Dokumentets dato
21 dec 1999
Dato for offentliggørelse
21. december 1999
Cirkulærets nummer
1999-41
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Skattepligts- og Dobbeltbeskatningskontoret
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19990020409-regl

I henhold til ligningslovens § 9 E, stk. 3 har Ligningsrådet fastsat følgende:
 
Eksportmedarbejdere omfattet af ligningslovens § 9 E, stk. 2, som har haft et uafbrudt ophold i udlandet i 2 måneder eller som har haft ophold i udlandet af en sammenlagt varighed på mindst 100 døgn i indkomståret, kan uden dokumentation fratrække 55 kr. pr. påbegyndt døgn for arbejde udført i Vesteuropa og 140 kr. pr. påbegyndt døgn for arbejde udført udenfor Vesteuropa til dækning af andre udgifter, selvom der er udbetalt skattefri godtgørelse eller foretaget fradrag efter ligningslovens § 9, stk. 4-9 (efter L 88 § 9 A). Eksportmedarbejdere kan medregne ophold i udlandet, når opholdet har varet i mindst 24 timer. Efterfølgende påbegyndte døgn medregnes fuldt ud.
 
Ved Vesteuropa forstås Finland, Tyskland, Østrig, Italien og de vest herfor liggende lande, samt Grækenland, Færøerne, Grønland og Island.
 
Fradraget for eksportmedarbejdere kan sammen med andre fradrag, der vedrører indkomsterhvervelsen i udlandet, ikke overstige den udenlandske lønindkomst, der skal medregnes i den danske indkomstopgørelse.
 
Lønmodtageres fradrag som eksportmedarbejder kan kun fratrækkes i det omfang, det sammen med andre udgifter, der er forbundet med det indtægtsgivende arbejde, overstiger 4.300 kr., jf. ligningslovens § 9, stk. 1.
 
Dette cirkulære træder i kraft og får virkning fra den 1. januar 2000. Samtidig ophæves TS cirkulære 1999-07.
 
 
Frantz Howitz
 
/ Ebbe Willumsen