Dokumentets dato
04 jul 2000
Dato for offentliggørelse
4. juli 2000
Cirkulærets nummer
2000-20
Ansvarlig fagkontor
Ret; Erhvervsbeskatning
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20000012409-regl

1. Baggrund
 
I medfør af ligningslovens § 12 B, stk. 2, skal der ske en kapitalisering af sådanne løbende ydelser, som er omfattet af ligningslovens § 12 B, stk. 1. Den kapitaliserede værdi - ydelsernes nutidsværdi- anvendes til brug for opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori aftalen om løbende ydelser er indgået.
 
Hvor der ikke er fastsat nærmere retningslinier for en sådan kapitalisering må den kapitaliserede værdi ansættes efter et skøn. Skønnet foretages af parterne. Den kapitaliserede værdi er den tilbagediskonterede værdi (nutidsværdien) af de forventede løbende ydelser. Til brug for denne tilbagediskontering skal der anvendes en forrentningssats.
 
Af Cirkulære nr. 39 af 21.3.2000, fremgår det, at Told- og Skattestyrelsen, hvor parterne ikke selv kan finde et bedre udtryk for markedsrenten, 2 gange årligt vil udmelde en rentesats, der vil kunne anvendes til brug for kapitaliseringen.
 
2. Rentesats
 
Hvor parterne ikke selv kan nå til enighed om en rentesats til brug for kapitaliseringen kan der anvendes en forrentningssats, der fastsættes som den til enhver tid gældende kapitalafkastsats, jf. virksomhedssskattelovens § 9, plus et risikotillæg på 5%.
 
Risikotillægget er udtryk for den usikkerhed, der forbundet med at modtage overdragelsessummen i form af en løbende ydelse.
 
Forrentningssatsens sammensætning af kapitalafkastsatsen og et risikotillæg, bevirker, at der bliver tale om en dynamisk forrentningssats, der løbende tilpasses ændringer i samfundets generelle renteniveau.
 
Der vil således ikke, som anført i Cirkulære nr. 39 af 21.3.2000, være behov for at Told•Skat 2 gange årligt udmelder en rentesats. Dette cirkulære træder i stedet for disse udmeldinger.
 
3. Ikrafttræden
 
Dette cirkulære træder i kraft for aftaler om overdragelser omfattet af ligningslovens § 12 B, stk. 1-11, der indgås efter den 1. september 2000.
 
 
 
Frantz Howitz
/Kim Lohse