Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. En række afsnit gælder dog kun for Toldstyrelsen, Motorstyrelsen eller Vurderingsstyrelsen. Området persondatabeskyttelse er desuden henlagt til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.    

Skattestyrelsen er ansvarlig for afsnit A.A, bortset fra følgende afsnit, der hører under andre styrelser:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

 • Afsnit A.A.6.3 Indsigt efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven
 • Afsnit A.A.6.4 Oplysningspligt efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Toldstyrelsen

Motorstyrelsen

 • Afsnit A.A.7.4.5.4 Høring - Motor
 • Afsnit A.A.8.7 Frist for registrering af køretøjer.

Vurderingsstyrelsen

 • Afsnit A.A.7.4.10 Særlige sagsbehandlingsregler ved vurdering af fast ejendom
 • Afsnit A.A.7.9 Frister ved sagsbehandling og afgørelse - vurdering af fast ejendom
 • Afsnit A.A.8.4 Genoptagelse af vurdering af fast ejendom. 

Se også

Se også

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver handler om:

 • Myndighedsstruktur og kompetence (A.A.1)
 • Afgørelser kontra vejledning (A.A.2)
 • Bindende svar samt bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger (A.A.3)
 • Uformelle forhåndstilkendegivelser - forventningsprincippet (A.A.4)
 • Tilbagekaldelse af afgørelser (A.A.5)
 • Offentlighed og tavshedspligt (A.A.6)
 • Sagsbehandling (A.A.7)
 • Fristregler (A.A.8)
 • Forældelse af fordringer (A.A.9)
 • Klage og domstolsprøvelse (A.A.10)
 • Syn og skøn (A.A.11)
 • Henstand og tilbagebetaling som følge af klage og forrentning ved tilbagebetaling (A.A.12)
 • Omkostningsgodtgørelse i forbindelse med klagesager (A.A.13)
 • Omgørelse, selvangivelsesomvalg og skatteforbehold (A.A.14)
 • Forenklede regler om opgørelse af tilbagebetalingskrav (A.A.15).
Tema(er)
Myndighedsstruktur og kompetence Bindende svar samt bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger Offentlighed og tavshedspligt Sagsbehandlingesregler Fristregler og forældelse Klage og domstolsprøvelse
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

 • Skatteforvaltningsloven (SFL) er indarbejdet som lovbekendtgørelse nr. 835. af 3. juni 2022.
 • Afsnittet A.A.2.9 er udgået, da indholdet fremgår af afsnit A.A.8.3.1.3
 • Afsnit A.A.3.14.1 er udgået.
 • Afsnittet A.A.6.1.2.4.5 er udgået.
 • Afsnittet A.A.6.1.4 er opdelt i underafsnit
 • Afsnittet A.A.8.3.1.3 hedder nu "Obligatorisk digital indberetning". Afsnittet hed tidligere "Digital Ret Indberetning".
 • Afsnittene A.A.8.3.2.2.2.1 - A.A.8.3.2.2.2.3 om betingelser for ekstraordinær genoptagelse på skatteforvaltningens initiativ samt A.A.8.3.2.2.6 om fristforlængelse er redigeret og suppleret med generelle oplysninger i overensstemmelse med tilsvarende afsnit om ekstraordinær genoptagelse af skat.
 • Ændring, herunder delvis flytning fra hvidvaskloven til retsplejeloven, af reglerne om særlig tavshedspligt i afsnit A.A.6.1.3 Særlige tavshedspligt efter hvidvaskloven og retsplejeloven. 
 • Afsnit A.A.7.4.5 er omstruktureret, og der er indsat et nyt afsnit A.A.7.4.5.4 Høring - Motor. I afsnittet beskrives muligheden for at anvende en særlige procedure for partshøring ved fastsættelse af den afgiftspligtige værdi af køretøjer, der er indført med en ny bestemmelse i form af SFL § 20 e. Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 2193 af 30. november 2021 § 5.
 • Afsnit A.A.7.6 om Digital Kommunikation omskrevet, herunder om hvornår der er digital oplysnings- og indberetningspligt.
 • Reglerne i skatteforvaltningsloven (SFL) om ændring af vurdering af fast ejendom findes i afsnit A.A.8.4. Opbygningen af afsnittet er ændret, og afsnittet er udbygget med et underafsnit om ændring af vurdering efter EVL (dog ikke EVL §§ 87 og 88). De øvrige underafsnit om ændring af vurdering efter den tidligere gældende vurderingslov (VUL) og overgangsbestemmelserne i EVL §§ 87 og 88 er tilpasset i forhold hertil.
 • Præcisering til forståelse af forældelseslovens § 3, stk. 2, i afsnit A.A.9.3.
 • Tilføjelse af underafsnit om fordringshavermora i afsnit A.A.12.3.
 • I afsnit A.A.13 Omkostningsgodtgørelse i forbindelse med klagesager omtales bekendtgørelse nr. 2051 af 11. november 2021. I bekendtgørelsen er der fastsat regler om de oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand mv. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19, som skal indsendes sammen med en ansøgning. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i SFL § 58 og er trådt i kraft den 1. januar 2022.
 • I afsnit A.A.14.2 er der indarbejdet Styresignal SKM2022.20.SKTST om ændret praksis på baggrund af SKM2020.14.HR og om muligheden for genoptagelse af tidligere afgørelser om omvalg. 

  Oversigt over indarbejdede domme, afgørelser, styresignaler, SKM-meddelelser mv.

  SKM-nr.

  Afsnit

  SKM2022.6.BR A.A.7.5
  SKM2022.18.ØLR

  A.A.7.4.5.1

  A.A.7.5

  SKM2022.25.BR A.A.14.1.2
  SKM2022.32.BR A.A.7.4.7
  SKM2022.53.VLR A.A.8.2.2.1.2.5
  SKM2022.81.BR A.A.7.3
  SKM2022.85.VLR A.A.11.2.4.
  SKM2022.88.LSR A.A.8.2.2.1.2.5
  SKM2022.91.ØLR A.A.7.4.5
  SKM2022.93.SR A.A.3.9.7
  SKM2022.106.ØLR A.A.10.3.3
  SKM2022.110.ØLR

  A.A.8.2.2.1.4

  A.A.8.2.2.1.2.5
  A.A.8.2.2.2.2.8
  SKM2022.120.LSR A.A.13.4
  SKM2022.121.LSR

  A.A.8.2.2.1.4

  A.A.8.2.2.2.2.8

  SKM2022.123.LSR

  A.A.10.2.3.3

  SKM2022.126.BR A.A.8.3.2.1.2.3.
  SKM2022.127.LSR A.A.8.2.1.2.2.

  A.A.8.2.2.1.2.5

  A.A.8.2.2.1.4

  A.A.8.2.1.5

  SKM2022.132.BR A.A.8.2.2.1.2.5
  SKM2022.138.BR A.A.10.2.1
  SKM2022.147.BR A.A.8.2.2.1.2.5
  A.A.8.2.2.1.4
  SKM2022.162.BR A.A.8.2.2.1.2.5
  SKM2022.164.BR A.A.8.3.2.1.2.3.
  SKM2022.177.BR A.A.4.3.1
  SKM2022.179.LSR
  SKM2022.180.LSR A.A.12.1
  SKM2022.181.LSR A.A.10.2.1
  SKM2022.191.BR A.A.10.3.4.1
  SKM2022.200.SR A.A.3.9.8
  SKM2022.209.LSR A.A.8.2.1.1.4
  A.A.8.2.2.1.2.5

  SKM2022.212.LSR

  A.A.9.5.1.1

  SKM2022.227.HR

  A.A.10.3.1.1

  SKM2022.231.VLR

  A.A.13.4

  SKM2022.242.SR

  A.A.3.9.7
  SKM2022.272.ØLR A.A.8.1
  A.A.8.2.2.2.2.8
  SKM2022.282.LSR A.A.8.1
  SKM2022.287.ØLR A.A.8.2.2.1.4
  SKM2022.291.SR A.A.3.9.2
  SKM2022.311.LSR A.A.12.1
  SKM2022.331.LSR A.A.10.2.2.1
  SKM2022.342.LSR A.A.8.2.2.1.2.5
  SKM2022.348.VLR A.A.11.2.4.

  Oversigt over nye udtalelser fra Folketingets ombudsmand

  FOU-nr.

  Afsnit

  FOU nr. 2022-7  Skatteforvaltningens udstedelse af styresignaler og opdatering af Den juridiske vejledning.

   

  FOU nr. 2022-11.

  Udviklingen af it-systemet Deleøkonomisk Indberetningsløsning.

  A.A.7.4.2.1
   åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.