsatte bidrag. Det i aftalen omhandlede beløb er ikke fremkommet ved en kapitalisering, idet bidraget er sat til 0 kr. Ligningsrådet anså beløbet for at være en skattepligtig gave i medfør af statsskattelovens § 4. Ligningsrådet anså ikke beløbet på 14.400 kr. for skattepligtigt, idet det hidrørte fra delingen af skilsmisseboet.
Redaktionelle noter
Statsskattelovens § 4 LV 1999 A.B.6.1

Spørgsmål
Vil H blive beskattet af en affindelsessum på 86.400 kr. der består af
1) 72.000 kr., som afløser et månedligt ægtefællebidrag, der indtil videre udgør 0 kr.
2) 14.400 kr., som udgør halvdelen af værdien af et pantebrev?
 
Svar
Ad 1) ja
Ad 2) nej
Se sagsfremstilling og begrundelse.
 
Sagsfremstilling og begrundelse
H og hendes tidligere ægtefælle, M, påtænker at indgå en aftale om betaling af en affindelsessum på 86.400 kr. Af udkastet til aftalen fremgår, at H frafalder ethvert krav om yderligere ægtefællebidrag, såfremt M betaler beløbet senest 14 dage efter aftalens underskrift, det være sig ved begæring til statsamtet, sagsanlæg eller på nogen anden måde. Ingen af parterne har herefter noget krav mod den anden.
 
Ved skilsmissedom af 8. november 1994 blev M bl.a. pålagt bidragspligt uden tidsbegrænsning over for H.
 
Statsamtet fastsatte den 1. marts 1995 bidraget til 2.400 kr. pr. måned.
 
Landsretten ændrede ved dom af 28. marts 1995 bidragspligten til at gælde i 10 år fra byrettens dom, d.v.s. indtil 8. november 2004.
 
Med virkning fra den 18. april 1997 og indtil videre fastsatte statsamtet bidragets størrelse til 0 kroner.
 
Det er oplyst, at den påtænkte affindelsessum på 86.400 kr. består af 72.000 kr., som skal dække en månedlig ydelse på 1.000 kr. i 6 år. De resterende 14.400 kr. udgør halvdelen af værdien af et pantebrev, som M fik tillagt ved bodelingen i september 1991. Efter H's opfattelse hidrører pantebrevet fra hendes afdøde far og det var derfor en fejl, at M fik tillagt pantebrevet under bodelingen. For at få nærværende aftale i stand er parterne enedes om at afslutte tvisten ved at dele værdien af dette pantebrev på tidspunktet for bodelingen, idet beløbet er fastsat således, som det erindres af parterne.
 
Kommunes skatteafdeling har udtalt, at beløbet på 72.000 kr. må anses for indkomstskattepligtigt, idet betalingen udgør en engangsbetaling til afløsning af en bidragsforpligtelse, som ikke er kapitaliseret, da bidraget indtil videre er 0 kr. Beløbet kan derfor efter skatteafdelingens opfattelse ikke betragtes om et boslodskrav men må kvalificeres som en skattepligtig gave.
 
For så vidt angår det resterende beløb på 14.400 kr., finder skatteafdelingen derimod , at betaling af dette beløb må anses som en indfrielse af en gæld, og at beløbet ikke er skattepligtigt. Skatteafdelingen har herved henset til det oplyste om, at beløbet hidrører fra delingen af skilsmisseboet.
 
Ligningsrådet skal udtale:
 
For at et modtaget engangsbeløb kan betragtes som en indkomstskattefri affindelsessum for afkald på en bidragsret, forudsættes det, at beløbet er fremkommet som en egentlig kapitalisering af det fastsatte årlige underholdsbidrag, jfr.beskrivelsen af praksis i Ligningsvejledningens A.B.6.1.
 
Det i aftalen omhandlede beløb er ikke fremkommet ved en kapitalisering, idet bidraget er sat til 0 kr. Beløbet må derfor anses som en gave, der er skattepligtig i medfør af Statsskattelovens § 4. Ligningsrådet kan således tilslutte sig udtalelsen fra kommunen.
 
Ligningsrådet kan ligeledes tilslutte sig kommunens udtalelse om, at beløbet på 14.400 kr. ikke anses for skattepligtigt. Det er herved lagt til grund, at beløbet hidrører fra deling af et pantebrev, der indgik i bodelingen.