åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Spanien" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
 
Bek. nr. 70 af 16. aug. 1973 af DBO af 3. jul. 1972. Skd.cirk. nr. 27 af 4. feb. 1974 (vejledning).
Selskabsskatteprocenten i Spanien er 35 pct. Med virkning fra 1. jan. 1997 er den nedsat til 30 pct., hvis den skattepligtiges indkomst er under 15 mio. ESP (ca. 680.000 kr.) Der er ingen carryback-regler for tilbageførsel af underskud til tidligere år med positiv indkomst.
 
Spanien er beskrevet som månedens land i SU 1999, 92.
 
►Der er vedtaget en protokol af 17. marts 2000 om ændring af overenskomsten af 3. juli 1972 mellem Danmark og Spanien. Protokollen trådte i kraft den 7. april 2000 og har virkning fra og med den 1. januar 2001.
◄ 
Indholdsfortegnelse:
Artikel 1:    De af DBO'en omfattede personer.
Artikel 2:    De af DBO'en omfattede skatter.
Artikel 3:    Almindelige definitioner.
Artikel 4:    Skattemæssigt hjemsted.
Artikel 5:    Fast driftssted.
Artikel 6:    Indkomst af fast ejendom.
Artikel 7:    Fortjeneste ved forretningsvirksomhed.
Artikel 8:    Skibs- og luftfart.
Artikel 9:    Indbyrdes forbundne foretagender.
Artikel 10:    Udbytter.
Artikel 11:    Renter.
Artikel 12:    Royalties.
Artikel 13:    Fortjeneste ved afståelse af formuegenstande.
Artikel 14:    Frit erhverv.
Artikel 15:    Personlige tjenesteydelser.
Artikel 16:    Bestyrelseshonorarer.
Artikel 17:    Kunstnere og sportsfolk.
Artikel 18:   Pensioner.
Artikel 19:    Offentlige hverv.
Artikel 20:    Professorer, lærere og videnskabsmænd.
Artikel 21:    Studerende.
Artikel 22:    Indkomst, der ikke udtrykkeligt er omtalt.
Artikel 23:    Formue.
Artikel 24:    Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning.
Artikel 25:    Ikke-diskriminering.
Artikel 26:    Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler.
Artikel 27:    Udveksling af oplysninger.
Artikel 28:    Diplomatiske og konsulære embedsmænd.
Artikel 29:    Territorial udvidelse.
Artikel 30:    Ikrafttræden.
Artikel 31:    Opsigelse.
 
Særlige bemærkninger - afvigelser fra OECD-modellen og praksis:
 
Artikel 3:DBO'en omfatter begge staters kontinentalsokkel.
 
Artikel 5:I tilfælde, hvor et foretagende i den ene stat samtidig udfører flere bygnings-, anlægs- eller monteringsarbejder i den anden stat, der hver især varer under 12 måneder, skal de kompetente myndigheder ifølge protokollen afgøre, hvorvidt der er tale om et fast driftssted i arbejdsstaten.
 
Artikel 8:Såfremt skibs- og luftfartsvirksomhed drives af ansvarlige interessenter hjemmehørende i de kontraherende stater, og sædet for den virkelige ledelse ikke kan bestemmes, fordeles beskatningsretten efter deltagernes anparter, jf. protokollen.
Fortjeneste ved virksomhed, som oppebæres af den danske interessent i SAS, beskattes i Danmark.
 
Artikel 10:Kildelandet har beskatningsretten til udbytter med 10 pct. i moder-/datterselskabsforhold, hvor der er en ejerandel på 50 pct., og med 15 pct. i andre tilfælde.
Spanien kan efter interne regler begrænse denne beskatningsret yderligere. I det tilfælde gives der dog alligevel credit for det fulde beløb, som Spanien har beskatningsretten til (matching credit). Om tilbagesøgning af spansk udbytteskat se afsnit DD, art. 10.
Hvis betingelserne i EU's moder/datterselskabsdirektiv er opfyldt, har den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende, ingen beskatningsret til udbytte, der udloddes til moderselskabet, se nærmere om disse betingelser under afsnit S.A.2.6.
Ligningsrådet fandt, at udbetalinger til et dansk selskab i dets egenskab af kommanditist i et spansk kommanditselskab ville være udbytte omfattet af artikel 10, stk. 3, i den dansk-spanske DBO, idet det spanske kommanditselskab blev beskattet på samme måde som aktieselskaber. Udbyttet var ikke omfattet af SEL § 13, stk. 3. TfS 1994, 301 (BF). TfS 1995, 905 (LSR)
 
Artikel 11:Kildelandet har beskatningsretten til renter med 10%.
Da Spanien har ophævet den begrænsede skattepligt på renter der udbetales til EU bosatte personer, er grundlaget for matching credit bortfaldet.
 
Artikel 12:Kildelandet har beskatningsretten til royalties med 6%.
Royalties omfatter også leje af transportmidler.
 
Artikel 13:I tilfælde af fortjeneste ved afståelse af aktiver i skibs- eller luftfartsvirksomhed, der drives af ansvarlige interessenter, hjemmehørende i de kontraherende stater, og hvor sædet for den virkelige ledelse ikke kan bestemmes, skal der i henhold til protokollen ske en fordeling af beskatningsretten efter deltagernes anparter.
Fortjeneste ved afståelse af formuegenstande, som oppebæres af den danske interessent i SAS, beskattes i Danmark.
 
Artikel 14:Indtægt ved frit erhverv kan beskattes i kildestaten, såfremt den pågældende opholder sig dér i en eller flere perioder, der tilsammen overstiger 90 dage inden for det pågældende skatteår, selv om der ikke foreligger et fast sted for den pågældende i kildestaten.
 
Artikel 15:183-dages-reglen anvendes i forhold til skatteåret. I tilfælde af skibs- og luftfartsvirksomhed, der drives af ansvarlige interessenter, og hvor det ikke kan fastslås, hvor virksomhedens virkelige ledelse har sæde, skal vederlag for personligt arbejde på sådant fartøj beskattes i den stat, hvor der er sket indregistrering.
 
Artikel 19:Vederlag til offentligt ansatte kunstnere og sportsfolk er omfattet af bestemmelserne i denne artikel og ikke af artikel 17.
 
Artikel 20:Vederlag for midlertidig undervisning eller forskning ved universitet mv. i en periode på højst 2 år beskattes ikke i opholdsstaten.
 
Artikel 21:Skattefriheden for beløb til ophold, undervisning eller uddannelse omfatter også danske legater. Studerende er skattefrie af vederlag oppebåret til et nødvendigt ophold forudsat at studierne eller uddannelsen ikke er af underordnet betydning i forhold til de tjenesteydelser, for hvilke vederlagene er ydet. Dette beløb er for indkomståret ►2000 fastsat til 58.000 kr. jf. TSS-cirk. 1999-35 og TfS 1999, 841.
◄Fradraget indrømmes ud over sædvanlige, ligningsmæssige fradrag, herunder personfradrag. Fradraget reduceres med beløb, der modtages fra udlandet til den studerendes underhold, undervisning og uddannelse, og som ikke beskattes i Danmark. Fradraget reduceres endvidere med skattefrie stipendier, men derimod ikke med skattepligtige stipendier, der modtages fra Danmark. 
Artikel 22:Private pensionsordninger uden for tjenesteforhold, som ikke er omfattet af art. 18, beskattes i bopælslandet.
Folkepensionen er omfattet af bestemmelsen.
 
Artikel 24:Dobbeltbeskatning ophæves som hovedregel ved exemption (ny metode).
Dog ophæves dobbeltbeskatning af udbytte (artikel 10), renter (artikel 11) og royalties (artikel 12) ved creditmetoden.
Det skal bemærkes, at der er tale om matching credit vedrørende disse indtægtsarter, når Spanien efter interne regler har begrænset sin skat heraf.
Spanien har totalt afskaffet skat på renter, hvorfor matching-credit bestemmelsen ikke kan påberåbes af danskere med renteindtægter fra Spanien.
Dobbeltbeskatning af formueskat af en i Spanien beliggende fast ejendom, der ikke er knyttet til et fast driftssted, løses ligeledes ved credit-metoden.
Vederlag og pensioner til offentligt ansatte (artikel 19, stk. 1) skal i bopælsstaten ikke medregnes til den skattepligtige indkomst (fuld exemption).
 
Tilbagesøgning af skat på udbytteFra 1. feb. 1992 hæfter spanske udbyttebetalende selskaber og spanske depositarer af aktier for begrænset skattepligtiges udbytteskat. Dette betyder, at selskabet kan tilbageholde udbytteskat med DBO'ens skattesats, hvis der foreligger en bopælserklæring. Hvis selskabet tilbageholder fuld spansk udbytteskat, kan den spanske bank, der har aktierne i depot, søge om tilbagebetaling af den overskydende skat. Det er ligeledes en betingelse, at den spanske depotbank har modtaget en bopælserklæring fra skatteyderen.