Dokumentets dato
16 dec 1999
Dato for offentliggørelse
16. december 1999
Cirkulærets nummer
1999-38
Ansvarlig fagkontor
Erhvervsafdelingen; Punkt- og Miljøafgiftskontoret
Overordnede emner
Afgift
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19990020009-regl

1. Retningslinier for fradragEfter § 12 i Skatteministeriets lovbekendtgørelse nr. 570 af 3. august 1998 skal registrerede virksomheder opgøre den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af den mængde affald, der er tilført virksomheden i perioden, fratrukket vægten af den del af det afgiftspligtige affald, der igen er fraført virksomheden i perioden. Hvis vægten af det fraførte affald er større end vægten af det tilførte affald i perioden, overføres den overskydende vægt til fradrag i følgende afgiftsperioder.
 
Told- og Skattestyrelsen har den 25. september 1998 truffet afgørelse om, at fradrag sker til den afgiftssats, som er gældende for det kvartal, hvori fradraget foretages.
 
 
2. TilbagebetalingVirksomheder, som ikke har foretaget fradraget som anført oven for, kan få tilbagebetalt for meget betalt afgift, der er betalt den 25. september 1993 eller senere.
 
Det er en betingelse for tilbagebetaling, at virksomheden foreviser dokumentation for, eller på anden måde sandsynliggør, at virksomheden ikke har væltet afgiften over på andre.
 
Tilbagebetalingskrav forrentes efter de almindelige regler om forrentning, jf. cirkulære nr. 157 af 14. oktober 1987 om forrentning af visse tilbagebetalingsbeløb.
 
Ansøgning om tilbagebetaling skal fremsættes over for den lokale told- og skatteregion inden 1. april 2000.
 
For så vidt angår tilbagebetalingskrav, der på dette tidspunkt ikke er forældede efter den formueretlige forældelse efter 1908-loven, kan anmodning om tilbagebetaling fremsættes indtil det tidspunkt, hvor forældelsen indtræder.
 
 
2. IkrafttrædenCirkulæret træder i kraft den 14. januar 2000.
 
 
Frantz Howitz
 
 
/ Claus Bruun Johannessen