►Hvis en anmodning om genoptagelse for indkomstår før 1997 indgives inden 3 år efter udløbet af det pågældende indkomstår, er forholdet fortsat reguleret af den tidligere bestemmelse i SSL § 4, stk. 1, der helt svarer til indholdet af SSL § 34, stk. 2 og 5, bortset fra at den tidligere § 4, stk. 1, alene regulerede genoptagelse af de kommunale ligningsmyndigheders egne tidligere ansættelser, medens § 34, stk. 2, regulerer genoptagelse af alle skatteansættende myndigheders egne tidligere ansættelser. Der henvises derfor til gennemgangen ovenfor vedrørende indkomstår fra og med 1997. Der er dog et par yderligere forskelle vedrørende retsstillingen for indkomstår fra og med 1997 og før 1997. For det første den forskel, at den afledede virkning af SSL § 35, stk. 4, ikke gælder for indkomstår før 1997, jf. ovenfor under A.H.2.1.1. For det andet, at vedrørende anmodninger for indkomstår inden 1997 finder den tidligere bestemmelse i SSL § 4, stk. 3, anvendelse. Efter denne bestemmelse kan der uanset fristerne i den tidligere bestemmelse i SSL § 35 foretages konsekvensændringer for andre indkomstår, når der anmodes om genoptagelse. ◄