Den juridiske vejledning

Den juridiske vejledning giver udtryk for Skatteforvaltningens opfattelse af gældende praksis og har cirkulærestatus. Se nærmere nedenfor i afsnittene "Udtryk for gældende ret" og "Bindende virkning".

Skatteforvaltningen fra 1. juli 2018

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 804 af 20. juni 2018 om varetagelsen af told- og skatteforvaltningens opgaver, at de opgaver, der ved skatteforvaltningslovens § 1 er tillagt told- og skatteforvaltningen, varetages af Skatteforvaltningen.

Skatteforvaltningen, der er en myndighed, består af

 • Administrations- og Servicestyrelsen
 • Gældsstyrelsen
 • Motorstyrelsen
 • Skattestyrelsen
 • Toldstyrelsen
 • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 • Vurderingsstyrelsen

Disse styrelser er oprettet inden for én juridisk myndighed. Dette er en afgørende forudsætning for, at styrelserne kan løse deres opgaver på tværs af forvaltningen.

Borger- og retssikkerhedschefens arbejdsområde er hele Skatteforvaltningen.

Spillemyndigheden og Skatteankestyrelsen er fortsat selvstændige myndigheder under Skatteministeriets koncern.

Landsskatteretten er et uafhængigt nævn under Skatteministeriets koncern.

I Skatteministeriets koncern er der udpeget en koncernfælles databeskyttelsesrådgiver (DPO), som dækker Skatteministeriets departement, Spillemyndigheden, Skatteankestyrelsen og de syv styrelser i Skatteforvaltningen. 

For at styrke tilsynet og styringen med Skatteforvaltningens it-portefølje er der ved lov nr. 2187 af 29. december 2020 om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område oprettet et uafhængigt It-tilsyn. Loven trådte i kraft den 1. januar 2021.

Se også

Se også afsnit A.A.1 Myndighedsstruktur og kompetence.

Den juridiske vejledning fordelt på styrelser

Vejledningen er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af opdelingen af Skatteforvaltningen i en række styrelser.

På den enkelte styrelses hjemmeside er der adgang til styrelsens afsnit og - via indholdsfortegnelsen - til den fælles vejledning, herunder til de fælles afsnit.

Oversigt over hovedafsnit fordelt på styrelser

Hovedafsnit

Styrelse

Om Den juridiske vejledning

Fælles afsnit

Skattestyrelsen

Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver

Afsnit A.B Angivelse og afregning

Afsnit A.C Kontrol og straf 

Fælles afsnit

En række formelle regler gælder på tværs af Skatteforvaltningens område, eventuelt med få undtagelser.

Skattestyrelsen er ansvarlig for disse afsnit.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er dog ansvarlig for afsnit vedrørende persondatabeskyttelse (A.A.6.3 og A.A.6.4).

Visse afsnit vedrørende formelle spørgsmål er kun relevante for en enkelt styrelse. Her gælder det, at denne styrelse er ansvarlig afsnittet, og der henvises til dette afsnit i indledningen til styrelsens hovedafsnit. Det gælder for

 • Vurderingsstyrelsen
 • Motorstyrelsen
 • Toldstyrelsen. 

Afsnit A.D Opkrævning

Skattestyrelsen

Afsnit B (Vakant) 

 

Afsnit C. Indkomstskat

 • C.A Personbeskatning
 • C.B Kapitalgevinstbeskatning
 • C.C Erhvervsbeskatning
 • C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
 • C.E Dødsbobeskatning
 • C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
 • C.G Beskatning af pensionsafkast
 • C.H Fast ejendom
 • C.I Generel omgåelsesklausul
 • C.J Værdiansættelse
 • ►C.K Global minimumsbeskatning for store koncerner◄

Skattestyrelsen

Vurderingsstyrelsen er dog ansvarlig for ►Afsnit C.H.4 Ejendomsskatter.◄

Afsnit D.A Moms

Afsnit D.B Lønsumsafgift 

Skattestyrelsen

Afsnit E.A Punktafgifter

Afsnit E.B Tinglysningsafgift 

Skattestyrelsen 

Afsnit F.A Told 

Toldstyrelsen 

Afsnit G.A Inddrivelse 

Gældsstyrelsen (RIM) 

Afsnit H.A Ejendomsvurdering 

Vurderingsstyrelsen 

Afsnit I.A Motor 

Motorstyrelsen 

Afsnit J.A Spil 

Spillemyndigheden 

Forkortelsesliste

Fælles afsnit

Skattestyrelsen