Efter fradrag for driftsherrreløn fratrækkes en forrentning af samtlige aktiver i virksomhedens seneste balance forud for overdragelsen, bortset fra driftsfremmede aktiver, som f.eks. obligationer og pantebreve samt bogført værdi af tilkøbt goodwill, idet kun den herefter resterende indtjening er til rådighed til forrentning af goodwill. Virksomheden skal have ejendomsretten over aktiverne. Leasede aktiver skal holdes uden for og øvrige aktiver, der holdes uden for en overdragelse, medregnes til handelsværdien på overdragelsestidspunktet.
►Forrentningsprocenten fastsættes til den på overdragelsestidspunktet gældende kapitalafkastsats, jf. VSL § 9, plus 3 pct.◄. ►At der er tale om en sammensat procentsats, der varieres i takt med kapitalafkastsatsen, sikrer, at satsen løbende tilpasses til ændringer i samfundets generelle renteniveau.
◄Værdien af igangværende arbejder skal alene indgå med nettoværdien. En ingeniør omdannede sit personlige firma til et aktieselskab. Som aktiv indgik igangværende arbejder med 5.100.000 kr. og som passiv acontobetalinger herpå med 5.025.000 kr. Ved fastsættelsen af goodwill efter SD-cirkulære 1988-17 fandt Landsskatteretten, at ved beregningen af fradrag, der beregnes som en forrentning af overtagne aktiver, skulle igangværende arbejder alene indgå med nettoværdien på 75.000 kr., og .
►Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked af 24. oktober 2000 tiltrådt, at likvide midler som alt overvejende hovedregel skal holdes uden for forrentningen af aktiverne, idet der ikke er tale om investeret kapital, som skal forrentes via virksomhedens overskud over investeringens levetid (den bindende forhåndsbesked var ikke offentliggjort ved redationens slutning).◄