Dato for udgivelse
19. september 2000
SKM-nummer
Ikke nummereret
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/00-4329-00041
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Resumé

Ligningsrådet har i en nylig afgjort sag vedrørende udlodning af udbytte fra et datterdatterselskab til en almenvelgørende fond fastslået, at der ikke i relation til selskabsskattelovens § 3, stk. 4 kan indfortolkes et indirekte ejerskab, hvor bestemmelsen alene omtaler ejerskab. Ved samme lejlighed blev det fastslået, at udbytte alene er skattefrit efter
selskabsskattelovens § 3, stk. 4, hvor det udbyttemodtagende selskab udgør en "forening m.v. med almenvelgørende formål".

Redaktionelle noter
Selskabsskattelovens § 3, stk. 4. LV 1999, afsnit S.H.10. LV 1999, afsnit S.A.3.4.

De faktiske forhold i den konkrete sag var, at en almenvelgørende fond F og dennes 100% ejede datterselskab H hidtil havde anvendt selskabsskattelovens § 3, stk. 4, som indebærer, at indkomst, der i et givent indkomstår er indtjent af
et selskab omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, kan anses for indtjent af en almenvelgørende fond eller forening, når den altovervejende del af aktie- eller anpartskapitalen i selskabet ejes af den pågældende fond eller
forening.
 
I forbindelse med en intern omstrukturering, hvor virksomhedsaktiviteten i H blev overdraget et til formålet nystiftet driftsselskab D, således at erhvervsaktiviteten fremover ville udøves i dette selskab, mens H skulle fortsætte som
mellemliggende holdingselskab, blev Ligningsrådet anmodet om at tage stilling til, hvorvidt indkomst der i et indkomstår er indtjent af et datterdatter selskab til en almenvelgørende fond (D), kan betragtes som indtjent af fonden (F) efter reglerne i selskabsskattelovens § 3, stk. 4, såfremt indkomsten udlod des som udbytte til et mellemliggende holdingselskab (H), der straks videreudlodder udbyttet til den almenvelgørende moderfond.
 
Ligningsrådet blev samtidig forespurgt om det mellemliggende holdingselskab H, ville være skattefri af udbyttet fra datterdatterselskabet D, hvor det modtagne udbytte straks videreudloddes til den almenvelgørende moderfond F efter
reglerne i selskabsskattelovens § 3, stk. 4.
 
Forespørgers repræsentant antog, at indkomst indtjent af D, kunne anses for indtjent af F i medfør af selskabsskattelovens § 3, stk. 4, såfremt indkomsten blev udloddet som udbytte til H, der straks videroverdrog det til F. Det blev i den forbindelse påpeget, at selskabsskattelovens § 3, stk. 4 ikke stiller krav om direkte ejerskab, og at formålet med bestemmelsen netop er at sidestille almennyttige fonde, der har udskilt virksomheden i et datterselskab, med
fonde, der selv udøver erhvervsaktiviteten. Afgørende for reglens anvendelse er i den henseende, om det overførte beløb anvendes til almenvelgørende formål. For så vidt angik spørgsmålet om H's skattepligt af udloddet udbytte fra D, som straks videreoverdrages til F, fandt repræsentanten, at forholdet skulle vurderes i relation til de almindelige regler om datterselskabsudbytte i selskabsskattelovens § 13.
 
De stedlige myndigheder tilsluttede sig i det hele repræsentantens opfattelse af de nævnte forhold.
 
Ligningsrådet fandt derimod, at en fortolkning af selskabsskattelovens § 3, stk. 4 må bero på en konkret ordlydsfortolkning, og bemærkede i den forbindelse, at bestemmelsen alene omtaler det direkte ejerforhold, nemlig den situation hvor den altovervejende del af selskabskapitalen i datterselskabet ejes af den pågældende fond eller forening m.v. med almenvelgørende formål. En ordlydsfortolkning kunne efter Ligningsrådets vurdering ikke medføre, at bestemmel
sen tillige finder anvendelse på det indirekte ejerforhold, det vil sige den situation hvor erhvervsaktiviteten udøves af et datterdatterselskab til den almenvelgørende fond.Ligningsrådet har i sin vurdering henset til, at der hverken i ordlyd, forarbejder eller praksis var holdepunkter for anden fortolkning, samt at selskabsskattelovens § 3, stk. 4 er en undtagelsesbestemmelse og derfor skal fortolkes indskrænkende. Endvidere er henset til, at man i andre tilfælde har lovgivet direkte herom, såfremt en bestemt lovbestemmelse endvidere skulle omfatte et indirekte ejerforhold.
 
Udfra en samlet konkret vurdering af ovennævnte betragtninger fandt Ligningsrådet således, at selskabsskattelovens § 3, stk. 4 kun finder anvendelse, hvor det erhvervsudøvende datterselskab er direkte ejet af den almenvelgørende fond eller forening.
 
Vedrørende spørgsmålet om H's skattepligt af udloddet udbytte fra D, som straks videreoverdrages til F, var Ligningsrådet enig med repræsentantens og de stedlige myndigheders vurdering af, at forholdet må bero på en vurdering af de almindelige regler om datterselskabsudbytte i selskabsskattelovens § 13. Ligningsrådet udtalte i den forbindelse, at der ikke med udbytteudlodningen fra D til H var tale om en udlodning til en fond eller forening m.v. med almenvel
gørende formål, hvorfor selskabsskattelovens § 3, stk. 4 ikke finder anvendelse. Det pågældende forhold må i stedet vurderes i relation til de almindelige regler om datterselskabsudbytte, jf. selskabsskattelovens § 13.