åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.1.1.2 Fraflytning - Hvornår er bopæl bevaret?" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
Selv om fastlæggelsen af KSL's bopælsbegreb ved fraflytning i princippet sker ud fra en samlet bedømmelse af skatteyderens forhold, viser praksis, at den fortsatte rådighed over en helårsbolig spiller en central rolle ved denne bedømmelse. vil den fortsatte dispositionsret over den indtil fraflytningen benyttede bolig, eller eventuelt en anden bolig, sædvanligvis være ensbetydende med, at bopælen anses for opretholdt, medmindre boligen udlejes/fremlejes uopsigeligt for udlejeren/fremlejeren i mindst 3 år, jf. 21, s. 139, LSR 1975, 102, LSR 1976, 88 og TfS 1986, 16 LSR (dobbeltdomicil løst til fordel for Norge). Se også TfS 1992, 316HRD, hvor skatteyderen opholdt sig 7 år i udlandet med sin familie og ikke havde anden tilknytning til Danmark end ejendomsret til et parcelhus. Fuld skattepligt blev opretholdt, da huset udelukkende havde været udlejet i perioder på under 3 år. Der kan dog være så klare indikationer på, at en skatteyder og hans eventuelle familie har til hensigt fast at blive boende i udlandet, at der ses bort fra 3-års betingelsen, TfS 1998, 652 LSR. Som eksempel på en proformaudlejning, se UfR 1976, s. 925 HRD.
3-årsbetingelsen anses for opfyldt, selvom
  • en udlejer klausulerer lejemålet således, at lejemålet kan opsiges af ham med et kortere varsel end 3 år, såfremt boligen sælges og som følge heraf overtages af en ny ejer i umiddelbar fortsættelse heraf, eller
  • lejemålet forinden udløbet af 3-årsperioden opsiges af lejeren eller lejemålet ophører af anden grund, pga. af lejerens død, og nyt lejemål herefter indgås bindende for udlejeren for den resterende del af 3-årsperioden, eller
  • udlejeren tilkendegiver at ville vende tilbage til Danmark efter 3-årsperiodens udløb, TfS 1994, 217 TSS.