Dokumentets dato
22 Dec 1999
Dato for offentliggørelse
22. december 1999
Cirkulærets nummer
1999-44
Ansvarlig fagkontor
Personafdelingen; Personskat
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter
Ophævet.
Befordringsfradrag:
 
1.1.Ligningsrådet har på baggrund af statens satser for befordringsgodtgørelse i 2000, fastsat kilometersatsen for fradrag efter ligningslovens § 9 C for befordring mellem hjem og arbejdsplads i indkomståret 2000 således:
0 - 24 km intet fradrag
25 - 100 km inkl. 144 øre pr. km
over 100 km 72 øre pr. km
 
2.Befordringsgodtgørelse:
 
Ligningsrådet har med virkning fra 1. januar 2000 fastsat følgende:
 
2.1. Godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel omfattet af ligningslovens § 9 B er skattefri, hvis den ikke overstiger følgende beløb :
 
- kørsel til og med 20.000 km årligt: 2,56 kr. pr. km
 
- kørsel udover 20.000 km årligt: 1,44 kr. pr. km
 
For benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil.
 
2.2.Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren fører kontrol med antallet af kørte kilometer.
 
20.000 km-grænsen gælder kun for den enkelte arbejdsgiver.
 
Faste månedlige eller årlige befordringsgodtgørelser er aldrig skattefri, men skal medregnes ved indkomstopgørelsen.
 
2.3.Der kan ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, når arbejdsgiveren har stillet firmabil til rådighed for den ansatte. Tilsvarende gælder, hvis firmabil er stillet til rådighed af en anden arbejdsgiver. En undtagelse er dog de tilfælde, hvor lønmodtageren betaler den arbejdsgiver, der har stillet firmabilen til rådighed, fuldt vederlag for den kørsel, der sker for den arbejdsgiver, der ikke har stillet bilen til rådighed.
 
2.3.1.Hvis godtgørelsen udbetales med et højere beløb end satserne i punkt 2.1., anses hele beløbet for personlig indkomst. Det gælder dog ikke, såfremt arbejdsgiveren har anset det beløb, der overstiger satsen, for løn i relation til A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag.
 
For lønmodtagere, der ikke har modtaget skattefri befordringsgodtgørelse, kan der alene foretages det sædvanlige befordringsfradrag i den skattepligtige indkomst, efter ligningslovens § 9 C, dvs. med satserne i punkt 1.1..
 
Lønmodtagere, som i forbindelse med kundeopsøgende aktiviteter har befordring, der vedrører flere arbejdsgivere på én gang, jf. ligningslovens § 9 B, stk. 3, kan i det omfang, der ikke er modtaget skattefri godtgørelse med satserne i punkt 2.1., i stedet foretage fradrag i den personlige indkomst med disse satser.
 
2.4.Der kan ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, hvis den modregnes i en forud aftalt bruttoløn. Herved forstås, at lønnen løbende reguleres i overensstemmelse med den udbetalte befordringsgodtgørelse.
 
 
 
 
Frantz Howitz
 
/ Finn Thrysøe