Dokumentets dato
22 Dec 1999
Dato for offentliggørelse
22. december 1999
Cirkulærets nummer
1999-42
Ansvarlig fagkontor
Ret; Erhvervsbeskatning
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19990020509-regl

Ligningsrådet har til brug ved skatteansættelsen for landbrugere m.v. for indkomståret 1999, jf. skattestyrelseslovens § 13, fastsat nedenstående satser for normalhandelsværdier og vejledende fremstillingspriser:
 
a Normalhandelsværdier
 
Husdyrbeskatningslovens § 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 2. december 1993 som senest ændret ved lov nr. 434 af 26. juni 1998.
 
For landbrugere er fastsat følgende normalhandelsværdier pr. 31. december 1999:
 
Normalhandelsværdier (ekskl. moms):
 

Kvæg, store racer  
Over 2 år: 5.200 kr.
1-2 år: 4.200 kr.
0-1 år: 2.200 kr.
 
Jersey  
Over 2 år: 3.200 kr.
1-2 år: 2.500 kr.
0-1 år: 900 kr.
 
Kødkvæg  
Over 2 år: 4.900 kr.
1-2 år: 4.900 kr.
0-1 år: 2.100 kr.
 
Får og lam: 450 kr.
 
Heste  
Over 2 år: 6.300 kr.
Små heste og plage: 4.500 kr.
Føl: 2.600 kr.
 
Svin  
Søer og orner (avlsdyr): 1.900 kr.
Fedesvin 0-30 kg: 220 kr.
Fedesvin 30-60 kg: 370 kr.
Fedesvin over 60 kg: 540 kr.
 
Landbrugere med kalenderårsregnskab skal benytte de normalhandelsværdier, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de normalhandelsværdier, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen benyttes.
 
 
b Vejledende fremstillingspriser (ekskl. moms)
 
Varelagerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 2. december 1993 som senest ændret ved lov nr. 434 af 26. juni 1998.
 
For erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser:
 
Krondyr: 860 kr.
Kronkalve: 500 kr.
Dådyr: 460 kr.
Dådyrkalve: 280 kr.
Minkdyr, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skind: 95 kr.
Chinchilla: 110 kr.
Blå- og sølvræve, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skind: 270 kr.
Unger under 3 mdr.: 0 kr.
 
 
Ligningsrådet har til brug for indkomståret 2000 fastsat nedenstående satser:
 
a Normaludgift pr. kostdag
 
Statsskattelovens § 6a, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.
 
Landbrugere, gartnere, frugtavlere m.fl., der i årets løb har ydet kost til medhjælpere kan i stedet for den faktiske andel af husholdningsudgifterne fratrække 41 kr. pr. kostdag for hver medhjælper. Det er en betingelse, at antallet af kostdage ikke overstiger det normale antal kostdage for to helårsarbejdere.
 
b Værdi af forbrug af egne produkter for landbrugere
 
Statsskattelovens § 4, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.
 
De vejledende mindstesatser er fastsat således:
 
  ekskl. moms 25 pct. moms
Okse- og kalvekød/pr. kg: 9,70 kr. 2,50 kr.
Svinekød/pr. kg: 4,70 kr. 1,25 kr.
Heste pr. kg: 6,00 kr. 1,50 kr.
Får og lam/pr kg: 12,00 kr. 3,00 kr.
Fjerkræ og æg/pr. person: 120,00 kr. 30,00 kr.
Mælk/pr. person: 160,00 kr. 40,00 kr.
 
Satserne for fjerkræ og mælk gælder pr. person pr. år, også for børn, som ikke ved indkomstårets begyndelse er fyldt 14 år.
 
 
 
Frantz Howitz
/ Kim Lohse