åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.F.3.1.3.6 Færge- og flytransport" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
Udover normalfradraget er der i bekendtgørelse nr. 873 af 17. okt. 1994, der har hjemmel i LL § 9 C, stk. 4, nu LL§ 9 C, stk. 5, givet mulighed for fradrag for faktiske udgifter til færgetransport o.l.     
Baggrunden for denne regel er, at fx øboere, der arbejder på fastlandet, dels ikke kan fastlægge den normale transportvej ved bilkørsel, dels afholder udgift til færgetransport. Denne udgift står ikke altid i rimeligt forhold til den tilbagelagte strækning ved beregning af befordringsfradrag efter reglerne i LL § 9 C, stk. 1-3.     
Ved fastlæggelsen af den normale transportvej ved bilkørsel kan de geografiske forhold m.v. ligeledes betinge, at der sejles over fx en fjord eller en vig for således at undgå at skulle køre en længere omvej. Også i disse tilfælde foretages der fradrag for udgift til færgetransport e.l.     
Denne gruppe af skattepligtige kan mod dokumentation fratrække udgiften til færge m.v. Fradrag for udgiften til færgetransport o.l. kan foretages for befordring fx i bil, på cykel, knallert, motorcykel o.l. ►Se TfS 2000, 563 om skærpede krav til dokumentation for bl.a. tog- og flybilletter på grund af stor afstand mellem hjem og arbejdsplads. ◄   
Fradraget begrænses som for alle andre med et beløb svarende til det beregnede befordringsfradrag for 24 km daglig befordring.  
 
Eksempel 1.
Den skattepligtige bor i havnebyen på øen X og  arbejder i havnebyen Y, hvor færgen fra X lægger  til. Da den skattepligtige i begge havnebyer kun skal gå en kort strækning, er der ikke yderligere transport. Den daglige billetudgift er 60,00 kr. Herfra trækkes den del af befordringen pr. arbejdsdag, den skattepligtige ikke har fradrag for:
Billetudgift 60,00 kr.
Reduktion med et beløb svarende til 24 km .
Fradrag pr. arbejdsdag er i alt
   
Fradraget beregnes altså uden hensyn til det antal kilometer, færgen tilbagelægger.     
Hvis transporten med færge m.v. er kombineret med yderligere transport, kan normalfradraget benyttes for denne yderligere befordring. I disse tilfælde foretages begrænsningen i fradraget fortrinsvis i fradraget for yderligere transport.  
 
Eksempel 2.
Den skattepligtige bor i havnebyen på øen X og arbejder på fastlandet i en afstand af 8 km fra havnebyen Y. Den skattepligtige medbringer eget transportmiddel fx bil med færgen, hvilket dagligt inkl. personbilletten koster 120,00 kr. Herfra trækkes den del af befordringen pr. arbejdsdag, den skattepligtige ikke har fradrag for. Landtransporten på (2 x 8) 16 km giver ikke fradrag og den daglige udgift til færgetransporten skal reduceres med 16 km - 24 km =
Billetudgift 120,00 kr.
Reduktion med et beløb svarende til (16-24) - 8 km  
Fradrag pr. arbejdsdag er i alt
 
Eksempel 3.
Hvis eksempel 2 ændres, således at der ud over  færgetransporten køres (2 x 16) 32 km i bilen, udgør fradraget  pr. arbejdsdag:
Billetudgift 120,00 kr.
Fradrag for (32-24) 8 km
Fradrag pr. arbejdsdag er i alt
 
 
Der kan som udgangspunkt ikke foretages fradrag for udgifter til flytransport, men i det omfang det er mere hensigtsmæssigt og billigere at benytte fly, kan der foretages fradrag herfor.