Dato for udgivelse
14. april 2000
SKM-nummer
Ikke nummereret
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/99-4201-00052
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Resumé
Ligningsrådet kunne ikke godkende, at værdien af goodwill knyttet til en automobilforretning blev ansat til 0, hvis der blev gennemført en påtænkt overførsel af forretningen til et nystiftet selskab. Det var Ligningsrådets opfattelse, at værdien af goodwill knyttet til forhandling af det bilmærke, der var omhandlet i sagen, efter et skøn skulle fordeles mellem det selskab, der driver grossistvirksomhed med salg af biler af det pågældende mærke og det selskab, der ejer forretningen. Efter at have opgjort den samlede værdi af goodwill på grundlag af den vejledende beregningsregel, skønnede Ligningsrådet, at ca. 20 pct. heraf kunne henføres til forretningen, mens de resterende ca. 80 pct. vedrørte navnet på bilmærket og tilhørte det selskab, der driver grossistvirksomhed med salg af bilerne i Danmark. 
Redaktionelle noter
LV 1999 E.I.4.1.2
Spørgsmål
 
Kan Ligningsrådet godkende, at værdien af den til automobilfirmaet A A/S knyttede goodwill ansættes til kr. 0 ved den påtænkte tilførsel af virksomheden til et nystiftet selskab.
 
Svar
 
Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.
 
Sagsfremstilling og begrundelse
 
B er indehaver af hele aktiekapitalen i A A/S, der driver en autoriseret automobilforretning med salg af biler af et bestemt mærke. Inden for en nærmere årrække ønsker B at gennemføre et generationsskifte, hvorved der sker overdragelse til hans søn C. I forbindelse med generationsskiftet påtænker B pr. 1. maj 1999, at overdrage selskabets automobilforretning til et nystiftet selskab, der skal bære det samme navn som A A/S. Sønnen vil i forbindelse med
overdragelsen af automobilforretningen få adgang til at købe 48 pct. af aktierne i det nystiftede selskab. Det er alene aktiverne og passiverne vedrørende automobilforretningen, der påtænkes overdraget, idet selskabets faste ejendomme skal forblive i det indskydende selskab.
 
I forbindelse med sagens forelæggelse for Ligningsrådet er der blevet indhentet en erklæring fra det selskab, D A/S, der driver engroshandel i Danmark med salg af biler af det pågældende mærke. Det udtales i erklæringen, at der i forbindelse med salg/overgang af autoriserede forretninger, der sælger biler af mærket i Danmark, er kutyme for, at der ikke
beregnes goodwill.
 
Ligningsrådet bemærker følgende:
 
Goodwill i skatteretlig henseende defineres som værdien af kundekreds, forretningsforbindelser mv. Goodwill skal ved overdragelse ansættes til handelsværdien. Når der handles mellem interesseforbundne parter, kan den vejledende beregningsregel i Ligningsvejledningens afsnit E.I.4.1.2 anvendes til fastsættelse af værdien af goodwill. Findes der en branchekutyme for værdiansættelse af goodwill mellem uafhængige parter, anerkendes denne også ved overdragelser mellem interesseforbundne parter. Det er alene kutymer, der anviser en måde at værdiansætte goodwill på, der anerkendes. En kutyme om, at der ikke beregnes goodwill, kan således ikke anerkendes.
 
Det fremgår endvidere af en udtalelse fra Danmarks Automobil Forhandler Forening, at der altid vil være goodwill i en automobilforretning, idet der vil være en kundekreds, der ofte vil hænge ved også ved skift af bilmærke.
 
Da selskabet A A/S ikke uden tilladelse fra D A/S kan overdrage forhandlerretten til salg af det pågældende bilmærke, tilkommer den goodwill, der knytter sig til bilmærkets navn D A/S.
 
Den del af kundekredsen, der således tilkommer A A/S, udelukkende fordi der sælges biler af et bestemt mærke og ikke pga. selve forretningen, tilhører ikke A A/S og kan dermed heller ikke overdrages.
 
Hvor stor en del af den beregnede goodwill, der tilhører D A/S og hvor stor en del, der tilhører A A/S, beror på et skøn over, hvilken del af omsætningen, der knytter sig til forhandlerretten til det pågældende bilmærke, og hvilken del der knytter sig til automobilforretningen i sig selv.
 
Forespørgerens revisor har redegjort for omsætningens fordeling i automobilforretningen, dvs. omsætningen fordelt på biler af det omhandlede mærke, biler af andet mærke, servicey delser og reparationer, reservedele, leasing samt hvad der ellers tilbydes af produkter/ydelser. Det fremgår heraf, at 93% af omsætningen vedrører biler af det omhandlede mærke.
 
Det kan dog ikke antages, at goodwill knyttet til salg af nye biler af det pågældende mærke alene tilhører D A/S. Det forhold, at man vælger en bil af et bestemt mærke, kan også skyldes, at man ønsker at købe bil hos en bestemt forhandler. Det må dog antages, at den største part af denne goodwill tilhører D A/S.
 
Ligningsrådet vurderer, at ca. 20% af omsætningen kan henføres til forretningen og 80% til navnet på det omhandlede bilmærke.
 
Ved beregning af værdien af den samlede goodwill (dvs. både den goodwill, der tilhører forretningen og den goodwill, der tilhører D A/S,) fremkommer efter den vejledende beregningsregel en værdi på 4.235.105 kr.
 
Henset hertil vurderer Ligningsrådet efter et skøn værdien af den goodwill, der overdrages til det nystiftet selskab, til ca. 800.000 kr.