Dokumentets dato
20 dec 1999
Dato for offentliggørelse
20. december 1999
Cirkulærets nummer
1999-40
Ansvarlig fagkontor
Kontrol- og Inddrivelsesafdelingen; Planlægningskontoret
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter
Ophævet.
Denne plan for tilsynet med den kommunale ligning er vedtaget af Ligningsrådet og udarbejdet i henhold til skattestyrelseslovens § 13, stk. 1.

Formålet med tilsynsplanen er:

at beskrive området for tilsynet
at sikre indsigt om ligningens kvalitet, ensartethed og effektivitet
at sikre et ensartet tilsyn.
at fastlægge rammerne for efterprøvelser af skatteansættelser

Tilsynet tilrettelægges desuden under hensyn til, at Ligningsrådet kan få indblik i ligningens effektivitet og ensartethed, og herunder få en bedre mulighed for opfølgning på ligningsplanen.

Tilsynsplanen skal tjene som en vejledning for told- og skatteregionerne i tilsynets opgaver, således at tilsynet tilrettelægges og gennemføres ensartet.

Det forudsættes, at told- og skatteregionerne og kommunerne sideløbende med tilsynet samarbejder om bl.a.:

- udveksling af kontrolerfaringer
- forslag til og tilrettelæggelse af fælles kontrolaktioner
- evaluering af kontrolsamarbejdet
- orientering om nye regler
- planlægning af skatteinstruktioner
- drøftelse af principielle spørgsmål og sager.

Told- og Skattestyrelsen og Ligningsrådet vil følge tilsynet på baggrund af afrapporteringer fra regionerne.

De enkelte tilsynselementer1. Kontrol af kommunale ligningsplaner

2. Kontrol af målopfyldelse og kontrolprocesser

3. Efterprøvelse af skatteansættelser

4. Afrapportering

Som et led i tilsynet indgår endvidere kommunalbestyrelsens redegørelse om forløbet af lignings- og revisionsarbejdet, jf. ligningsplanen.

1. Kontrol af ligningsplanerRegionerne skal sikre, at indholdet af den kommunale ligningsplan stemmer overens med de retningslinjer, der er opstillet i Ligningsrådets ligningsplan. Kommunerne og regionerne aftaler de nærmere fremgangsmåder herfor.

Regionerne skal påse følgende forhold:

- Bliver der vedtaget en ligningsplan og bliver den vedtaget til tiden?

- Er der afvigelser mellem de udmeldte antals- og omsætningsmåltal og de måltal, der anvendes i den kommunale ligningsplan?

- Er der foretaget en fordeling af antal kontroller på de enkelte kontrolprocesser?

- Er der i ligningsplanen taget forbehold for, at måltallene opnås?

- Er de øvrige krav til ligningsplanen opfyldt, f.eks. beskrivelse af ligningstemaer og en beskrivelse af planlagte revisionssager?

Såfremt den endelige vedtagne ligningsplan ikke opfylder Ligningsrådets retningslinjer, meddeler regionen dette til den kommunale skattechef og Told- og Skattestyrelsen.

2. Kontrol af målopfyldelse og kontrolprocesserTold- og skatteregionerne skal følge op på, om Ligningsrådets måltal for hovedaktionærer og erhvervsdrivende nås.

På baggrund af registreringerne i det statslige ligningsstatistiksystem følger regionerne produktionen på de enkelte ligningsgrupper. Regionerne foretager udtræk fra ligningsstatistiksystemet efter hver kørsel. Tidspunktet for de enkelte kørsler for 1999 fremgår af Intern Meddelelse af 21. januar 1999, j.nr. 99/98-0366-00011. Driftsplan for 2000 vil blive udsendt på et senere tidspunkt.

Såfremt regionen vurderer, at produktionen for personligt erhvervsdrivende efter 1. halvdel af ligningsplanperioden pr. 1. januar 2000 ligger væsentligt under den produktion, som kommunen har planlagt i sin ligningsplan, skal regionen bede kommunen om at redegøre for forholdet.

Som en væsentlig afvigelse anses et efterslæb på 25 pct. og derover i forhold til den af kommunen planlagte produktion.
Kommunernes målopfyldelse behandles desuden i forbindelse med den kommunale redegørelse, jf. ligningsplanen.

For at sikre et retvisende billede af ligningsindsatsen skal regionerne foretage en kontrol af, om kommunernes indberetning er foretaget i overensstemmelse med definitionerne af de tre kontrolprocesser, jf. TSS-cirk. 1998-9. Der skal tages højde for eventuelle senere udsendte retningslinjer om kontrolprocesserne.

Kontrollen foretages i forbindelse med efterprøvelsen af skatteansættelser, jf. nedenfor.

3. Efterprøvelse af skatteansættelser m.v.

3.1 Personligt erhvervsdrivendeTold- og skatteregionerne skal gennemgå et antal skatteansættelser for personligt erhvervsdrivende for hver kommune. Antallet af skatteansættelser, der skal gennemgås, afhænger af kommunens mandtal for personlig erhvervsdrivende pr. 1/9 1999.
Kommuner Antal skatteansættelser
med mere end 9.000 prs. erh. 25
med mere end 1.500 prs. erh. 15
med 1.500 prs. erh. eller færre 10

Fordeling af antal efterprøvelser, som regionerne skal gennemføre for hver kommune, fremgår af bilag 1.

Skatteansættelserne udvælges fra indeværende ligningsplanperiode, dvs. ansættelser gennemført i perioden 1/7 1999 - 30/6 2000, på baggrund af omsætningsstørrelse og ændringsstørrelse.

Efterprøvelserne omfatter skatteansættelser, hvor der er:
 
  1. gennemført ansættelsesændringer, der medregnes til måltalsopfyldelse,  
  2. gennemført kontroller, der medfører måltalsopfyldelse, men som ikke har medført ansættelsesændringer,

Regionen skal bl. a. vurdere

- om kontrolprocessen er anvendt og dokumenteret i overensstemmelse med TSS-cirkulære 1998-9,
- om de formelle krav er opfyldt og
- om regionen er materielt enig i ansættelsen.

Ved gennemgangen af skatteansættelserne for personligt erhvervsdrivende anvendes tilsynsskemaet, jf. bilag 2.

Styrelsen udsender retningslinjer til brug for udvælgelsen af skatteansættelser samt vejledning i udfyldning af tilsynsskemaet og model for standardrapport til brug ved afrapportering.

3.2 HovedaktionærerTold- og skatteregionerne skal gennemgå 10 skatteansættelser, som kommunerne har lignet. Heraf udvælges 5 skatteansættelser, der ikke er ændret og 5 skatteansættelser, der er ændret. Regionerne gennemgår samtlige skatteansættelser for kommuner, der har et mandtal på mindre end 10 hovedaktionærer.

Regionerne skal efterprøve, om kommunerne efterlever ligningsplanens krav om, at ligningen af hovedaktionærer i størst muligt omfang skal koordineres med ligningen af selskabet. I de tilfælde, hvor regionen kan konstatere manglende koordinering, undersøger regionen, om den er enig i skatteansættelsen.

Af ligningsplanen, TSS-cirkulære 1999-8, fremgår, at koordinering indebærer pligt til gensidig underretning mellem de lignende myndigheder. Ligeledes har kommunen pligt til at følge op på de kontroloplysninger, den får tilsendt fra selskabets skatteansættende myndighed, samt at orientere selskabets skatteansættende myndighed såfremt hovedaktionæren klager over skatteansættelsen.

Til brug for undersøgelsen af hovedaktionærers skatteansættelser anvendes tilsynsskema, jf. bilag 3.

3.3 KommanditisterTold- og Skatteregion Haderslev udsender kontroloplysninger til kommunerne, der har betydning for den skattemæssige behandling af kommanditister. Der udsendes samtidig kopi af kontroloplysningerne til de relevante regioner.

Told- og skatteregionerne undersøger kommunernes anvendelse af tilsendte kontroloplysninger. Der udtages 10 kontroloplysninger pr. kommune.

3.4 LønmodtagereFor lønmodtagere (herunder skatteydergrupper registreret som ligningsartkode AL, 6 og 7), hvor Ligningsrådet ikke har fastsat måltal, skal regionen undersøge, om kommunen har behandlet alle væsentlige uoverensstemmelser mellem registrerede oplysninger og skatteyderens oplysninger. Undersøgelsen omfatter bundne og obligatoriske udsøgningskriterier.

Regionerne får efter ligningsplanperiodens udløb stillet data til rådighed, som viser hvilke skatteydere i regionens kommuner, der er udsøgt i SLS-P-systemet med baggrund i differencer mellem indberettede beløb og selvangivne beløb. Samtidig får regionen stillet data til rådighed, som viser hvilke skatteydere, der er lignet.

I de tilfælde, hvor kommunernes ændringsprocent på skatteydere med differencer er væsentlige lavere end landsgennemsnittet, udtager regionen 10 sager tilfældigt udvalgt blandt de skatteydere, som ikke er lignet. Resultatet af regionens undersøgelse indgår i regionens tilbagemelding til skattechefen og i afrapporteringen til Told- og Skattestyrelsen og Ligningsrådet.

Told- og Skattestyrelsen udsender efter ligningsplansperiodens udløb den 30. juni 2000, oplysninger om landsgennemsnittet.

3.5 Personer med særlig tilknytning til kommunenRegionen skal efterprøve skatteansættelser vedrørende personer, der har en særlig tilknytning til kommunen, f.eks. borgmesteren og skatteankenævnsformanden, samt skattechefen og kommunaldirektøren, når disse er hjemmehørende i kommunen.

Regionen skal efterprøve skatteansættelserne for personer, der kan henføres til denne personkreds, indenfor en 3-årig periode. Regionen skal udtage mindst én skatteansættelse årligt til efterprøvelse.

Regionen fastlægger i samarbejde med kommunen, hvem der indgår i personkredsen.

3.6 VisiteringRegionen og den kommunale skatteforvaltning drøfter den anvendte fremgangsmåde ved visitering.

Regionen undersøger kvaliteten af visiteringen ved at gennemgå 10 selvangivelser for personligt erhvervsdrivende, som ikke er lignede i de kommuner, der har en træfprocent, der er markant lavere end landsgennemsnittet.

Regionen skal herefter tage stilling til, om kommunen efterlever sin egen procedure for visitering, og såfremt dette er tilfældet, vurdere om det er kommunens procedure, der er skyld i den lave træfprocent.

Told- og Skattestyrelsen tilvejebringer på baggrund af oplysninger fra Ligningsstatistiksystemet en liste over, hvilke kommuner det drejer sig om. Listen udsendes efter ligningsplanperiodens udløb den 30. juni 2000.

3.7 ArbejdsgiverkontrolRegionen undersøger desuden kommunernes anvendelse af de tilsendte kontroloplysninger i ligningsplanperioden, indhentet ved regionernes arbejdsgiverkontrol mv. Der henvises til Intern Meddelelse af 23. december 1998 vedrørende Kontroloplysninger fra arbejdsgiverkontrollen til kommunerne m.v. samt opfølgning på kommunernes anvendelse heraf.

3.8 Øvrige tilsynspunkterI særlige tilfælde kan regionen undersøge andre områder, som har betydning for om skatteligningen sker korrekt. Regionen skal kun iværksætte en sådan undersøgelse, såfremt den konkret erfarer, at der er et område, som giver anledning til problemer.

4. AfrapporteringSom dokumentation for tilsynets gennemførelse udarbejder told- og skatteregionen en tilsynsrapport, der omhandler alle de berørte emner, for hver kommune.

Tilsynsrapporten udarbejdes i henhold til den standard, som styrelsen senere vil udsende.

Tilsynsrapporten skal indeholde kopier af de tilsynsskemaer, som regionen udfylder i forbindelse med efterprøvelsen af de udvalgte skatteansættelser.

Regionen har i tilsynsrapporten mulighed for at fremkomme med bemærkninger til kommunens generelle planlægning og gennemførsel af kontrol, samt hvorvidt denne har været hensigtsmæssigt udført.

Udkast til tilsynsrapporten sendes til skattechefen og kommunens eventuelle bemærkninger indarbejdes.

For at sikre rimelige høringsfrister kan regionen og kommunen f.eks. aftale, at tilsynsskemaer og dele af rapporten fremsendes til særskilt høring.

Evaluering af de enkelte elementer i tilsynet sker regionalt. Regionen og kommunen evaluerer det gennemførte tilsyn på et møde, såfremt dette ikke har fundet sted på et tidligere tidspunkt.

Den kommunale skattemyndighed og regionen aftaler den nærmere opfølgning på enkeltsager.

Tilsynsrapporten skal være udarbejdet senest den 1. november 2000. Tilsynsrapporten, med regionens bemærkninger til den kommunale redegørelse om ligningens forløb, indsendes til Told- og Skattestyrelsen, der herefter orienterer Ligningsrådet om status for tilsynet.

Tilsynsrapporten med regionens eventuelle bemærkninger til den kommunale ligningsredegørelse sendes til kommunalbestyrelsen. Tilsynsrapporten skal alene indeholde de tilsynsskemaer, hvor regionen har knyttet bemærkninger.

Forinden tilsynsrapporten tilgår kommunalbestyrelsen, skal oplysningerne i rapporten med oversendte bilag anonymiseres.

Regionen tilskriver kommunalbestyrelsen, hvis skatteforvaltningen ikke efterkommer anvisninger fra regionen, eller hvis der konstateres væsentlige fejl og mangler i skatteforvaltningens arbejde.

Regionen kan efter skattestyrelseslovens § 14, stk. 4, foretage skatteansættelsen, hvor denne ikke tidligere er foretaget eller ændre den kommunale skatteansættelse, hvis regionen finder, at den er urigtig.

Hvis regionen i forbindelse med tilsynet konstaterer, at kommunens anvendelse af ligningsmyndighedskoder ikke er i overensstemmelse med slutvejledningen, skal regionen gøre skattechefen opmærksom på forholdet.

Frantz Howitz
/ Karsten Juncher
 
Bilag
Måltal vedr. ligningsplanen for perioden 1/7-1999 - 30/6-2000