Indhold 

Dette afsnit indeholder en kort baggrund om FATCA-aftalen (også somme tider betegnet "FATCA-IGA`en"), samt en gennemgang af aftalens artikler, artikel 1 - 10, og de tilhørende bilag, bilag I og II.

Afsnittet indeholder:

 • Baggrund for FATCA-aftalen
 • FACTA-aftalens 10 artikler og 2 bilag

Baggrund for FATCA-aftalen

I 2010 vedtog den amerikanske Kongres et lovkompleks, Foregin Account Tax Compliance Act - forkortet FATCA. Denne lovgivning pålægger alverdens finansielle institutter uden for USA at indberette oplysninger direkte til det amerikanske skattevæsen, Internal Revenue Service - forkortet IRS, om deres amerikanske kunders konti og depoter.

FACTA-aftalen er indgået mellem den danske og den amerikanske regering og skal ses i lyset af den amerikanske lovgivning. Som en konsekvens af aftalen undgår de danske finansielle institutter, at skulle indberette noget direkte til IRS. I stedet indberettes oplysningerne til SKAT, hvorefter SKAT sender oplysningerne til USA. Aftalen er gensidig, således at Danmark også modtager oplysninger fra USA. Al udveksling af oplysninger foregår elektronisk og har karakter af automatisk udveksling af oplysninger.

Aftalen indeholder de forpligtelser, som Danmark og USA har påtaget sig overfor hinanden, herunder omtale af de forpligtelser, som Danmark har påtaget sig at pålægge de danske indberettende finansielle institutter. Disse forpligtelser er gengivet i Skatteministeriets ►bekendtgørelse nr. 724 af 22. april 2021◄ om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA - forkortet FATCA-bekendtgørelsen. FATCA-bekendtgørelsen retter sig direkte imod de danske finansielle institutter i modsætning til FATCA-aftalen.

Se også

OECD-modellens artikel 26 om typer af udveksling, herunder automatisk udveksling C.F.8.2.2.26.1.3

FATCA-aftalens 10 artikler og 2 bilag

Dette afsnit indeholder en gennemgang af aftale af 15. november 2012 mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater til forbedring af efterrettelighed vedrørende international beskatning og til gennemførelse af lovgivning om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet - forkortet FATCA-aftalen.

Se også

Gennemgang af aftalens 10 artikler

Artikel 1: Definitioner

Artiklen indeholder definitioner af centrale begreber, som anvendes i FATCA-aftalen og er gentaget i FATCA-bekendtgørelsen.

Bl.a. defineres parternes kompetente myndigheder, som for Danmarks vedkommende er skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder. Som for øvrige internationale aftaler på skatteområdet gælder det, at Skattestyrelsen er skatteministerens befuldmægtigede stedfortræder.

Derudover defineres bl.a. de indberetningspligtige, de typer af "konti", der skal indberettes om, og de individer, juridiske personer m.fl., som der skal indberettes om.

De indberetningspligtige er finansielle institutter. Begrebet er underopdelt i fire typer:

 • Forvaltningsinstitutter
 • Indskudsinstitutter
 • Investeringsenheder og
 • Specificerede forsikringsselskaber

"Finansielle konti" er defineret som konti, der føres af et finansielt institut, og underopdeles i:

 • Indskudskonti
 • Forvaltningskonti
 • Andele i egenkapital
 • Forsikringsaftaler med kontantværdi
 • Annuitetsaftaler

Visse typer af danske finansielle institutter og visse typer af finansielle konti er specifikt undtaget fra indberetningspligt til USA ifølge aftalens bilag II.

Amerikansk indberetningspligtige konti er konti, hvor kontohaverne er specificerede amerikanske personer, det være sig individer eller "enheder" (defineret som juridiske personer og juridiske arrangementer, fx trusts). Også konti, hvor den umiddelbare kontohaver er en enhed, som ikke er amerikansk, men hvor enheden kontrolleres af amerikanere, er amerikansk indberetningspligtige.

De indberetningspligtige konti opdeles i nye konti og "allerede eksisterende" konti. Skæringsdagen er angivet til den 31. december 2013. Bemærk, at de amerikanske myndigheder efterfølgende har besluttet, at skæringsdagen skal være den 30. juni 2014, hvilket også fremgår af FATCA-bekendtgørelsen § 18

Alle de ovennævnte begreber er anvendt og i et vist omfang uddybet i FATCA-bekendtgørelsen.

Se også

Juridisk Vejledning afsnit C.F.8.2.2.26.1.2 og C.F.8.1.2.1

Artikel 2: Forpligtelser til at fremskaffe og udveksle oplysninger med hensyn til indberetningspligtige konti

Artiklen forpligter Skattestyrelsen til at fremskaffe og udveksle oplysninger om amerikansk indberetningspligtige konti.

Oplysningerne skal fremskaffes fra danske finansielle institutter, der er indberetningspligtige efter FATCA-bekendtgørelsen. Aftalens bilag I beskriver den fremgangsmåde, kaldet "passende omhu", som de danske finansielle institutter forudsættes at sætte i værk for at konstatere, om deres konti er indberetningspligtige. Forpligtelserne er pålagt de danske finansielle institutter ved FATCA-bekendtgørelsen.

De oplysninger, der skal udveksles, er for det første identitetsoplysninger på det indberettende finansielle institut, de indberetningspligtige konti, kontohaver og kontrollerende personer. Hvad der derudover skal udveksles, afhænger af, hvilkend type konto der er tale om. Det kan være

 • Saldo eller værdi
 • Bruttobeløb af renter
 • Bruttobeløb af udbytter
 • Bruttobeløb af anden indkomst genereret med hensyn til de aktiver, der indgår på kontoen
 • Bruttoafkast ved salg eller indløsning af de aktiver, der indgår på kontoen

 Artiklen forpligter samtidig det amerikanske skattevæsen til at udveksle oplysninger om visse konti i amerikansk indberetningspligtige finansielle institutter, hvor kontohaveren er registreret som hjemmehørende i Danmark. Bemærk, at aftaleteksten er mindre specificeret for så vidt angår denne udveksling, dvs. at aftalen ikke forpligter USA til at udveksle præcis det sammen som Danmark.

Se også

SKATs FATCA-vejledning på SKAT.dk for en uddybning af kravene til de finansielle institutters passende omhu.

Samt indberetningsvejledningerne på SKAT.dk vedrørende FATCA USA. 

Artikel 3: Tidspunkt og fremgangsmåde for udveksling af oplysninger

Artiklen foreskriver, at udvekslingen vedrørende ethvert kalenderår skal foretages inden for ni måneder efter kalenderårets udløb, dvs. senest den 30. september i det efterfølgende kalenderår.

Artiklen fastsætter, at udvekslingen fra dansk side indfases over en årrække:

- For 2014 udveksles kun oplysninger om saldo eller værdi

- For 2015 udveksles:

 • Saldo eller værdi
 • Bruttobeløb af renter
 • Bruttobeløb af udbytter
 • Bruttobeløb af anden indkomst genereret med hensyn til de aktiver, der indgår på kontoen

- For 2016 og fremefter udveksles alle typer af oplysninger, der er nævnt i artikel 2.

Bemærk, at der uanset aftalens ordlyd ikke er sket nogen udveksling af oplysninger vedrørende 2013, se også FATCA-bekendtgørelsens § 71.

Artiklen fastsætter også, at indberetningen vedrørende konti, der klassificeres som "allerede eksisterende konti", ikke behøver at omfatte skatteydernumre i det andet land, medmindre nummeret er arkivført i det pågældende finansielle institut. Sammenholdt med artikel 6, stk. 4, gælder dette dog kun til og med 2016. Hvor skatteydernummeret mangler, skal udvekslingen i stedet omfatte fødselsdato, hvis den er arkivført i det pågældende finansielle institut.

De danske finansielle institutters forpligtelse til at indberette amerikanske skatteydernumre til Skattestyrelsen fremgår af FATCA-bekendtgørelsens §§ 66 og 67.

Uanset FATCA-aftalens ordlyd, har de amerikanske myndigheder efterfølgende besluttet, at skæringsdatoen for, hvornår en konto skal anses for "ny", og hvornår den skal anses for "allerede eksisterende", er den 1. juli 2014 og således ikke den 1. januar 2014. Se også FATCA-bekendtgørelsens § 18.

Endelig bestemmes det i artiklen, at de amerikanske og danske kompetente myndigheder, skal indgå en aftale om den praktiske afvikling af informationsudvekslingen. Med hjemmel heri er der indgået en sådan aftale med det amerikanske skattevæsen, Internal Revenue Serice (IRS) den 2. november 2015.

Se BKI nr. 5 af 30/03/2016.  

Artikel 4: Anvendelse af FATCA på danske finansielle institutter

Artiklen beskriver, hvordan USA har til hensigt at anvende de amerikanske regler på danske finansielle institutter, overordnet således, at USA tilkendegiver at ville behandle danske finansielle institutter som FATCA-efterrettelige, forudsat at disse foretager en række handlinger, der er opremset i artiklen.

Bemærk at artiklen så vel som aftalen i øvrigt, ikke pålægger de danske finansielle institutter forpligtelser. Forpligtelser, der afspejler de amerikanske tilkendegivelser, er derimod indeholdt i FATCA-bekendtgørelsen.

De krav, der således indirekte stilles til de danske finansielle institutter, er bl.a.

 • At de gennemfører procedurer til at identificere indberetningspligtige konti blandt deres konti. Procedurerne for passende omhu er beskrevet i aftalens bilag I og vejledningen om implementering af FATCA i Danmark. 
 • At de indberetter de oplysninger til Skattestyrelsen, som Skattestyrelsen er forpligtet til at videregive til IRS i henhold til aftalens artikel 2, stk. 2.
 • At de vedrørende kalenderårene 2015 og 2016 derudover indberetter betalinger, de har foretaget til ikke-deltagende finansielle institutter.  
 • At de registrerer sig som FATCA-indberetningspligtige på IRS´s hjemmeside.
 • At de overholder visse forpligtelser, der påhviler mellemmænd.

Se i øvrigt omtale af FATCA på skat.dk.

Artiklen indeholder desuden angivelse af, at USA forpligter sig til at respektere de fritagelser af danske finansielle institutter, konti m.v., som er aftalt i aftalens bilag II, samt en særregel for situationer, hvor et dansk finansielt institut har en filial eller lignende i en jurisdiktion, som ikke tillader, at filialen overholder FATCA-forpligtelser. 

Artikel 5: Samarbejde om efterrettelighed og håndhævelse

Artiklen handler om behandlingen af situationer, hvor FATCA-ordningens krav til danske finansielle institutter ikke er overholdt. Begrebsmæssigt opdeler artiklen situationerne i

 • Ubetydelige og administrative fejl og
 • Væsentlig uefterrettelighed.

Opdelingen er gentaget og nærmere beskrevet i aftalen af 2. november 2015. Se BKI nr. 5 af 30/03/2016.

Hvis et dansk finansielt institut har udvist væsentlig uefterrettelighed, skal problemet løses inden for en frist på 18 måneder regnet fra det tidspunkt, hvor IRS gav Skattestyrelsen meddelelse om forholdet. Sker det ikke, behandles det danske finansielle institut som et ikke-deltagende finansielt institut efter amerikanske regler.

Artiklen tillader desuden de danske indberetningspligtige at benytte sig af tredjepartstjenesteydere i forbindelse med indberetningen.  

Bemærk

Ifølge artiklens ordlyd vil IRS stille en liste til rådighed over finansielle institutter i Danmark og i tredjelande, som USA har klassificeret som ikke-deltagende finansielle institutter på grund af væsentlig uefterrettelighed. Efterfølgende har de amerikanske myndigheder dog besluttet ikke at udsende en sådan liste.

Bemærk

Ifølge artiklens ordlyd indebærer proceduren i tilfælde af ubetydelige og administrative fejl, at de amerikanske skattemyndigheder, kan rette direkte henvendelse til en dansk indberetter herom. Det er imidlertid aftalt i aftalen af 2. november 2016 (BKI nr. 5 af 30/03/2016), at en sådan henvendelse altid skal ske via Skattestyrelsen som dansk kompetent myndighed.  

Artikel 6: Gensidig forpligtelse til at fortsætte med at forstærke effektiviteten af informationsudveksling og gennemsigtighed

Artiklen indeholder for det første en række hensigtserklæringer om, at parterne fremover engagerer sig i at videreudvikle den automatiske udveksling af oplysninger bilateralt og globalt.

Artiklen indeholder dernæst en forpligtelse for begge parter til at indføre regler om, at deres finansielle institutter skal fremskaffe og indberette det andet lands skatteydernumre for alle, hvorom der skal indberettes. Forpligtelsen skal gælde fra 1. januar 2017.

For Danmarks vedkommende er det foreskrevet i FATCA-bekendtgørelsens § 67, stk. 1, nr. 1, at amerikansk skatteydernummer altid skal indberettes. Stk. 2 indeholder en undtagelse for allerede eksisterende konti, hvor amerikansk skatteydernummer kun skal indberettes, hvis det er arkivført. Mangler skatteydernummeret, men er en fødselsdato arkivført, skal fødselsdatoen indberettes i stedet. Der henvises til FATCA-bekendtgørelsens § 66. Af § 66, stk. 1, fremgår det, at undtagelsen kun gælder for indberetninger vedrørende 2014, 2015 og 2016. Fra 2017 bliver det således et krav, at amerikansk skatteydernummer skal indsamles og indberettes i alle tilfælde. Specificerede amerikanske personer, hvorom der skal indberettes, er forpligtede til at oplyse deres amerikanske skatteydernummer til det danske finansielle institut, der skal indberette, jf. § 66, stk. 2.

Se også

FATCA-bekendtgørelsen, ►BEK nr. 724 af 22. april 2021.◄ 

Artikel 7: Sammenhæng i anvendelsen af FATCA på partnerjurisdiktioner

Artiklen indeholder en mestbegunstigelsesklausul, der går ud på, at dersom USA skulle indgå en FATCA-aftale med en anden partner, der indeholder mere gunstige vilkår end den foreliggende aftale med Danmark, kan Danmark gøre krav på tilsvarende gunstige vilkår.

Med baggrund i denne bestemmelse indeholder den danske FATCA-bekendtgørelse ingen regler om indberetning vedrørende 2013 og regler om, at skæringsdagen mellem allerede eksisterende konti og nye konti er den 1. juli 2014 og ikke som forudsat i aftalen den 1. januar 2014. Denne amerikansk initierede generelle udskydelse af FATCA-ordningen fremgår således af nyere FATCA-aftaler, som USA har indgået med andre partnere.

Se også

FATCA-bekendtgørelsen, BEK nr. 724 af 22. april 2021.◄

Artikel 8: Konsultationer og ændringer

Artiklen fastslår, at parterne kan konsultere hinanden, hvis der skulle opstå vanskeligheder ved gennemførelsen af aftalen, og at der er mulighed for at ændre aftalen ved en ny skriftlig aftale.

Artiklen følger dermed de principper, der almindeligvis anvendes ved affattelsen af internationale aftaler på skatteområdet, jf. C.F.8.1.2.1.

Artikel 9: Bilag

Artiklen fastslår, at aftalens bilag (bilag I og II) udgør en integreret del af aftalen.

Artikel 10: Aftalens varighed

Artiklen fastslår for det første, at aftalen træder i kraft på den seneste af datoerne den 1. januar 2013 eller den dato, hvor den sidste af parterne har givet skriftlig meddelelse til hinanden om, at de nødvendige interne fremgangsmåder for, at aftalen kan træde i kraft, er gennemført.

Bestemmelsen følger de generelle principper, der almindeligvis anvendes ved affattelsen af internationale aftaler på skatteområdet.

Bemærk

Da dansk ikraftsættelse af aftalen ikke kræver nogle interne fremgangsmåder, og dette heller ikke er tilfældet fra amerikansk side, er aftalen således trådt i kraft den 1. januar 2013, jf. også ikrafttrædelsesbestemmelsen til bekendtgørelse af FATCA-aftalen, BKI nr. 8 af 4. marts 2013.

Artiklen indeholder dernæst en regel om, at aftalen kan opsiges skriftligt af enhver af parterne med en opsigelsesperiode på 12 måneder. Bestemmelsen følger de generelle principper, der almindeligvis anvendes ved affattelsen af internationale aftaler på skatteområdet, jf. eksempelvis C.F.8.2.2.30.

Endelig indeholder artiklen en bestemmelse om, at parterne skal gennemføre en konsultation inden den 31. december 2016.

Gennemgang af aftalens bilag I og II

Bilag I: Forpligtelse til passende omhu (due diligence) ved identifikation og indberetning af amerikansk indberetningspligtige konti og betalinger til visse ikke-deltagende finansielle institutter

Bilaget indeholder de forpligtelser til passende omhu (engelsk:"due diligence"), som danske finansielle institutter skal iagttage for at fastslå, hvilke af de konti, de fører, der måtte være indberetningspligtige.

Der skelnes mellem nye konti og allerede eksisterende konti. Skæringstidspunktet er 30. juni/1. juli 2014.

Der skelnes desuden mellem personkonti, hvor kontohaveren er et eller flere individer, og enhedskonti, hvor kontohaveren er en juridisk person eller et juridisk arrangement, fx en amerikansk trust eller et dansk interessentselskab.

Endelig har størrelsen af kontoens saldo eller indestående i visse tilfælde indflydelse på de forpligtelser til passende omhu, som gælder vedrørende kontoen.

Forpligtelserne er gennemgået nærmere i vejledningen om implementering af FATCA i Danmark på www.skat.dk - Jura - Udvekslingsaftaler - USA FATCA.

Over for de danske finansielle institutter er bilagets forpligtelser gennemført ved FATCA-bekendtgørelsen, hovedsagelig dens kapitler 2 - 7.

Se også

FATCA-bekendtgørelsen, ►BEK nr. 724 af 22. april 2021.◄

Vejledningen om implementering af FATCA i Danmark på www.skat.dk - Jura - Udvekslingsaftaler - USA FATCA

Vejledningen om indberetningspligt vedrørende betalinger til ikke-deltagende finansielle institutter på www.skat.dk - Jura - Udvekslingsaftaler - USA FATCA. 

Bilag II: Ikke-indberettende danske finansielle institutter og produkter

Bilaget indeholder to lister over henholdsvis danske finansielle institutter og danske finansielle produkter, som Danmark med aftalen gives tilladelse til at undtage helt eller delvis fra indberetningspligt. ►Bemærk, at listen over ikke-indberettende finansielle institutter er udvidet ved tillægsaftale offentliggjort som BKI nr. 9 af 16/6/2021.◄  

En liste med danske finansielle institutter, der ikke er indberetningspligtige, findes i FATCA-bekendtgørelsens § 8, mens § 9 handler om små finansielle institutter med et lokalt kundeunderlag, som skal opfylde særlige krav for at være undtaget.

Danske finansielle konti, der i bilag II er nævnt som ikke indberetningspligtige, er opregnet i FATCA-bekendtgørelsens § 20, nr. 1 - 5.

Bemærk

Til bilag II hører et aftalememorandum, som handler om danske værdipapircentraler som defineret i værdipapirhandelslovens kapitel 21 - i praksis Værdipapircentralen. Memorandummet fastslår, at for værdipapirer registreret i Værdipapircentralen påhviler en eventuel indberetningspligt det pågældende finansielle institut, der har registreret disse værdipapirer. Værdipapircentralen er således ikke selvstændigt indberetningspligtig, men kan dog fungere som tredjepartstjenesteyder efter FATCA-aftalens artikel 5.