BAL, lovbek. nr. 843 af 4. sep. 2000, har virkning for gaver, der er modtaget den 1. juli 1995 og senere.
Gaveafgiften er en proportional afgift på 15 pct. når gaven er ydet til andre i gavekredsen end givers stedforældre og bedsteforældre. For disse sidstnævnte er afgiften 36,25 pct. Der skal ikke foretages sammenlægning med gaver i tidligere kalenderår mellem de samme parter. Hver person er én giver/ modtager uanset ægteskabelig formueordning. ►Ved gaver ydet fra ægtefæller til børn anses ægtefællerne for 2 selvstændige gavegivere. Der kunne derfor ikke ske sammenlægning af 2 ægtefællers gaver i form af aktier til børn ved vurderingen af, om der kunne ske succession efter aktieavancebeskatningslovens § 11 i forbindelse med beregning af gaveafgiften. Kravet om, at der skal overdrages mindst 15 pct. af stemmeværdien, kunne herefter ikke anses for opfyldt ved overdragelse af aktierne fra moderen til børnene, jf. TfS 2000, 368.
◄Den gaveafgiftspligtige personkreds er opregnet i BAL § 22.
Med ægtefæller sidestilles personer af samme køn, der er registreret i henhold til lov om registreret partnerskab. Gaver mellem ægtefæller, hvis ægteskab ikke er ophørt ved separation/skilsmisse, når gaven modtages, er gaveafgiftsfri. Afgift betales også for gaveafgiftspligtige gaver, der fremkommer ved køb eller anden retshandel, hvor modtageren ikke har ydet fuldt vederlag, og undertiden tillige, hvor vederlaget må betegnes som en overpris. Gaver mellem søskende er indkomstskattepligtige.
Bestemmelsen om, at gaver ydet fra stedbørn til stedforældre er undergivet gaveafgift, gælder også, når et i et ægteskab indbragt særbarn efter ægteskabets opløsning har ydet en gave til sin tidligere stedfader eller stedmoder, lsr. 1970.116.
Gaveafgiftsreglerne kommer til anvendelse, hvis enten giver eller modtager har hjemsted her i landet, jf. BAL § 25.
En udenlandsk statsborger med fuld skattepligt til Danmark, der ved sit fyldte 25. år ville få en trustkapital i New Zealand, oprettet af bedstefaderen, udbetalt til fri rådighed, var ikke indkomstskattepligtig af udbetalingen, men alene gaveafgiftspligtig. Efter danske retsregler måtte udbetalingen anses som en båndlagt gave fra truststifteren til barnebarnet.
Såfremt både gavegiver og modtager har hjemsted i udlandet, skal der kun betales gaveafgift, hvis gaven består af fast ejendom her i riget og tilbehør til sådanne og formue knyttet til et fast driftssted her i riget. Afgiftsfri er ifølge BAL § 24, stk. 1, underhold i yderens hjem eller på hospital, plejehjem eller lign. uden hensyn til gavens størrelse. Afgiftsfriheden gælder imidlertid ikke den situation, hvor børn har stillet en selvstændig bolig til rådighed for forældre/svigerforældre, og boligejeren er omfattet af LL § 12 A, se TfS 1996, 245.
Gaveanmeldelsen skal indgives til told- og skatteregionen på det sted, hvor giver har bopæl, når anmeldelsen indgives eller senest skal indgives.
Har giver bopæl i Københavns Kommune indgives anmeldelsen til Told- og Skatteregion København. Har giveren og eventuelt tillige modtageren bopæl i udlandet, indsendes gaveanmeldelsen ligeledes til Told- og Skatteregion København. Har giveren bopæl i Frederiksberg Kommune indgives anmeldelsen til Told- og Skatteregion Frederiksberg.
Gaveanmeldelsen skal indgives senest den 1. maj året efter gaveoverdragelsen.