Undertiden fremsætter selskab eller aktionær ønske om, at beskatning af maskeret udbytte eller udlodning undlades mod, at parterne ændrer de aftalte vederlag i overensstemmelse med skattemyndighedernes skøn eller lader den foretagne handel gå tilbage.
Med virkning for anmodninger om omgørelse eller klager indgivet efter 1. juli 1999 er adgangen til omgørelse reguleret i SSL § 37 C, som indsat ved lov nr. 381 af 2. juni 1999. Se hertil A.H.2.4.2. Endvidere er der med lov nr. 432 af 26. juni 1998 i LL § 2, stk. 4 skabt mulighed for, at den skattepligtige ved ændringer i skatteansættelsen i henhold til armslængdereglen i LL § 2, stk. 1 kan undgå følgeændringer - såkaldte sekundære justeringer - ved at forpligte sig til betaling i overensstemmelse med armslængdepriser og -vilkår. LL § 2, stk. 4 har virkning for ændringer af den skattepligtige indkomst, der foretages efter den 28. juni 1998. Se hertil afsnit S.I.1.7. Reglerne om omgørelse, jf. SSL § 37 C, finder ikke anvendelse i det omfang, der i medfør af LL § 2, stk. 4 foretages .
Som følge af ovennævnte bestemmelser er SD-cirkulære 1986-22 om omgørelse af hovedaktionærdispositioner ophævet ved TSS-cirkulære 1999-28. Der henvises til , for så vidt angår hidtidig praksis.