åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B.1.11 Konvertible obligationer og tegningsretter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
Konvertible obligationerLigningsrådet har vedtaget, at lønaccessorier i form af medarbejderes erhvervelse af konvertible obligationer fra det selskab, hvori de er ansat, skal indkomstbeskattes på erhvervelsestidspunktet, jf. SL § 4 og TfS 1990, 333 og 334 TSS. Dette gælder uanset at udnyttelsen af den konvertible obligation er suspensivt betinget af f.eks. ansættelsesforholdets fortsatte beståen, TfS 1992, 62 TSS.
I TfS 1999, 410 LR er gengivet en BF om den skattemæssige behandling af konvertible obligationer udstedt til medarbejderne. Forhåndsbeskeden ændrer praksis refereret i TfS 1992, 62 TSS. Det blev lagt til grund, at der mellem medlemmerne af et selskabs direktion på den ene side og selskabet på den anden består et sådant interessesammenfald, at det ikke kan anses for udelukket at dette har haft indflydelse på den mellem parterne indgåede aftale. Således kunne det mellem parterne aftalte ikke lægges til grund ved den skattemæssige vurdering af værdien af den konvertible obligation på stiftelsestidspunktet. LR bemærkede, at en konvertibel obligation er et finansielt instrument, som i sig indeholder både en fordring i form af en erhvervsobligation og en warrant. LR fandt, at værdien af en konvertibel obligation på stiftelsestidspunktet herefter bør opgøres som summen af disse elementer. LR fandt på baggrund af de forelagte oplysninger, at warrantdelen på den forelagte konvertible obligation havde en værdi for erhververen på tildelingstidspunktet. Til brug for beregningen anvendte LR den model, som blev introduceret i TfS 1995, 197. LR tog dog ikke ved afgørelsen stilling til obligationsdelens stiftelseskurs, idet spørgsmålet herom henhører under den lokale ligningsmyndighed. Hvis vurderingen af obligationsdelen tillagt værdien af warrantdelen oversteg det beløb, som betales for den konvertible obligation ved erhvervelsen, anses forskellen for en skattepligtig fordel på tildelingstidspunktet og behandles skattemæssigt som yderligere løn.
I TfS 1999, 905 LSR er ligeledes gengivet en sag om værdiansættelse.
TegningsretterVederlagsfri tildeling af warrants som lønaccessorium til medarbejdere skal indkomstbeskattes hos medarbejderen på erhvervelsestidspunktet.
 Vedrørende værdiansættelse af warrants se TfS 1995, 197 og 242 LR. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende: Ved værdiansættelsen af de pågældende warrants bør der efter LR's opfattelse - idet der ikke er forelagt rådet holdepunkter for en anden beregningsmetode - lægges særlig vægt på exerciseprisen (afviklingsprisen) i forhold til aktiernes markedskurs på tildelingstidspunktet, warrantens løbetid og det på værdiansættelsestidspunktet aktuelle lånerenteniveau efter skat.
LR har ligeledes i TfS 1999, 832 LR afgivet BF om værdiansættelse af warrants. LR bemærkede, at den af Aktieanalysegruppen udarbejdede formel til beregning af værdien af warrants, jf. TfS 1995, 197 LR og TfS 1995, 242 LR, alene er vejledende for skønnet over aktivets værdi. Beregningsmodellen forudsætter endvidere en vis naturlig begrundet sammenhæng mellem den aktuelle markedskurs og exercisepris (afviklingspris). Tegningskursen var i det forelagte tilfælde cirka tre gange højere end den aktuelle markeskurs. Der var endvidere tale om aktier i et børsnoteret selskab, hvorefter beregning af aktiernes volatilitet (udsving i aktiekursen) var mulig. LR fandt herefter, at værdien af tegningsretten kunne fastsættes på baggrund af Black-Scholes' beregningsmodel til værdiansættelse af optioner.
 I en BF, som LSR har tiltrådt, ansås betingelserne for tildeling af warrants til medarbejderne for at være af en sådan suspensiv karakter, at der ikke forelå nogen endelig retserhvervelse forud for det tidspunkt, hvor det kunne konstateres, at de suspensive betingelser var opfyldt. Beskatningstidspunktet var således udskudt og værdien af de tildelte warrants skulle først opgøres og beskattes, jf. SL § 4, når den endelige retserhvervelse forelå, jf. TfS 1993, 332. I øvrigt henvises til LVS afsnit S.G.
 
Om afgrænsningen tegningsret/ køberet se afsnit A.B.1.12 om køberetter.