Dato for udgivelse
13. april 2000
SKM-nummer
Ikke nummereret
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/99-4357-00569
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt

Ligningsrådet blev anmodet om tilladelse til skattefri aktieombytning i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1 og 2. Uanset at der ved ombytningen skete en mindre forskydning af stemmerne blandt aktionærerne, meddelte Ligningsrådet tilladelse til aktieombytningen. Ligningsrådet henså til, at en ændring af fordelingen af stemmerettighederne i et selskab som udgangspunkt ikke sidestilles med overdragelse, og at stemmerne, med den påtænkte opdeling i aktieklasser i det fremtidige holdingselskab, differentieredes så vidt muligt under hensyntagen til de begrænsninger, der opstilles i aktieselskabslovens § 67.

Reference
ABL § 13
LV 1999 S.G.17
 
På vegne af aktionærerne i et selskab blev Ligningsrådet ansøgt om tilladelse til ombytning af aktier i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1 og 2. Aktieombytningen ønskedes gennemført således, at aktionærerne indskød samtlige deres aktier i et nystiftet holdingselskab mod vederlag alene i aktier i dette selskab.
 
Aktiekapitalen i selskabet udgjorde nom. kr. 500.000. Af vedtægterne for selskabet fremgik, at aktiekapitalen var opdelt i nom. kr. 100.000 A-aktier med stemmeret, nom. kr. 200.000 B-aktier, der var præferenceaktier uden stemmeret og nom. kr. 200.000 C-aktier, der var præferenceaktier med stemmeret. Det var oplyst, at A- og C-aktierne ikke var opdelt, for så
vidt angik stemmevægt.
 
Aktionær X og aktionær Y ejede henholdsvis nom. kr. 8.000 og nom. kr. 9.000 B-aktier. Den resterende aktiekapital var ejet af aktionær Z.
 
Aktiekapitalen i holdingselskabet ville blive opdelt i nom. kr. 100.000 A-aktier og nom. kr. 400.000 B-aktier. A-aktierne ville få 10 stemmer pr. aktie, mens B-aktierne tildeltes en stemme pr. aktie.
 
Aktionær X og aktionær Y skulle modtage henholdsvis nom. kr. 8.000 og nom. kr. 9.000 B-aktier. Resten af aktierne, nom. kr. 100.000 A-aktier og nom. kr. 383.000 B-aktier, skulle tilfalde aktionær Z.
 
I anmodningen var det anført, at aktieombytningen var forretningsmæssigt begrundet, idet formålet var at etablere en koncernstruktur med henblik på risikoafdækning, således at overskydende kapital kunne udloddes til det nystiftede holdingselskab, hvorved den økonomi ske risiko i driftsselskabet kunne begrænses. Endvidere ønskedes der med aktieombytningen forberedt et generationsskifte samt etableret mulighed for optagelse af nye aktiviteter i nye
datterselskaber.
 
Det forelå oplyst, at det nye holdingselskab ikke ville afstå de ved ombytningen erhvervede aktier inden for 3 år efter aktieombytningen.
 
Kommunen indstillede, at der skulle gives afslag på det ansøgte, idet den påtænkte disposition ville medføre en forskydning af rettigheder og formueforhold mellem de involverede aktionærer. Der henvistes i den forbindelse til TfS 97, 447, hvori det af Ligningsrådet blev præciseret, at der ikke måtte finde en sådan forskydning sted, hvis der skulle gives tilladelse til skattefri aktieombytning.
 
Under henvisning til opdelingen i aktieklasser i driftsselskabet og opdelingen af aktieklasser i det nystiftede holdingselskab bemærkede kommunen, at det ikke var muligt at vederlægge A-, B- og C-aktionærerne med aktier i holdingselskabet med tilsvarende rettigheder. Der måtte derfor nødvendigvis skulle finde en forskydning sted i rettigheder og formueforhold mellem aktionærerne som følge af aktieombytningen.
 
Told- og Skatteregionen udtalte, at der ved bedømmelsen af, om der foreligger skattesvig eller skatteunddragelse skal foretages en samlet vurdering af den konkrete ombytning. En generel regel om at visse ombytninger er afskåret fra at opnå skattefordele, således eksempelvis hvis der sker forskydning af stemmerettighederne i holdingselskabet i forhold til driftsselskabet, jf. TfS 97, 446 og TfS 97, 447, er efter regionens opfattelse i strid med EF-Domstolens afgørelse
i sag C-28/95, Leur-Bloem.
 
Det var regionens opfattelse, at ombytningen var begrundet i forsvarlige økonomiske betragtninger, idet regionen herved lagde vægt på det oplyste med hensyn til formålet med ombytningen. Hovedformålet eller et af hovedformålene sås således ikke at være skattesvig eller skatteunddragelse.
 
Med hensyn til spørgsmålet om forskydning af stemmerettigheder henså regionen endvidere til LV 98 S.G.1.3. Hvis aktiernes rettigheder ændres ved vedtægtsændring, beror det på en konkret bedømmelse af sagens omstændigheder, om ændringen er af en sådan karakter, at den må sidestilles med en afståelse. Aktionær Z besad inden ombytningen samtlige stemmer i selskabet, mens hun efter ombytningen ville få 98,79% af stemmerne i holdingselskabet. På baggrund af den begrænsede forskydning af stemmerettighederne fandt regionen ikke, at der ville ske en formueforskydning mellem aktionærerne. Regionen var endvidere af den opfattelse, at der ved vurderingen burde tages hensyn til de begrænsninger der opstilles i ASL § 67, hvorefter enhver aktie skal tildeles stemmeret, og ingen aktie må have mere end 10 gange flere stemmer end andre aktier.
 
Regionen indstillede herefter, at det ansøgte skulle imødekommes med fastsættelse af vilkår om anmeldelse af ændringer i 3 år fra ombytningsdatoen.
 
Ligningsrådet tiltrådte regionens indstilling, hvorefter der meddeltes tilladelse til den ansøgte aktieombytning. Der blev for tilladelsen stillet vilkår om, at det oplystes til told- og skatteregionen, hvis der, inden for de første 3 år efter gennemførelsen af ombytningen, skete væsentlige ændringer i de forhold, der lå til grund for tilladelsen.