Resumé

Dette afsnit handler om:

 • Myndighedsstruktur og kompetence (A.A.1)
 • Afgørelser kontra vejledning (A.A.2)
 • Bindende svar samt bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger (A.A.3)
 • Uformelle forhåndstilkendegivelser - forventningsprincippet (A.A.4)
 • Tilbagekaldelse af afgørelser (A.A.5)
 • Offentlighed og tavshedspligt (A.A.6)
 • Sagsbehandling (A.A.7)
 • Fristregler (A.A.8)
 • Forældelse af fordringer (A.A.9)
 • Klage og domstolsprøvelse (A.A.10)
 • Syn og skøn (A.A.11)
 • Henstand og tilbagebetaling som følge af klage og forrentning ved tilbagebetaling (A.A.12)
 • Omkostningsgodtgørelse i forbindelse med klagesager (A.A.13)
 • Omgørelse, selvangivelsesomvalg og skatteforbehold (A.A.14)
 • Forenklede regler om opgørelse af tilbagebetalingskrav (A.A.15).
Tema(er)
Myndighedsstruktur og kompetence Bindende svar samt bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger Offentlighed og tavshedspligt Sagsbehandlingesregler Fristregler og forældelse Klage og domstolsprøvelse
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.

 

Struktur ændringer :

Nyt:

Flyttet:

A.A.7.4.10 med underafsnit flyttet til A.A.6.4.

Der er herefter følgende underafsnit i A.A.6.4 :

A.A.6.4.1 Indledning og definitioner

A.A.6.4.2 Hovedreglerne om oplysningspligten

A.A.6.4.3 Undtagelser fra oplysningspligten

A.A.6.4.4 Meddelelse efter oplysningspligten

A.A.7.4.11 Journalisering efter offentlighedslovens § 15 er herefter A.A.7.4.10            

Ikke indarbejdede afgørelser mv

I forbindelse med omskrivningen af vejledningen i juli 2010 er følgende afgørelser, kendelser, domme, SKAT-meddelelser mv. ikke længere indarbejdet i vejledningen:

Oversigt over afgørelser, der ikke længere er relevante: afsnit A.A.4 : forventningsprincippet:

A.A.4.3.3 : Positiv og entydig:

TfS 2001.236.ØLR

Passivitet er ikke en positiv tilkendegivelse.

Nyere praksis viser det samme.

TfS 1999, 555 ØLD

Passivitet er ikke en positiv tilkendegivelse.

Nyere praksis viser det samme.

TfS 1997, 331 VLD

Passivitet er ikke en positiv tilkendegivelse.

Nyere praksis viser det samme.

TfS 1995, 505 ØLD

Passivitet er ikke en positiv tilkendegivelse.

Nyere praksis viser det samme.

A.A.4.3.4 : Indflydelse på den skattepligtiges handlinger:

SKM2001.616.VLR

Ikke støtte ret på tilkendegivelse

Nyere afgørelser viser det samme.

TfS 2000, 140 ØLD

Ikke støtte ret på tilkendegivelse

Nyere afgørelser viser det samme.

TfS 1995, 489 VLD

Ikke støtte ret på tilkendegivelse

Nyere afgørelser viser det samme.

Landsskatteretskendelser

TfS 1997, 11 LSR

Ikke støtte ret på tilkendegivelse

Højere rangerede afgørelse viser det samme.

A.A.4.3.5 : Klarhed og dokumentation:

TfS1997,781 VLD

Beskatning af børns formue. Ikke berettiget forventning.

Ikke interessant i relation til dokumentation og klarhed

Landsskatteretskendelser

TfS 1999, 142 LSR

Mundtlig tilkendegivelse kunne ikke dokumenteres

Andre domme af højere rang siger det samme.

A.A.4.4.1 : Urigtige forudsætninger og retsvirkningen heraf:

SKM2002.275.VLR

Angik condictio indebeti. Ikke retsbeskyttet forventning.

Erstattet af SKM2003.374.HR .

TfS 2000, 543 ØLD

Ændret lovgrundlag. Ikke støtte ret.

Relevant under A.A.4.4.2 .

TfS 1989, 529 ØLD

Urigtigt faktisk grundlag. Ikke støtte ret.

Erstattet af nyere domme, fx SKM2004.517.ØLR .

Landsskatteretskendelser

TfS 1990, 495 LSR

Urigtigt faktisk grundlag, som den skattepligtige burde indse. Ikke støtte ret.

Nyere og højere præjudikat, fx SKM2004.517.ØLR .

TfS 1988, 564 LSR

Urigtigt faktisk grundlag, som den skattepligtige burde indse. Ikke støtte ret.

Nyere og højere præjudikat, fx SKM2004.517.ØLR .

A.A.4.4.2 : Ændrede forudsætninger og retsvirkningen heraf:

TfS 1991, 57 ØLD

Fremtidig varsling. Ikke støtte ret for fremtiden

Se nyere præcudikat, SKM2003.408.ØLR

A.A.4.5 : forbehold i forhåndstilkendegivelsen:

TfS 1997, 937 HD

Udtalelse fra ikke kompetent underordnet myndighed

Ikke relevant

TfS 1989, 491 HD

Udtalelse fra ikke kompetent underordnet myndighed

Ikke relevant

TfS 1973, 18 HD

Udtalelse fra ikke kompetent underordnet myndighed

Ikke relevant

Landsretsdomme

TfS 1999, 426 VLD

Generelt forbehold fra underordnet myndighed anerkendt.

Stadfæstet af Højesteret i SKM2001.497.HR .

Byretsdomme

SKM2008.238.BR

Ligningsmyndigheden tidligere accept af at ikke rentefiksering.

Indsat forudsætninger men ej egentligt forbehold.

Ikke relevant

A.A.4.6 : Forhåndstilkendegivelser før enhedsforvaltningen:

TfS 1989, 196 HD

Tilsidesættelse af tilkendegivelse fra kommunal skatteforvaltning

Nyere højesteretsdom. Se SKM2006.553.HR .

UfR 1969, 108 HD

Ikke tilkendegivelse, men en afgørelse fra Landsskatteretten

Ikke forhåndstilken-
degivelse.

Landsretsdomme

SKM2008.350.VLR

Tilkendegivelse efter disponeringen. Ikke støtte ret.

Se afgørelsen under afsnit A.A.4.3.3 .

SKM2003.316.ØLR

Tilkendegivelse fra kommunal skattemyndighed. Ikke støtte ret.

Nyere landsretsdom. Se SKM2004.205.ØLR

SKM2002.677.VLR

Tilkendegivelse fra kommunal skattemyndighed. Ikke støtte ret.

Nyere landsretsdom. Se SKM2004.205.ØLR og SKM2003.277.ØLR.

SKM2002.622.ØLR

Tilkendegivelse fra kommunal skattemyndighed. Ikke støtte ret.

Nyere Landsretsdom. Se SKM2004.205.ØLR .

SKM2001.654.ØLR

Tilkendegivelse fra kommunal skattemyndighed. Ikke støtte ret.

Nyere Landsretsdom. Se SKM2004.205.ØLR .

SKM2001.616.VLR

Tilkendegivelse fra kommunal skattemyndighed. Ikke støtte ret.

Nyere Landsretsdom. Se SKM2004.205.ØLR .

TfS 1999, 426 VLD

Tilkendegivelse fra kommunal skattemyndighed. Ikke støtte ret.

Nyere Landsretsdom. Se SKM2004.205.ØLR .

TfS 1999, 405 ØLD

Tilkendegivelse fra kommunal skattemyndighed. Ikke støtte ret.

Nyere Landsretsdom. Se SKM2004.205.ØLR .

TfS 1997, 781 VLD

Tilkendegivelse fra kommunal skattemyndighed. Ikke støtte ret.

Nyere Landsretsdom. Se SKM2004.205.ØLR .

TfS 1994, 232 VLD

Tilkendegivelse fra kommunal skattemyndighed. Ikke støtte ret.

Nyere Landsretsdom. Se SKM2004.205.ØLR .

TfS 1986, 161 ØLD

Fortrykt lejeværdiansættelse på ejendomsskema. Støtte ret.

Ikke sædvanlig tilkendegivelse. Konkret afgørelse. Begrænset præjudikatsværdi.

TfS 1985, 160 VLD

Tilkendegivelse fra kommunal skattemyndighed. Ikke støtte ret.

Nyere Landsretsdom. Se SKM2004.205.ØLR .

ØLD af 11. sep. 1981

Tilkendegivelse fra Statsskattedirektoratet. Støtte ret.

Nyere dom fra Østre Landsret. Se TfS 1994, 477 ØLD.

Landsskatteretskendelser

SKM2001.631.LSR

Tilkendegivelse fra kommunal skattemyndighed. Ikke støtte ret.

Nyere Landsretsdom. Se SKM2004.205.ØLR .

Oversigt over afgørelser der ikke længere er relevante : afsnit A.A.7 sagsbehandlingsreglerne

A.A.7.4.1 Vejledningspligt

Landsskatteretskendelser

SKM2005.365.LSR

Truffet afgørelse uden anvendelse af kompetencereglerne i EBL § 4 stk. 7.

Ej relevant vedrører alene kompetence og ikke videresendelse til rette myndighed. Se i stedet FOB1998.304OM.

A.A.7.4.5 Høring

Højesteretsdomme

SKM2002.231.HR

Vedrører høring ved skatteberegning før lovændring af SFL § 20 i 1999.

Ej længere relevant.

Landsretsdomme

SKM2008.166.ØLR Vedrører partsbegreb. Medtaget i A.A.10.2.1 Klageberettigede
SKM2002.417.ØLR

Vedrører høring ved skatteberegning før lovændring af SFL § 20 i 1999.

Ej længere relevant.

A.A.7.4.6 Sagsfremstilling

Landsskatteretskendelser

Tfs. 1994,772 LSR

Manglende sagsfremstilling væsentlig sagsbehandlingsfejl.

Nyere ken-
delser medtaget,
se SKM2009.278.LSR og
SKM2003.46.LSR .

A.A.7.4.7 Begrundelse

Højesteretsdomme

SKM2003.288.HR

Manglende henvisning til benyttede retsregler medførte ikke ugyldighed

Se SKM2008.702.HR SKM2002.149.HR

Landsretsdomme

SKM2003.259.ØLR Begrundelse ikke manglende eller mangefuld og derfor ikke ugyldighed.

Se SKM2008.702.HR SKM2002.149.HR

SKM2002.677.VLR Begrundelse ikke manglende eller mangefuld og derfor ikke ugyldighed.

Se SKM2008.702.HR SKM2002.149.HR

Landsskatteretskendelser

Tfs 1996,120 LSR

Hovedhensyn for skønsudøvelse ikke angivet.

Nyere afgørelse omhandler samme problemstilling. Se  SKM2006.12.HR , SKM2009.765.ØLR , SKM2002.8.VLR og SKM2007.631.BR

Oversigt over afgørelser, der ikke længere er relevante: afsnit A.A.8 : fristregler

A.A.8.2.1 Ordinær genoptagelse 

SKM2001.497.HR

Særregler i etableringskontoloven. Alm. Frister fraviges

Medtages under A.A.8.1 .

Landsskatteretsafgørelser

SKM2000.430.LSR

LSR fastslog at ikke krav om nøjagtig frist for udsættelse. Usikkerhed om anmodning og besvarelse. Ansættelse ok.

Nyere og højere præjudikat stiller strengere krav. Se SKM2007.50.ØLR

Oversigt over afgørelser, der ikke længere er relevante afsnit: A.A.10 : klage og domstolsbehandling

A.A.10.2 Klagebehandling

Højesteretsdomme

SKM2002.528.HR Nogle kommuner blev anset for klageberettigede vedrørende vurderingspligt af flyvestationer. Vedrørende klageberettigede se afsnit om partsbegreb A.A.7.2 .
Tfs.1999.598.HD

Vedrører overskridelse af klagefrist.

Nyere afgørelser vedrører det samme, se. fx. SKM2008.702.HR og SKM2003.363.ØLR .

Landsretsdomme

SKM2008.881.VLR Direktør ikke anset for at være klageberettiget vedrørende værdiansættelse af et køretøj, a depositummet var tilbagebetalt. Vedrørende klageberettigede se afsnit om partsbegreb A.A.7.2 .
SKM2006.83.ØLR

Vedrører overskridelse af klagefrist.

Nyere afgørelser vedrører det samme, se. fx. SKM2008.702.HR og SKM2003.363.ØLR .

SKM2004.214.ØLR

Vedrører overskridelse af klagefrist.

Nyere afgørelser vedrører det samme, se. fx. SKM2008.702.HR og SKM2003.363.ØLR .

SKM2004.26.ØLR

Vedrører overskridelse af klagefrist.

Nyere afgørelser vedrører det samme, se. fx. SKM2008.702.HR og SKM2003.363.ØLR .

SKM2002.523.ØLR

Vedrører overskridelse af klagefrist.

Nyere afgørelser vedrører det samme, se. fx. SKM2008.702.HR og SKM2003.363.ØLR .

Tfs.2000,424 ØLD

Vedrører overskridelse af klagefrist.

Nyere afgørelser vedrører det samme, se. fx. SKM2008.702.HR og SKM2003.363.ØLR .

Tfs.1996,30 ØLD

Repræsentanter ikke klageberettigede da, foreningen var likvideret.

Vedrørende klageberettigede se afsnit om partsbegreb A.A.7.2 .

Byretsdomme

SKM2008.293.BR

Tidligere aktionærer i et nu likvideret selskab bklev anset for klageberettigede, da eventualskattekravet var udloddet.

Vedrørende klageberettigede se afsnit om partsbegreb A.A.7.2 .

SKM2007.545.BR

Medkontrahenterne i en overdragelsesaftale, der vedrørte skattekravet, anset for klageberettigede.

Vedrørende klageberettigede se afsnit om partsbegreb A.A.7.2 .

Landsskatteretskendelser

SKM2006.116.LSR

Vedrører omkostningsgodtgørelse  ved tilbagekaldelse af klage.

Ej relevant i dette afsnit - se i stedet afsnit om omkostningsgodtgørelse A.A.13 .

Tfs 1999,119.LSR

Klager afvist, da han kun havde en indirekte interesse.

Vedrørende klageberettigede se afsnit om partsbegreb A.A.7.2 .

Hvis du ønsker at se disse afgørelser mv., så se i den tidligere version af vejledningen, som du finder her .

Vi gør opmærksom på , at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A Processuelle regler for SKATs opgaver" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.