§ 2, stk. 2 og 6, og bek. § 1, stk. 2 og 4
Tilladelser til at betale afgift af udledningen udstedes af told- og skatteregionen og har gyldighed for en periode på 3 år.

Tilladelsen er betinget af, at virksomheden
  • kan dokumentere resultatet af de gennemførte SO2-målinger
  • fører regnskab over mængden af SO2 i de røggasmængder, der er udledt til luften
  • dokumenterer beregningsmetoden for den udledte SO2-mængde og den beregnede afgift.

Hvis der foretages ændringer i virksomhedens anlæg, produktionsforhold eller brændselstype, som har væsentlig betydning for mængden af SO2 udledt til luften samt måling heraf, skal virksomheden omgående give told- og skatteregionen meddelelse herom.

Told- og skatteregionen kan tilbagekalde tilladelsen, såfremt virksomheden ikke kan måle udledningen af SO2 med samme sikkerhed som før ændringerne.

Ansøgning
Ansøgningen skal indeholde oplysning om måleudstyr og dokumentation for opfyldelse af de fastsatte krav til måleudstyr. En del af dokumentationen kan ske i form af fabrikantoplysninger om svovlmåleren.

bek. § 1, stk. 3
I ansøgningen om tilladelse skal virksomheden beskrive
  • det måleudstyr, der vil blive benyttet,
  • den målemetode, der vil blive anvendt,.
  • den måleprocedure, der vil blive anvendt, dvs. hvor ofte der måles, på hvilke tidspunkter og hvor længe mv.

Verificering bek. § 1, stk. 3, og § 6, stk. 3
Told?Skat kan forlange, at beskrivelsen verificeres af et eksternt laboratorium, der er akkrediteret til at foretage sådanne verificeringer. Dansk Akkreditering, DANAK er den myndighed, der akkrediterer danske laboratorier. Udgiften til en evt. verificering skal betales af virksomheden.