åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.J.1.1 En- og tofamilieshuse samt sommerhuse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
Ved salg af en- og tofamilieshuse er det først og fremmest en betingelse for skattefritagelsen, at huset har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori ejeren har ejet ejendommen, ►og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit◄, se E.J.1.6.1 for nærmere gennemgang af betingelsen.
Ved sommerhuse er kravet, at ejeren eller dennes husstand har benyttet sommerhusejendommen til privat formål i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, ►og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit◄, se EBL § 8, stk. 2.
TfS 1998, 118 . Ifølge en bindende forhåndsbesked blev salg af et helårshus, som ejeren kun havde  anvendt som feriebolig, ikke anset for omfattet af sommerhusreglen i EBL § 8, stk. 2. Skatteyderen havde erhvervet sin mors ejendom delvis ved gave. Moderen fik livsvarig brugsret til ejendommen, hvilket blev udnyttet, indtil moderen flyttede på plejehjem. Herefter havde skatteyderen i kortvarige perioder anvendt ejendommen som feriebolig. Ligningsrådet udtalte, at det ikke er udelukket, at et helårshus kan afstås skattefrit efter sommerhusreglen, hvis det dokumenteres, at huset er købt som og anvendt som sommerbolig. Dette fandtes ikke dokumenteret i sagen. Se også kommentaren i TfS 1998, 122 .
►TfS 2000, 371 LR. Ligningsrådet har afgivet bindende forhåndsbesked om, at en helårsbolig, der i 10 år havde været benyttet som fritidshus, kunne sælges skattefrit efter EBL § 8, stk. 2. Der var henset til, at det fremgår af boligreguleringslovens § 50, stk. 1, der var gældende for den pågældende kommune, at en bolig, der inden for de sidste 5 år har været benyttet til helårsbeboelse, ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke må tages i brug til sommerbeboelse eller lign. midlertidig benyttelse, der er til hinder for, at boligen fortsat benyttes til helårsbeboelse. Boligministeriet havde på forespørgsel oplyst, at bestemmelsen ikke kan anvendes på en ejendom, som ikke inden for de seneste 5 år har været benyttet til helårsbeboelse, med mindre ejendommen på ny tages i anvendelse til helårsbeboelse. Ministeriet anførte endvidere, at i det omfang, der er tale om registrering af de faktiske forhold, kan ejeren efter ministeriets opfattelse kræve omkvalificering, når der ikke længere er hindringer for den midlertidige benyttelse. Kommunens udvalg for teknik og miljø ønskede fortsat ikke at imødekomme ansøgningen om omkvalificering. Der var herved lagt vægt på, at der inden for de seneste 5 år havde været tilmeldt personer på adressen. At dette var proforma blev ikke tillagt betydning. Ligningsrådet anerkendte i lighed med den kommunale skattemyndighed, at tilmelding af personer til adressen havde været proforma. Fortjenesten ansås herefter for skattefri.◄  
For en- og tofamilieshuse samt sommerhuse forudsætter fritagelsen endvidere, at ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 m2, eller at der ifølge offentlig myndigheds bestemmelse ikke fra ejendommen kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse, eller at udstykning ifølge erklæring vil medføre væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse. ►Erklæring herom afgives af de lokale told- og skatteregioner, der fører det statslige tilsyn med ejendomsvurderingen, med klageadgang til Told- og Skattestyrelsen.◄ For nærmere gennemgang af betingelserne se E.J.1.6.2.
SamejeSameje om en fast ejendom udelukker ikke anvendelse af fritagelsesbestemmelsen, hverken ved et samlet salg eller ved den enkelte parthavers salg af sin anpart, men fritagelse kan dog kun opnås af den eller de parthavere, for hvem eller hvis husstand ejendommen har tjent som bolig i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, ►og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit◄. Om anpartslejligheder, se E.J.1.3.
Samlet salg af flere særskilt matrikulerede ejendommeHvor der sker samlet afhændelse af flere særskilt matrikulerede ejendomme, hvoraf kun én er bebygget, kan den af ejendommene, der er bebygget, være omfattet af fritagelsesbestemmelsen. TfS 1998, 75 . Ved et samlet salg af 2 særskilt matrikulerede grunde skulle beskatning ske for hver ejendom for sig. Skatteyderen var medejer af et sommerhus beliggende på en grund på 9.964 m2. Ejendommen bestod af særskilt matrikulerede grunde på 7.284 m2 (hvorpå sommerhuset lå) og 2.680 m2. Ejendommen blev solgt samlet. Avancen ved salg af grunden på 2.680 m2 skulle beskattes efter , idet grunden var særskilt matrikuleret. Avancen ved salg af den anden del af ejendommen var skattefri efter EBL § 8, stk. 1 og 2.
Frasalg af grundstykke►TfS 2000, 829 LR. Ligningsrådet har afgivet bindende forhåndsbesked om, at et grundstykke på 7.350 m2 fra et enfamilieshus kunne sælges skattefrit til en nabolandmand. Den samlede ejendom kunne være solgt skattefrit. Ligningsrådet meddelte, at skattefriheden forudsatte, at arealet blev overdraget efter reglerne om arealoverførsel, eller at aftalen var betinget af udstykning, men at udstykning endnu ikke havde fundet sted. Er udstykning gennemført, er der tale om salg af en selvstændig ejendom. Vedrørende reglerne om arealoverførsel henvises til afsnit E.J.2.2.4.
Ejendomme der ikke er omfattetHvis en ejendom inderholder mere end 2 selvstændige lejligheder, kan fritagelsesreglen ikke anvendes.  Der foreligger en selvstændig lejlighed, når der hører eget køkken til beboelsen.
Landsskatteretten har statueret, at en skatteyder, der solgte en ejendom bestående af 3 lejligheder, hvoraf skatteyderen beboede de 2, skulle beskattes af fortjenesten ved salget, fordi skatteyderen havde fået tilladelse til at bebo begge lejligheder, men ikke til at nedlægge køkkenet i nogen af lejlighederne, Parcelhusreglen kunne ikke anvendes ved salg af en ubebygget grund, der havde været benyttet til fritidsformål, selvom ejeren og hans familie havde overnattet på grunden i telt, ►TfS 2000, 170 LSR. En ejendom på 369.220 m2 var anskaffet med henblik på jagt og rekreative formål. På ejendommen var opført en bygning på 16 m2, som efter det oplyste blev anvendt til ophold. Ejendommen havde altid været vurderet som en ubebygget grund, og ejendommen var solgt som et ubebygget areal. Uanset at ejendommen med den eksisterende opholdsmulighed var anvendt til fritidsformål, fandtes den ikke for omfattet af sommerhusreglen i EBL § 8, stk. 2.◄