Dokumentets dato
22 dec 1999
Dato for offentliggørelse
22. december 1999
Cirkulærets nummer
1999-45
Ansvarlig fagkontor
Personafdelingen; Personskat
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter
Cirkulæret er ophævet.

I henhold til ligningslovens § 9, stk. 4 - 6, og § 9 A, jf. lovbekendtgørelse nr. 754 af 28. september 1999, som ændret ved lov nr. 955 af 20. december 1999, gælder følgende regler og satser for skattefri rejsegodtgørelse fra og med den 1. januar 2000:
 
1.Betingelser for udbetaling af skattefri godtgørelse for udgifter ved rejse.
 
1.1.Rejse:
 
1.1.1.Der kan udbetales skattefri godtgørelse for udgifter, der påføres lønmodtageren, fordi lønmodtageren på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor lønmodtageren midlertidigt er ansat direkte på den pågældende arbejdsplads.
 
Der kan endvidere udbetales skattefri godtgørelse for rejseudgifter, der påføres lønmodtageren, fordi arbejdsgiveren midlertidigt udsender den pågældende til et andet arbejdssted end lønmodtagerens sædvanlige arbejdsplads, når dette medfører, at lønmodtageren ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl.
 
1.2.Tidsbegrænsning for udbetaling af skattefri godtgørelse:
 
1.2.1.Der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse, når der arbejdes på et midlertidigt arbejdssted. Ved udbetaling af skattefri godtgørelse for udgifter til fortæring og småfornødenheder kan et arbejdssted højst anses for midlertidigt i de første 12 måneder.
 
Tidsbegrænsningen på 12 måneder gælder dog ikke, når arbejdsstedet i takt med arbejdets udførelse eller færdiggørelse flyttes over en strækning på mindst 8 km.
 
En ny 12 måneders periode påbegyndes, når der foretages et arbejdsstedsskifte.
 
1.2.1.1.Et arbejdsstedsskifte anses for foretaget:
 
1.2.1.1.1.Når der for samme arbejdsgiver i samme arbejdsprojekt skiftes til en ny arbejdsplads mindst 8 km ad normal transportvej fra den tidligere arbejdsplads.
 
1.2.1.1.2.Når der for samme arbejdsgiver skiftes til et andet arbejdsprojekt.
 
1.2.1.1.3.Ved arbejdsgiverskifte.
 
1.2.1.1.4.Der påbegyndes en ny 12 måneders periode ved tilbagevenden til et tidligere, midlertidigt arbejdssted.
 
Hvis tilbagevenden til det tidligere, midlertidige arbejdssted ikke var upåregnelig, er det dog en betingelse, at der er forløbet 20 arbejdsdage, siden lønmodtageren sidst arbejdede på det tidligere arbejdssted.
 
1.3.Skattefri godtgørelse kan dog ikke udbetales:
 
1.3.1.For rejser under 24 timer.
 
1.3.2.For rejser uden overnatning.
 
1.3.3.Til personer, der kan anvende ligningslovens § 9 G (registrerede erhvervsfiskere) eller § 33 C (personer på skibe omfattet af D.I.S.) eller sømandsfradragsloven eller modtager ydelser efter ligningslovens § 7, r,(ansatte udsendt af den danske stat) eller § 31, stk. 4,(ansatte under uddannelse m.v., der er omfattet af andre, tilsvarende regler).
 
1.3.4.Til dækning af fortæring hvis arbejdsgiveren helt eller delvis har dækket denne som udlæg efter regning. Hvis morgenmad er inkluderet i logiudgifter, som betales af arbejdsgiveren, anses morgenmaden ikke for dækket som udlæg efter regning.
 
1.3.5. Til dækning af logi, hvis arbejdsgiveren helt eller delvis har dækket udgifterne hertil som udlæg efter regning eller har stillet frit logi til rådighed.
 
1.3.5.1.Til dækning af logi, når lønmodtageren i sit hverv medvirker til transport af varer eller personer, gør tjeneste ombord på skibe (herunder fiskefartøjer), arbejder på luftfartøjer eller i fartøjer og installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster.
 
1.3.6.Hvis godtgørelsen udbetales med højere beløb end de i pkt. 2 anførte satser. Hele beløbet anses i så fald for personlig indkomst, og i stedet kan der foretages fradrag i den skattepligtige indkomst, se pkt. 4.1.1. og pkt. 4.3.1.
 
Dette gælder dog ikke, såfremt arbejdsgiveren har anset det beløb, der overstiger satsen, for løn i relation til A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og SP-bidrag.
 
1.3.7.Hvis godtgørelsen modregnes i en forud aftalt bruttoløn. Herved forstås, at lønnen løbende reguleres i overensstemmelse med den udbetalte rejsegodtgørelse.
 
2.Maksimale rejsegodtgørelser.
 
2.1.Lønmodtagere generelt.
 
2.1.2.Danmark og udlandet:
 
2.1.2.1.Ved rejse med overnatning kan der til fortæring og småfornødenheder udbetales 351 kr. pr. døgn og 1/24 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag.
 
2.1.2.1.1.Der er kun 2 lande, hvor satserne for fortæring og småfornødenheder efter den igangværende nedtrapning overstiger 351 kr. pr. døgn:
 
Island: 356 kr.
 
Japan: 455 kr.
 
For tilsluttende rejsedag i disse lande kan der pr. påbegyndt time udbetales 1/24 af satserne.
 
2.1.2.2.Ved rejse med overnatning kan der til logi udbetales 150 kr. pr. døgn.
 
2.2.Turistchauffører.

2.2.1.Danmark:
 
Ved rejse med overnatning kan der til fortæring og småfornødenheder udbetales 75 kr. pr. døgn og 1/24 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag.
 
2.2.2.Udlandet:
 
Ved rejse med overnatning kan der til fortæring og småfornødenheder udbetales 150 kr. pr. døgn og 1/24 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag.
 
2.3.Langturschauffører.
 
2.3.1.Danmark og udlandet:
 
Ved rejse med overnatning kan der til fortæring og småfornødenheder udbetales 351 kr. pr. døgn og 1/24 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag.
 
2.4.Flyselskabernes flyvende personel (piloter, stewardesser og stewarder m.v.).
 
I stedet for godtgørelse efter pkt. 2.1.2.1. og 2.1.2.1.1. kan der ved rejse med overnatning i udlandet skattefrit udbetales godtgørelse for udgifter til fortæring og småfornødenheder efter Statens / Ligningsrådets satser pr. 1. januar 1988 med tillæg af 30 %. Det således beregnede beløb nedtrappes med 2/3 af forskellen mellem beløbet og 271 kr.
 
2.5.25% til småfornødenheder.
 
Dækker arbejdsgiveren lønmodtagerens rejseudgifter efter regning, kan der uanset pkt. 1.3.4. og 1.3.6. udbetales et skattefrit beløb på indtil 25% af standardsatsen for fortæringsudgifter, jf. pkt. 2.1.2.1., 2.1.2.1.1. og 2.4. De 25% af satsen beregnes for den samlede rejse, dvs. også for evt. påbegyndte timer på en tilsluttende rejsedag.
 
3.Reduktion af satserne.
 
3.1.Hvis der stilles fri fortæring til rådighed for lønmodtageren, sker der reduktion i godtgørelsen.
 
Satserne for godtgørelse af udgifter til fortæring og småfornødenheder reduceres med 15%, 30% og 30% for henholdsvis morgenmad, frokost og middag.
 
Reduktion skal også finde sted, når fortæring er stillet til rådighed mod delvis betaling.
 
Uanset reduktionen for fri fortæring kan arbejdsgiveren dog altid til dækning af udgifter til småfornødenheder udbetale et beløb på indtil 25% af standardsatsen for fortæringsudgifter, jf. pkt. 2.1.2.1., 2.1.2.1.1. og 2.4. De 25% af satsen beregnes for den samlede rejse, dvs. også for evt. påbegyndte timer på en tilsluttende rejsedag.
 
4.Betingelser for fradrag.
 
4.1.Differencefradrag.
 
4.1.1.Hvis betingelserne for skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt, men udbetaling ikke er sket eller er sket med lavere beløb end de satser, der gælder for den pågældende lønmodtager, jf. pkt. 2., kan lønmodtageren uden dokumentation for de faktiske udgifter foretage fradrag i den skattepligtige indkomst for differencen.
 
4.2.25%-fradrag.
 
4.2.1.Såfremt arbejdsgiveren afholder lønmodtagerens rejseudgifter efter regning, kan lønmodtageren ved indkomstopgørelsen fradrage udgifter til småfornødenheder med 25% af standardsatsen for fortæringsudgifter, jf. pkt. 2.1.2.1., 2.1.2.1.1. og 2.4. De 25% af satsen beregnes for den samlede rejse, dvs. også for evt. påbegyndte timer på en tilsluttende rejsedag, jf. pkt. 2.5.
 
Tilsvarende gælder for den lønmodtager, der alene har modtaget fri kost på en rejse (og ingen skattefri godtgørelse).
 
4.3.Fradrag for dokumenterede udgifter.
 
4.3.1.Hvis betingelserne for skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt, men udbetaling heraf ikke er sket, kan lønmodtageren foretage fradrag i den skattepligtige indkomst med de dokumenterede, faktiske rejseudgifter.
 
4.3.2.Hvis de faktiske rejseudgifter overstiger den udbetalte skattefri rejsegodtgørelse, kan lønmodtageren foretage fradrag i den skattepligtige indkomst med det beløb, hvormed de dokumenterede, faktiske udgifter overstiger den modtagne rejsegodtgørelse.

4.4.Fradrag efter pkt. 4.1., pkt. 4.2. eller pkt. 4.3. kan kun foretages i det omfang, det sammen med andre udgifter, der er forbundet med det indtægtsgivende arbejde, overstiger 4.300 kr., jf. ligningslovens § 9, stk. 1.
 
4.4.1.Fradrag efter pkt. 4.1., pkt. 4.2. eller pkt. 4.3. kan, sammen med andre fradrag der vedrører indkomsterhvervelsen i udlandet, ikke overstige den udenlandske lønindkomst, der skal medregnes i den danske indkomstopgørelse.
 
4.4.2.Fradrag for de faktiske udgifter til kost skal ikke reduceres med værdien af et sparet hjemmeforbrug.
 
4.4.3.Der kan ikke foretages afskrivninger i den skattepligtige indkomst på driftsmidler m.v., der anvendes i forbindelse med logiet, når der foretages fradrag med satsen for logi, eller der modtages skattefri logigodtgørelse.
 
4.4.4.Personer, der kan anvende ligningslovens § 9 G (registrerede erhvervsfiskere) eller § 33 C (personer på skibe omfattet af D.I.S.) eller sømandsfradragsloven eller personer, der modtager ydelser efter ligningslovens § 7, r,(ansatte udsendt af den danske stat) eller § 31, stk. 4,(ansatte under uddannelse m.v.) eller personer, der aftjener værnepligt, samt frivilligt personel i den periode, der er fastsat som uddannelsestid, kan ikke foretage standardfradrag for rejseudgifter efter pkt. 4.1., pkt. 4.2. eller pkt. 4.3.2.
 
5.Selvstændigt erhvervsdrivende.
 
5.1.Selvstændigt erhvervsdrivende kan ved rejse i udlandet, jf. pkt. 1.1., i stedet for fradrag for de dokumenterede, faktiske rejseudgifter foretage fradrag med de under pkt. 2.1., pkt.2.2., pkt. 2.3. eller pkt. 2.4. nævnte satser for rejse i udlandet, jf. ligningslovens § 9 A, stk. 8.
 
Fradraget kan foretages med de satser, der gælder for godtgørelse til lønmodtagere i de pågældende erhverv.
 
Selvstændigt erhvervsdrivende er også omfattet af reglerne om reduktion for fri kost på rejsen, jf. pkt. 3.
 
6.Medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende.
 
6.1.Medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende kan anvende reglerne i pkt.1.- pkt. 4. incl.
 
7.Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2000. Samtidig ophæves TSS-cirkulære 1999-07.
 
 
Frantz Howitz
 
/ Finn Thrysøe